BP.6733.7.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199)

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek firmy PGE DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie, która udzieliła pełnomocnictwa firmie TECTONIS Robert Kaszuba z siedzibą ul. Brazylijska 8, 05-825 Grodzisk Mazowiecki-Janinów w dniu 06.08.2015r.  została wydana kończąca postępowanie administracyjne Decyzja Nr 308.2015 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

budowę linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia i złącza kablowego, słupa energetycznego jako dobudowa do istniejącej linii napowietrznej na terenie działek o Nr ewid. 675/4, 675/7, 675/6, 675/1 położonych w miejscowości Śladów obręb: 0027 ŚLADÓW gmina Brochów.

 

 

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Śladów

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

----------------------------------------------------------------------------------------------BP.6733.7.2015

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia  23 lipca 2015 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 9, 10 § 1 i 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz.267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, złącza kablowego oraz słupa energetycznego (jako dobudowa do istniejącej linii napowietrznej) na terenie działek o Nr  ewid. 675/4, 675/7, 675/6, 675/1 położonych w miejscowości Śladów  obręb 0027 Śladów gmina Brochów zostały wydane postanowienia:

1.    Postanowienie znak: DOso-4082/47/15 z dnia 14.07.2015r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego (bez uwag).

           

            Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach (od poniedziałku do piątku w godz.

830 – 1530 natomiast we wtorki  w godz. 900 – 1630 ) strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

            Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

 

wywieszono na 7 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Śladów                      

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:


-------------------------------------------------------------------------------------------

BP.6733.7.2015

                

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 2 czerwca 2015 r.

Wójta Gminy Brochów  zawiadamiające  o wszczęciu postępowania w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

            Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 1.06.2015 r. zostało wszczęte  na  wniosek firmy PGE  DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie, która udzieliła pełnomocnictwa firmie TECTONICS Robert Kaszuba ul. Brazylijska 8, 05-825 Grodzisk Mazowiecki-Janinów, postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

·         budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia, złącza kablowego  oraz słupa energetycznego (jako dobudowa do istniejącej linii napowietrznej) na terenie działek o Nr  ewid. 675/4, 675/7, 675/6, 675/1  położonych w miejscowości Śladów  obręb 0027 ŚLADÓW gmina Brochów

 

            W związku z powyższym  zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów  pokój nr 25 (tel. 022 725-70-03 w.16)  i strony w terminie 7 dni  licząc od daty podania do publicznej wiadomości  niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty)  mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne  wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

           

            Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

 

            Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Śladów

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-06-02 21:41:35
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-08-07 11:08:30
  • Liczba odsłon: 1733
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4008652]

przewiń do góry