Ze względu na odstąpienie Wykonawcy firmy BirWork Mariusz Stankiewicz ul. Chabrowa 17, 05-091 Ząbki 9, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, od podpisania umowy, Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro na wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. "Wyposażenie pracowni przedmiotowych szkołach podstawowych w Gminie Brochów" w części 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 realizowanego w ramach Projektu pn. „Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Umowa nr RPMA.10.01.01-14-7273/16.

Dotyczy zapytania ofertowego na:

"Wyposażenie pracowni przedmiotowych szkołach podstawowych w Gminie Brochów" w części 1 , Nr zadania 1 - Globusy  

w części 2 , Nr zadania 2 - Mapy

w części 3 , Nr zadania 3 – Matematyka cz. 1

w części 4 , Nr zadania 4 – Matematyka cz. 2

w części 6 , Nr zadania 6 – Przewodniki, atlasy

w części 7 , Nr zadania 7 – Przyrządy do doświadczeń cz. 1

w części 8 , Nr zadania 8 – Przyrządy do doświadczeń cz. 2


2018_02_27_informacja_o_wyborze_cz1234678.pdf


INFORMACJA

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY


...................................................................................................................

Nr zadania 1 - Globusy  

Brochów, dnia 21.02.2018 r.


Gmina Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

    ZP.GN.273.1.2018

Udost ę pnienie Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy zapytania ofertowego na:

"Wyposażenie pracowni przedmiotowych szkołach podstawowych w Gminie Brochów" w części 1

Nr zadania 1 - Globusy  

 

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro na wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. "Wyposażenie pracowni przedmiotowych szkołach podstawowych w Gminie Brochów" w części 1 realizowanego w ramach Projektu pn. „Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Umowa nr RPMA.10.01.01-14-7273/16.

Zamówienie podzielone zostało na 8 zadań:

Nr Zadania (zamówienia częściowego)

 

Nazwa zadania (zamówienia częściowego)

1

Globusy   (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 1-8)

2

Mapy   (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 9-21)

3

Matematyka cz.1   (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 22-55)

4

Matematyka cz.2   (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 56-87)

5

Odczynniki chemiczne   (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 88-101)

6

Przewodniki, atlasy   (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 102-142)

7

Przyrządy do doświadczeń cz.1   (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 143-159)

8

Przyrządy do doświadczeń cz. 2   (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 160-196)

 

W części 1, Nr zadania 1 - Globusy najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca Bit Work Mariusz Stankiewicz ul. Chabrowa 17, 05-091 Ząbki , którego ofertę wybrano.

 

 

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty, z informacją o wykluczeniu wykonawców, odrzuceniu ofert i liczbie uzyskanych punktów przez poszczególne oferty:

 

Lp.

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko Wykonawcy

Siedziba albo miejsce zamieszkania Adres wykonawcy

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium

Miejsce w rankingu ofert

Kryterium

cena

II

Kryterium

Termin realizacji zamówienia

łączna punktacja

 

 

1

Bit Work

Mariusz Stankiewicz

ul. Chabrowa 17,

05-091 Ząbki

 

58,78 pkt

 

40 pkt

 

98,78 pkt

 

I

 

2

TESORA

Marzena Paczyńska

ul. Elizy Orzeszkowej 38

43-300 Bielsko-Biała

 

55,20 pkt

 

20 pkt

 

75,20 pkt

 

II

 

3

Moje Bambino

Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

 

  60pkt

 

0 pkt

 

  60 pkt

 

III

Informuje, że w prowadzonym postępowaniu W części 1, Nr zadania 1 - Globusy złożono 3.

 

 

 

Wójt Gminy Brochów

                    Piotr Szymański

 

……………………………………
(
podpis kierownika jednostki)******************************************************************************************************************************

 

Nr zadania 2 - Mapy  

Brochów, dnia 21.02.2018 r.


