Brochów, dnia 27.12.2012 r.

 

                                            ZAPROSZENIE  DO SKŁADANIA   OFERT

                                                         

               Urząd  Gminy w Brochowie zaprasza do składania ofert  na „Dowóz dzieci z Przęsławic do Szkoły Podstawowej w Śladowie w roku 2013”.

 

1.      Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dowóz dzieci  z miejscowości Przęsławice do Szkoły Podstawowej w Śladowie  zgodnie z poniższym zapotrzebowaniem:

- usługi  transportowe -dowóz dzieci z miejscowości Przęsławice do Szkoły Podstawowej w    Śladowie w  2013 roku, wraz z opieką nad dowożonymi dziećmi,  w dniach prowadzenia nauki w szkole            tj. od dnia  2.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r.

- ilość dowożonych dzieci w roku szkolnym 2012/2013  - 22

-ilość kilometrów dziennie –około 40 km

-w roku szkolnym 2012/2013 dwa odwozy po południu ze szkoły do domu,

-możliwość dodatkowych kursów np. dowóz uczniów na zawody sportowe, do kina itp.,

-dowóz i odwóz dzieci musi być zgodny z planem zajęć lekcyjnych,  ustalonym przez Dyrektora Szkoły,

 godziny odwozów mogą ulegać zmianie w ciągu roku.

Oferta powinna zawierać :

-wartość  dowozu brutto i netto  miesięcznie,

-pojemność przewozową  i typ pojazdu (ilość miejsc siedzących)

Treść oferty musi odpowiadać treści niniejszego zaproszenia (wzór oferty stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia).

Nie dopuszcza się złożenia oferty częściowej. Nie dopuszcza się złożenia oferty wariantowej.

Podstawą udzielenia zamówienia będzie podpisanie umowy z Wykonawcą, którego oferta została wybrana za najkorzystniejszą.

2.      Kryterium oceny   ofert:                                                                                                            najkorzystniejsza cena, dyspozycyjność, odległość siedziby podmiotu od Szkoły Podstawowej w Śladowie.

 

3.      Miejsce i termin składania ofert:

Termin składania ofert upływa w dniu 02.01.2013 r. o godzinie 9:00.

Ofertę należy złożyć  w sekretariacie Urzędu Gminy w Brochowie (I piętro, pokój nr 36).

Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do Zamawiającego na adres :

Urząd Gminy w Brochowie, 05-088 Brochów.

Na kopercie należy umieścić napis : „Dowóz dzieci z Przęsławic do Szkoły Podstawowej w Śladowie w  roku 2013”

„Nie otwierać przed 02.01.2013 r. godz. 9:00”

Wyjaśnienia odnośnie postępowania o udzielenie przedmiotowego zamówienia udzielane będą w siedzibie  Urzędu Gminy Brochów pokój 35 (I piętro) , kontakt : Ewa Nalborska , tel. 22 725-70-51 w. 19.

4.      Termin związania ofertą : 30 dni od upływu składania ofert.

5.      Istotne postanowienia umowy: zawiera załącznik  nr 2  - wzór umowy.

6.      Ogłoszenie wyników oferty: amawiający o wyniku postępowania  poinformuje Wykonawcę pisemnie, dodatkowo zostanie wywieszone na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz Zarządzenia Nr 14/2007 Wójta Gminy Brochów z dnia 05.09.2007 r. w sprawie zasad dokonywania zakupu dostaw, usług i robót budowlanych na potrzeby Gminy Brochów o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

 

 

              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Załącznik Nr 1

……………………………………………………………………                                 …………………………………………………………

…………………………………………………………………..                                         (miejscowość i data)

(nazwa i adres Wykonawcy)

                                                           FORMULARZ  OFERTY

               Odpowiadając na Zaproszenie do składania oferty z dnia  27.12.2012 r. dotyczącej dowozu uczniów  z Przęsławic do Szkoły Podstawowej w Śladowie w roku 2013                                         

1.  Oferuję (-emy) wykonanie zamówienia za całkowitą cenę ofertową  brutto  …………………………….. zł

(słownie ……………………………………………………………………………………………………………………….) miesięcznie.

Powyższa cena zawiera doliczony zgodnie z obowiązującymi  przepisami podatek VAT , który na datę złożenia  oferty wynosi ………………….% tj. ……………………….. złotych.

2. Zobowiązuję(-emy)  się, w przypadku wybrania naszej oferty, do rozpoczęcia i zakończenia realizacji zamówienia w terminach  wskazanych w Zaproszeniu do składania ofert.

3. Oświadczam(-y), że nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie  zamówienia w oparciu o art. 24 ust. 1 i 2 ustawy-Prawo zamówień publicznych.

4. Oświadczam(-y), że posiadam(-y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(-emy) potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

5. Oświadczamy, że posiadamy aktualne zezwolenie, koncesję lub licencję na wykonanie krajowego transportu drogowego osób, tj. dokumenty niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia.

6. Oświadczamy, że wykonaliśmy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert co najmniej dwie usługi w zakresie odpowiadającym swoim rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia.

7. Oświadczamy, że osoby , które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadają wymagane prawem uprawnienia.

8. Oświadczamy, że posiadamy aktualną , ważną polisę potwierdzającą , że jesteśmy ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

9. W przypadku przyznania nam zamówienia zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

                                                                                         …………………………………………………………………………..

                                                                                         (podpis i pieczątka osoby uprawnionej do

                                                                                         reprezentowania Wykonawcy)

                                                                                        

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-12-13 11:57:39
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-12-28 13:26:53
  • Liczba odsłon: 9688
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2843144]

przewiń do góry