Brochów, 2014-01-02

                                                                                                                                                                                                                 

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZEAS.364.2.2013

Nazwa zadania:Dostawa oleju napędowego do autobusów dowożących uczniów do szkół w Gminie Brochów w 2014 roku”.

 

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1 Prawa zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę: 

 

PPUH  „WIS” SP.J. Zaczkowski Władysław, Zaczkowski Stanisław

96-500  Sochaczew,  ul. Wyszogrodzka 141                                                                                                        

2. Uzasadnienie wyboru:

W prowadzonym postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Po przeprowadzonym badaniu  została uznana za spełniającą warunki udziału w postępowaniu oraz zgodną z treścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  W związku z tym  została uznana za najkorzystniejszą w prowadzonym postępowaniu .

3. Wybrany wykonawca obowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w sprawie podpisania umowy

w terminie do dnia 10-01-2014 r.

 

4. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Prawa zamówień publicznych  oraz Kodeks Cywilny

 

5. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 6. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3 Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

 

7. Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz. 759) - dział VI "Środki ochrony prawnej".

 

 

 

                                                                                                                  Kierownik

                                                                                                                             Ewa Nalborska                                                                                              

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

ZEAS.364.2.2013

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 531144-2013   ; data zamieszczenia 20.12.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Dostawa oleju napędowego do autobusów dowożących uczniów do szkół w   Gminie Brochów w 2014 roku

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:      Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Brochowie,      Brochów 125, 05-088 Brochów, woj. mazowieckie, tel./fax.   (22) 725-70-51 .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna samorządowa jednostka budżetowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego do autobusów dowożących uczniów do szkół w Gminie Brochów w 2014 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem

zamówienia jest dostawa w roku 2014 oleju napędowego w ilości do   20 000 litrów   z              

przeznaczeniem dla autobusów dowożących uczniów do szkół w Gminie Brochów.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Data zakończenia: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków:

1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności tj. prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami

2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3. Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne

na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

  1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy

 

2.Koncesja na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami wydana na

podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.

U. z 2006r. Nr 89, poz. 625)

3. Oświadczenie o   braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami

4. Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1. Cena - 80

2. Odległość stacji paliw od siedziby Zamawiającego - 20

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych

warunków zamówienia: www.brochow.bip.org.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Brochowie, Brochów 125,   05-088 Brochów, (siedziba w budynku Urzędu Gminy Brochów, pok. Nr 35) w godz. 7:45 -15:45, tel./fax. 0-22   725-70-51

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający

przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja

o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: Oferty należy składać do dnia 02.01 .2014 r. godzina 10:00, miejsce:   Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów, pok.35.

IV 3.5. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego:   Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Brochowie, Brochów 125,   05-088 Brochów , w dniu   02.01.2014 r . o godzinie 10:15 .

IV.3.6) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

ofert).

IV.3.7) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze

środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy

 

 

                                                                                                Kierownik ZEAS

                                                                                                 Ewa Nalborska

 

 

przetarg_na_olej_napedowy_2013_r..doc

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-12-20 14:22:48
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-01-07 09:16:19
  • Liczba odsłon: 995
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2837591]

przewiń do góry