2019-10-07_nabor_pracownik_socjalny.docx


*******************************

2019-09-19_kwestionariusz_osobowy.doc

2019-09-19_kierownika_gminnego_osrodka_pomocy_spolecznej_w_brochowie_oglasza_nabor_na_stanowisko.docx


KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BROCHOWIE OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO – PRACOWNIK SOCJALNY – UMOWA NA ZASTĘPSTWO

 

         I.             Wymagania niezbędne:

1.        posiadanie kwalifikacji zgodnych z art. 116 oraz 156 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 poz. 1507 z późn. zm.)

2.        posiadanie obywatelstwa polskiego

3.        posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

4.        niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

5.        nieposzlakowana opinia

6.        dobra znajomość obsługi komputera (znajomość programu POMOST)

7.        znajomość przepisów prawnych z zakresu:

a.        ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 z późn. zm.)

b.       ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 poz. 2096)

c.        ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z 2015 r. 1390 z późn. zm.)

d.       ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. 2019 poz. 1111)

e.        innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego

8.        prawo jazdy kat. B

 

       II.             Wymagania dodatkowe:

1.         umiejętność pracy zespołowej

2.         odporność na stres

3.         wysokie umiejętności komunikacyjne

 

     III.             Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1.         praca socjalna, przeprowadzanie rodzinnych wywiadów środowiskowych;

2.         dokonywanie analizy i oceny zjawisk, które powodują zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń;

3.         udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie spraw życiowych osobom, które dzięki tej pomocy będą zdolne samodzielnie rozwiązywać problemy będące przyczyną trudnej sytuacji życiowej, skuteczne posługiwanie się przepisami prawa realizacji tych zadań;

4.         pomoc w uzyskiwaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości rozwiązania problemów i udzielania pomocy przez właściwe instytucje państwowe, samorządowe i organizacje pozarządowe oraz wspieranie w uzyskiwaniu pomocy;

5.         udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej;

6.         pobudzanie społecznej aktywności i inspirowanie działań samopomocowych w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych osób, rodzin, grup i środowisk społecznych;

7.         współpraca i współdziałanie z innymi specjalistami w celu przeciwdziałania i ograniczania patologii i skutków negatywnych zjawisk społecznych, łagodzenie skutków ubóstwa;

8.         inicjowanie nowych form pomocy osobom i rodzinom mającym trudną sytuację życiową oraz inspirowanie powołania instytucji świadczących usługi służące poprawie sytuacji takich osób i rodzin;

9.         współdziałanie w inspirowaniu, opracowaniu, wdrażaniu oraz rozwijaniu regionalnych i lokalnych programów pomocy społecznej ukierunkowanych na podniesienie jakości życia.

 

    IV.             Wymagane dokumenty:

1.         CV,

2.         list motywacyjny,

3.         kwestionariusz osobowy,

4.         kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje,

5.         kserokopie świadectw pracy,

6.         oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7.        oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne   przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ,

8.        oświadczenie kandydata o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla   celów rekrutacji   o treści   „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu rekrutacji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”

9.         kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

      V.             Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W sierpniu 2019 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

    VI.             Termin, miejsce i sposób składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko –   pracownik socjalny – umowa na zastępstwo”   osobiście w siedzibie GOPS Brochów pok. nr 1 lub przesłać pocztą na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brochowie, Brochów 125,   05 – 088   Brochów w terminie do dnia 03.10.2019 roku do godz. 10:00 (decyduje data wpływu do GOPS). Oferty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Przebieg postępowania w sprawie naboru.

Postępowanie konkursowe, które obejmuje analizę formalną złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzi Komisja ds. naboru powołana przez Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie upoważniony jest do unieważnienia prowadzonego naboru na każdym etapie postępowania.

 

Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Brochów.

 

 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

                Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.   (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1.        Administratorem Pana / Pani danych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie, Brochów 125, 05 – 088 Brochów.

2.        Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: Urząd Gminy w Brochowie, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, tel. 22 725 – 70 – 03, e – mail: ochrona.danych@brochow.pl.

3.        Dane osobowe są zbierane w celu przeprowadzenia rekrutacji – na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.

4.        Pozyskane dane będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz miesiąc po jej zakończeniu lub do momentu odbioru dokumentów przez kandydata po zakończonej rekrutacji, a następnie oferty złożone przez kandydatów zostaną komisyjnie zniszczone. Protokoły z posiedzeń Komisji do spraw naboru posiadają kategorię archiwalną A, natomiast pozostała dokumentacji przebiegu procesu rekrutacji jest przechowywana przez okres 5 lat, a następnie po uzyskaniu zgody Archiwum Państwowego   brakowana.

5.        Dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.

6.        Przysługuje Panu / Pani prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do sprostowania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych .

7.        Może Pan / Pani w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jego cofnięciem, usunięcia danych, przeniesienia danych, ograniczenia przetwarzanych danych , będzie mogło to skutkować brakiem możliwości rozpatrywania Pańskiej kandydatury na późniejszym etapie rekrutacji.

8.        Podanie danych wskazanych w ogłoszeniu o naborze jest obligatoryjne, a w pozostałym zakresie dobrowolne. Niepodanie danych obligatoryjnych skutkuje brakiem rozpatrzenia kandydatury.

 

 

Brochów, dnia 19.09.2019 r.                                       Kierownik Gminnego Ośrodka

                                                                            Pomocy Społecznej w Brochowie               

                                                                              Ilona Kubera

 

 

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2019-09-19 14:34:31
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-10-07 15:10:48
  • Liczba odsłon: 1895
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998416]

przewiń do góry