Gmina Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

ZP.GN.273.1.2018

Udost ę pnienie Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy zapytania ofertowego na:

"Wyposażenie pracowni przedmiotowych szkołach podstawowych w Gminie Brochów" w części 2

Nr zadania 2 - Mapy  

 

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro na wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. "Wyposażenie pracowni przedmiotowych szkołach podstawowych w Gminie Brochów" w części 2 realizowanego w ramach Projektu pn. „Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Umowa nr RPMA.10.01.01-14-7273/16.

Zamówienie podzielone zostało na 8 zadań:

Nr Zadania (zamówienia częściowego)

 

Nazwa zadania (zamówienia częściowego)

1

Globusy   (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 1-8)

2

Mapy   (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 9-21)

3

Matematyka cz.1   (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 22-55)

4

Matematyka cz.2   (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 56-87)

5

Odczynniki chemiczne   (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 88-101)

6

Przewodniki, atlasy   (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 102-142)

7

Przyrządy do doświadczeń cz.1   (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 143-159)

8

Przyrządy do doświadczeń cz. 2   (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 160-196)

 

W części 2, Nr zadania 2 - Mapy najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca Bit Work Mariusz Stankiewicz ul. Chabrowa 17, 05-091 Ząbki , którego ofertę wybrano.

 

 

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty, z informacją o wykluczeniu wykonawców, odrzuceniu ofert i liczbie uzyskanych punktów przez poszczególne oferty:

 

Lp.

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko Wykonawcy

Siedziba albo miejsce zamieszkania Adres wykonawcy

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium

Miejsce w rankingu ofert

Kryterium

cena

II

Kryterium

Termin realizacji zamówienia

łączna punktacja

 

 

1

Bit Work

Mariusz Stankiewicz

ul. Chabrowa 17,

05-091 Ząbki

 

60 pkt

 

40 pkt

 

100 pkt

 

I

 

2

TESORA

Marzena Paczyńska

ul. Elizy Orzeszkowej 38

43-300 Bielsko-Biała

 

47,39 pkt

 

20 pkt

 

67,39 pkt

 

II

 

3

Moje Bambino

Sp. z o. o. Sp. K.

ul. Graniczna 46

93-428 Łódź

 

38,19 pkt

 

0 pkt

 

38,19 pkt

 

III

Informuje, że w prowadzonym postępowaniu W części 2, Nr zadania 2 - Mapy złożono 3 oferty.

 

 

 

 

Wójt Gminy Brochów

                    Piotr Szymański

 

……………………………………
(
podpis kierownika jednostki)

***************************************************************************************************

Nr zadania 3 - Matematyka cz. 1  

Brochów, dnia 21.02.2018 r.


Gmina Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

ZP.GN.273.1.2018

Udost ę pnienie Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy zapytania ofertowego na:

"Wyposażenie pracowni przedmiotowych szkołach podstawowych w Gminie Brochów" w części 3

Nr zadania 3 – Matematyka cz. 1

 

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro na wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. "Wyposażenie pracowni przedmiotowych szkołach podstawowych w Gminie Brochów" w części 3 realizowanego w ramach Projektu pn. „Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Umowa nr RPMA.10.01.01-14-7273/16.

Zamówienie podzielone zostało na 8 zadań:

Nr Zadania (zamówienia częściowego)

 

Nazwa zadania (zamówienia częściowego)

1

Globusy   (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 1-8)

2

Mapy   (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 9-21)

3

Matematyka cz.1   (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 22-55)

4

Matematyka cz.2   (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 56-87)

5

Odczynniki chemiczne   (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 88-101)

6

Przewodniki, atlasy   (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 102-142)

7

Przyrządy do doświadczeń cz.1   (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 143-159)

8

Przyrządy do doświadczeń cz. 2   (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 160-196)

 

W części 3, Nr zadania 3 - Matematyka cz. 1 najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca Bit Work Mariusz Stankiewicz ul. Chabrowa 17, 05-091 Ząbki , którego ofertę wybrano.

