WÓJT GMINY

    Brochów

 

 

Brochów, dnia 18.10.2013 r.

OŚ.6220.8.2013

 

 

 

OBWIESZCZCZENIE

Wójta Gminy Brochów  z dnia 18.10.2013 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

 

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267, zwanej dalej ,,K.p.a.’’.)

 

zawiadamiam

 

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przedmiotowa inwestycja dotyczy rozbiórki wału przeciwpowodziowego rz. Bzury, która zostanie wykonana w ramach realizacji przedsięwzięcia p.n.:

 

,,Likwidacja przecieków i przywrócenie stateczności prawego wału wstecznego rzeki Bzury gm. Młodzieszyn i Brochów.”

 

   Wniosek w imieniu Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku, 09 – 402 Płock, ul. 1-go Maja 7b, złożył dnia 08.10.2013 r. pełnomocnik, Pan Janusz Czartoryjski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą INŻYNIERIA WODNA ,,PROJWOD”  Janusz Czartoryjski, 03 – 752 Warszawa, ul.Radzymińska 68/72 m. 73. Przedmiotowy dokument został poprawiony dnia 14.10.2013 r. i uzupełniony 16.10.2013 r.

   Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

   Według art. 28 K.p.a, Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

      Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 41 K.p.a, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

   Strony mogą zapoznawać się z wnioskiem Inwestora i ,,Kartą informacyjną przedsięwzięcia” oraz składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 830 – 1500 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

 

 

 

                                                                                                          WÓJT

                                                                                              mgr inż. Andrzej Fijołek

 

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:                                                                                                       

 

 

Otrzymują:

1.      Pełnomocnik wnioskodawcy.

2.      Sołtys wsi Przęsławice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

3.      Sołtys wsi Kamion z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

4.      A/a

 

Wywieszono na:

1.      Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

2.      Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

3.      Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn.

4.      Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn.

 

 

 

Pouczenie

 

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania ad-ministracyjnego.

   Według art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

   Na podstawie art. 61 § 4 K.p.a, o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Agnieszka Walisiewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-18 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-18 12:32:06
  • Liczba odsłon: 1841
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998358]

przewiń do góry