Brochów, dnia 25.06.2018r.

GMINA BROCHÓW

05-088 Brochów

 

ZP.GN.273.6.2018

 

 

 

UNIEWAŻNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO

na: Modernizację boiska gminnego w Wólce Smolanej, gmina Brochów”

współfinansowanego przy pomocy środków

 z budżetu Województwa Mazowieckiego

w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw

MAZOWSZE 2018

 

                Gmina Brochów unieważnia postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego z dnia 18.06.2018r. dot. „Modernizacji boiska gminnego w Wólce Smolanej, gmina Brochów”, współfinansowanego przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018.

                Zamawiający informuje, że w związku iż w prowadzonym postepowaniu nie wpłynęła żadna oferta unieważnia się postępowanie.

Jednocześnie Zamawiający powiadamia, że w dniu 25.06.2018r. roku ogłosi nowe zapytanie ofertowe dotyczące tego samego przedmiotu zamówienia, a wszystkich zainteresowanych zaprasza do wzięcia w nim udziału.

 

Wójt

       Piotr Szymański


-----------------------------------------------------------------------ZP.GN.273.6.2018

 

 

 

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro.

 

 

Gmina Brochów w celu wyboru wykonawcy zaprasza do złożenia ofert cenowych wykonania zamówienia w ramach zadania pod nazwą:

 

„Modernizację boiska gminnego w Wólce Smolanej, gmina Brochów”

współfinansowanego przy pomocy środków

 z budżetu Województwa Mazowieckiego

w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw

MAZOWSZE 2018

 

Gmina Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów ogłasza zapytanie ofertowe                             na Modernizację boiska gminnego w Wólce Smolanej, gmina Brochów

 

Termin realizacji całości zamówienia:  - 31.07.2018r.

Termin płatności   - do  30 dni 


Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Joanna Tarczyk   e-mail: j.tarczyk@brochow.pl

Marta Józwik   e-mail: m.jozwik@brochow.pl

w godz. 8.00 – 16.00 w dni powszednie

 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów www.brochow.bip.org.pl – zakładka Zapytania ofertowe

 

 Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Zapytanie ofertowe na Modernizację boiska gminnego w Wólce Smolanej, gmina Brochów”

Termin składania ofert upływa 25.06.2018r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25.06.2018 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego

Kryteria oceny ofert:  Cena oferty 100%

 

 

Brochów, dn. 18 czerwca 2018r.

ZP.GN.273.6.2018

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

 

 

Na podstawie art.4, ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) w sprawie udzielenia zamówień do 30 000 euro na usługi dostawy i roboty budowlane zwracam się z zapytaniem ofertowym o przedstawienie ceny na Modernizację boiska gminnego w Wólce Smolanej, gmina Brochów zgodnie z poniższym opisem przedmiotu zamówienia.

I. Informacje o Zamawiającym:

Gmina Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

II. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jest: Modernizacja boiska gminnego w Wólce Smolanej, gmina Brochów. Inwestycja realizowana na działce nr ewid. 166/3 obręb Wólka Smolana.

W szczególności zakres robót obejmuje wykonanie:

1.      ukształtowania nawierzchni i wysiew trawy z nawożeniem na boisku do piłki nożnej  o wymiarach 34 x 66 m

2.      oraz dostawę wyposażenia, które obejmuje:

2.1  2 bramki aluminiowe kompletne z siatkami 5,0  x 2,0 m wraz z tulejami zabetonowanymi w gruncie oraz

2.2  piłkochwyt długości 24,0 m i wysokości 6,0 m.

3.      Powierzchnia boiska z trawy naturalnej – 2.244,00 m2 (płyta boiska 1.860,00 m2).

4.      Do informacji o zakończeniu robót należy załączyć atesty i certifkaty na wykonany przedmiot zamówienia.

5.      Inwestycja współfinansowana przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018

7.      Niezbędne prace towarzyszące nie wymienione powyżej należy przewidzieć w cenie oferty, która ustala się jako ryczałtową.

8.      Komplet materiałów i urządzeń do wykonania przedmiotowego zadania na koszt Wykonawcy.

9.      Niedoszacowanie wartości robót lub wadliwe określenie ich zakresu nie może stanowić podstawy do domagania się zwiększenia podanej w ofercie ceny ryczałtowej.

10.  Wszystkie urządzenia muszą być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów zgodnie z Polskimi normami oraz warunkami bezpieczeństwa. Do informacji               o zakończeniu robót należy załączyć atesty i certifkaty na wykonany przedmiot zamówienia.

Wykonawca uwzględni zakup materiałów, robociznę, pracę sprzętu i inne niezbędne czynności związane ze świadczeniem usługi.

Termin gwarancji ustala się na 36 miesięcy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Zamawiający nie przewiduje robót dodatkowych.

