WÓJT GMINY

Brochów

Brochów, 13.09.2013 r.

OŚ.6220.4.2013OBWIESZCZENIE

z dnia 13.09.2013 r. Wójta Gminy Brochów informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowiskoWójt Gminy Brochów, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 28.06.2013 r. wpłynął wniosek Eko Energia III spółka z o.o., Domaniew 60A, 05-840 Brwinów, złożony przez pełnomocnika inwestora Pana Marka Roberta Wawrzyna, w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:


Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych

na działce nr ewid. 442 obręb Konary – Łęg, gmina Brochów, powiat sochaczewski.


Na podstawie złożonego wniosku dnia 28.06.2013 roku i zostało wszczęte postępowanie.

Przedmiotem decyzji, która ma zostać wydana w sprawie jest ustalenie środowiskowych uwarunkowań dla wyżej opisanego przedsięwzięcia.

Mając na uwadze, opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Wójt Gminy Brochów wydał postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc powyższe pod uwagę przystępuje się do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Organem administracyjnym właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Brochów, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w terminie od 23.09.2013 r. do 13.10.2013 r. w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w godz. 8 00 – 15 30 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej;

 • ustnie do protokołu;

 • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450, z późn. zm.)

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brochów.

Informuję również, że w terminie 25.09.2013 r. o godzinie 17 00 w Wiejskim Domu Kultury w Konarach, odbędzie się w przedmiotowej sprawie rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa, na którą zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko.                                                                           WÓJT

                                                                   mgr inż. Andrzej FijołekWywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:


Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:Otrzymują:

1. Pełnomocnik wnioskodawcy.

2. Sołtys sołectwa Konary z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

3. Sołtys sołectwa Plecewice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

4. Sołtys sołectwa Żuków z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

5. Sołtys sołectwa Helenka z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

6. A/a


Wywieszono na:

 1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

 2. Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sochaczew.

 3. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sochaczew.

 4. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn.

 5. Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

 6. Stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Sochaczew.

 7. Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Sochaczew.

 8. Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn.

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
 • Data udostępnienia w BIP: 2013-09-13 16:15:44
 • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
 • Data ostatniej aktualizacji: 2013-09-13 16:28:48
 • Liczba odsłon: 1774
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006760]

przewiń do góry