 

   

 

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty, z informacją o wykluczeniu wykonawców, odrzuceniu ofert i liczbie uzyskanych punktów przez poszczególne oferty:

 

Lp.

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko Wykonawcy

Siedziba albo miejsce zamieszkania Adres wykonawcy

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium

Miejsce w  rankingu ofert

Kryterium

cena

II

Kryterium

Termin realizacji zamówienia

łączna punktacja

 

 

1

Bit Work

Mariusz Stankiewicz

ul. Chabrowa 17,

05-091 Ząbki

 

60 pkt

 

40 pkt

 

100 pkt

 

I

 

2

TESORA

Marzena Paczyńska

ul. Elizy Orzeszkowej 38

43-300 Bielsko Biała

 

52,52 pkt

 

20 pkt

 

72,52 pkt

 

II

Informuje, że w prowadzonym postępowaniu W części 3, Nr zadania 3 - Matematyka cz. 1 złożono 2 oferty.

 

 

 

 

Wójt Gminy Brochów

                    Piotr Szymański

 

……………………………………
(
podpis kierownika jednostki)

************************************************************************************

Nr zadania 4 - Matematyka cz. 2  

Brochów, dnia 21.02.2018 r.


Gmina Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

ZP.GN.273.1.2018

Udost ę pnienie Informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy zapytania ofertowego na:

"Wyposażenie pracowni przedmiotowych szkołach podstawowych w Gminie Brochów" w części 4

Nr zadania 4 – Matematyka cz. 2

 

Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro na wykonanie przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. "Wyposażenie pracowni przedmiotowych szkołach podstawowych w Gminie Brochów" w części 4 realizowanego w ramach Projektu pn. „Kalejdoskop wiedzy w Gminie Brochów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działania 10.1 Edukacja ogólna i przedszkolna, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Umowa nr RPMA.10.01.01-14-7273/16.

Zamówienie podzielone zostało na 8 zadań:

Nr Zadania (zamówienia częściowego)

 

Nazwa zadania (zamówienia częściowego)

1

Globusy   (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 1-8)

2

Mapy   (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 9-21)

3

Matematyka cz.1   (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 22-55)

4

Matematyka cz.2   (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 56-87)

5

Odczynniki chemiczne   (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 88-101)

6

Przewodniki, atlasy   (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 102-142)

7

Przyrządy do doświadczeń cz.1   (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 143-159)

8

Przyrządy do doświadczeń cz. 2   (zgodnie z tabelą w zał. nr 1, poz. 160-196)

 

W części 4, Nr zadania 4 - Matematyka cz. 2 najkorzystniejszą ofertę złożył Wykonawca Bit Work Mariusz Stankiewicz ul. Chabrowa 17, 05-091 Ząbki , którego ofertę wybrano.

 

Lista wykonawców, którzy złożyli oferty, z informacją o wykluczeniu wykonawców, odrzuceniu ofert i liczbie uzyskanych punktów przez poszczególne oferty:

 

Lp.

Nazwa (firmy) albo imię i nazwisko Wykonawcy

Siedziba albo miejsce zamieszkania Adres wykonawcy

Punktacja przyznana ofertom w każdym kryterium

Miejsce w  rankingu ofert

Kryterium

cena

II

Kryterium

Termin realizacji zamówienia

łączna punktacja

 

 

1

Bit Work

Mariusz Stankiewicz

ul. Chabrowa 17,

05-091 Ząbki

 

54,50 pkt

 

40 pkt

 

94,50 pkt

 

I

 

2

TESORA

Marzena Paczyńska

ul. Elizy Orzeszkowej 38

43-300 Bielsko-Biała

 

60 pkt

 

20 pkt

 

80 pkt

 

II

Informuje, że w prowadzonym postępowaniu W części 4, Nr zadania 4 - Matematyka cz. 2 złożono 2 oferty.