III. Wymagania zawiązane z wykonaniem zamówienia:

1.      Termin wykonania zamówienia: 31.07.2018r.

2.      Podstawą do wystawienia faktury będzie podpisany przez obie strony bezusterkowy protokół odbioru prac.

3.      Warunki płatności: Zapłata za wykonany przedmiot zamówienia nastąpi w ciągu 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Zamawiającego po dokonanym końcowym odbiorze przedmiotu zamówienia.

IV. Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów

Osoba uprawniona do kontaktów z wykonawcami:

Joanna Tarczyk                        tel. 22 725 70 03 wew. 231,    e-mail: j.tarczyk@brochow.pl

(w godzinach od 8:00 do 15:00)

V. Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. posiadania koncesji, zezwolenia itp.)

1.      Posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2.      Posiadają wiedzę i doświadczenie oraz dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia.

3.      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniające wykonanie przedmiotu zamówienia.

4.      Wykażą, że wykonali w okresie ostatni 5 lat przed upływem terminu składania ofert,  a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum 1 usługę obejmującą roboty budowlane o podobnym charakterze o wartości nie mniejszej niż 10.000,00 zł.

Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, że w/w dostawy zostały wykonane należycie np. referencje lub inne posiadane przez Wykonawcę dokumenty.

5.      Załączą aktualny odpis właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru wystawiony nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert.

VI. Termin związania ofertą:

Wykonawcy składający ofertę pozostaną nią związani przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

VII. Przygotowanie oraz sposób złożenia oferty:

1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem. Umieścić w zabezpieczonej zamkniętej kopercie i opisanej w następujący sposób: nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres wykonawcy, z adnotacją: Zapytanie ofertowe do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizację boiska gminnego w Wólce Smolanej, gmina Brochów.

Nie otwierać przed dniem 25.06.2018r. godz. 11.15.

2. Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

3. Miejsce oraz termin składania oferty:

a) Oferty można składać osobiście lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego. W takim przypadku za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę potwierdzenia odbioru.

b) Oferty składane osobiście można złożyć w dni robocze: w godzinach pracy Urzędu Gminy Brochów w sekretariacie pokój nr 36 na adres:

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125, 05-088 Brochów

Godziny pracy Urzędu Gminy Brochów

Poniedziałek – piątek godz. 8.00 – 16.00

Wtorek godz. 9.00 – 17.00

c) Termin składania ofert upływa w dniu 25 czerwca 2018 roku o godz. 11:00

d) W przypadku przesłania oferty pocztą, należy umieścić ofertę w dwóch kopertach. Wskazane jest aby obydwie koperty były opisane nazwą i adresem Wykonawcy i adresowane na Zamawiającego.

e) Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 25 czerwca 2018 roku o godz. 11:15 w lokalu Zamawiającego znajdującego się pod adresem:

Urząd Gminy Brochów

Brochów 125, 05-088 Brochów

Pok. nr 15 (sala konferencyjna), parter

f) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie zostaną zwrócone Wykonawcy pocztą.

g) Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert w postaci elektronicznej

h) Wykonawcy mogą uczestniczyć w jawnym otwarciu ofert.

i) Zamawiający poinformuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Informacja o wyniku postępowania zostanie upubliczniona – umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: www.brochow.bip.org.pl oraz na tablicy ogłoszeń Zamawiającego.

j) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza o miejscu i terminie zawarcia umowy.

 

VIII. Kryterium wyboru ofert:

Kryterium wyboru oferty będzie cena ofertowa (100%).

 

IX. Wzór umowy lub istotne postanowienia umowy, które zostaną zawarte w jej treści (jeżeli wymagana jest forma pisemna umowy na podstawie odrębnych przepisów zamawiającego):

1. Wzór umowy załącznik nr 3

 

X. Pozostałe postanowienia i informacje

1. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego, w szczególności w zakresie opisu przedmiotu zamówienia.

2. Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania postępowania, unieważnienia go w całości w każdym czasie bez podania przyczyny.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu.

6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania.

7. Zmiany treści projektu umowy przed jej podpisaniem, pod warunkiem, że nie będzie to zmiana nie korzystna dla Zamawiającego.

8. Zamawiający może zamknąć postępowanie bez wybrania żadnej oferty, w przypadku, gdy żadna ze złożonych ofert nie odpowiada warunkom określonym przez Zamawiającego.

9. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza uchyla się od podpisania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez ponownego ich badania i oceny.

 

XI. Załączniki:

1.      Formularz oferty

2.      Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 5 lat usług

3.      Wzór umowy

4.      Przedmiar

 

  2018-06-18_zapytanie_ofertowe_boisko_wolka.docx

 2018-06-18_projekt_umowy_boisko_wolka.docx

 2018-06-18_przedmiar_boisko_wolka.xlsx

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-18 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-25 14:37:19
  • Liczba odsłon: 1920
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998442]

przewiń do góry