BP.6733.2.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia  21 maja 2015 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 9 , 10 § 1 i 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ((tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz.267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

przebudowie urządzeń elektroenergetycznych niskiego napięcia na terenie działek o Nr  ewid. 261, 259/6, 259/5, 259/2, 259/1, 256/, 254, 252/2, 252/1, 250/2, 250/1, 248/8, 248/3, 248/1, 246/4, 246/3, 246/2, 244/6, 244/5, 244/4, 244/2, 242/1, 240/2, 240/1, 238/1, 235/2, 300/2 zostały wydane postanowienia:

1.    Postanowienie znak: DOso-4082/35/15 z dnia 12.05.2015r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego (uzgadniające lokalizację inwestycji celu publicznego bez uwag),

2.    Postanowienie znak: PZD.D2.426.34.2015 z dnia 15.05.2015 r. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Sochaczewie (uzgadniające z uwagami lokalizacje inwestycji celu publicznego mianowicie: nowe urządzenia lokalizowane w pasie drogowym powinny zostać zrealizowane doziemnie (kablowo).

        

         Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach (od poniedziałku do piątku w godz.

830 – 1530 natomiast we wtorki  w godz. 900 – 1630 ) strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

            Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

 

 

wywieszono na 7 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Brochów                   

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 21.05.2015 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:
------------------------------------------------------------------------------------

BP.6733.2.2015

                

O B W I E S Z C Z E N I E  

z dnia 9 kwietnia 2015 r.

Wójta Gminy Brochów   zawiadamiające   o wszczęciu postępowania

w sprawie   wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

            Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) 

z a w i a d a m i a m

że w dniu 8.04.2015 r. zostało wszczęte  na  wniosek firmy PGE  DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie, która udzieliła pełnomocnictwa firmie Roboty Instalacyjno-Budowlane Zdzisława Łukasika postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

       Przebudowie urządzeń elektroenergetycznych niskiego napięcia (wymiana przewodów na izolowane oraz wyniesienie słupów na pas drogowy) na terenie działek o Nr  ewid. 261, 259/6, 259/5, 259/2, 259/1, 256/, 254, 252/2, 252/1, 250/2, 250/1, 248/8, 248/3, 248/1, 246/4, 246/3, 246/2, 244/6, 244/5, 244/4, 244/2, 242/1, 240/2, 240/1, 238/1, 235/2, 300/2 położonych w miejscowości Brochów  obręb 0004 Brochów gmina Brochów.

 

            W związku z powyższym  zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów  pokój nr 25 (tel. 022 725-70-03 w.16)  i strony w terminie 7 dni  licząc od daty podania do publicznej wiadomości  niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty)  mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne  wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

           

            Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

 

            Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Brochów

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:  9.04.2015 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-09 13:05:15
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-05-22 15:56:44
  • Liczba odsłon: 1660
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4008574]

przewiń do góry