Brochów, 2012-12-28

                                                                                                                                                                                                                 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZEAS.364.2.2012

Nazwa zadania:Dostawa oleju napędowego do autobusów dowożących uczniów do szkół w Gminie Brochów w 2013 roku”.

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

 

PPUH  „WIS” SP.J. Zaczkowski Władysław, Zaczkowski Stanisław

96-500  Sochaczew,  ul. Wyszogrodzka 141                                                                                                        

2. Uzasadnienie wyboru:

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Po przeprowadzonym badaniu  została uznana za spełniającą warunki udziału w postępowaniu oraz zgodną z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  W związku z tym  została uznana za najkorzystniejszą w prowadzonym postępowaniu .

3. Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy

w terminie do dnia 04-01-2013  r.

 

4. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych  oraz Kodeks Cywilny

 

5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 6. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

7. Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

 

                                                                                                                  Kierownik

                                                                                                                             Ewa Nalborska                                                                                              

 

-------------------------------------------------------------

Brochów: Dostawa oleju napędowego do autobusów dowożących uczniów do szkół w Gminie Brochów w 2013 roku
Numer ogłoszenia: 506182 - 2012; data zamieszczenia: 12.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół , Brochów, 05-088 Brochów, woj. mazowieckie, tel. 022 7257051, faks 022 7257003.

 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.brochow.bip.org.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna samorządowa jednostka budżetowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego do autobusów dowożących uczniów do szkół w Gminie Brochów w 2013 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa w roku 2013 oleju napędowego w ilości do 20.000 litrów z przeznaczeniem dla autobusów dowożących uczniów do szkół w Gminie Brochów..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • w trybie art. 67.1.6 w wysokości nieprzekraczającej 50 % wartości zamówienia podstawowego

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • koncesję, zezwolenie lub licencję
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia


 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 80
 • 2 - odległość stacji paliw od siedziby zamawiającego - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1)   Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brochow.bip.org.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół , Brochów 125, 05-088 Brochów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.12.2012 godzina 10:00, miejsce: Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół , Brochów 125, 05-088 Brochów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

przetarg_na_olej_napedowy_2012_r..doc

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-12-12 14:54:33
 • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-31 08:22:17
 • Liczba odsłon: 1904
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4023331]

przewiń do góry