Informacja o wynikach naboru na stanowisko: podinspektora ds. obsługi rady i archiwum

 

Wójt Gminy Brochów informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko została wybrana 

Pani Anna Ścigocka zam. Plecewice

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Anna Ścigocka spełniła wszystkie wymagania, które zostały określone w ogłoszeniu o naborze.

 

 

Brochów, dn. 06.05.2016 r.                                                                       Wójt Gminy Brochów

Piotr Szymański

                                                                                                                    
------------------------------------------------------------------------------


Brochów, dnia 05.05.2016r
Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne


na wolne stanowisko – podinspektora ds. obsługi rady i archiwum


informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące osoby:


  • Pani Ścigocka Anna


Kandydatka zostanie poinformowana telefonicznie o dacie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.Komisja w składzie:


  • Wioletta Dobrowolska – Przewodnicząca Komisji

  • Łukasz Kopka – Sekretarz Komisji

  • Magdalena Cętkowska – Członek Komisji


---------------------------------------------------------------------------------------


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

 

Wójt Gminy Brochów

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektora ds. obsługi rady i archiwum

 

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów

 II. Określenie stanowiska urzędniczego: podinspektor ds. obsługi rady i archiwum

 III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

 1. Wymagania niezbędne :

 1) jest obywatelem polskim,

 2) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

 3) posiada wykształcenie wyższe I lub II stopnia

 4) posiada ukończony kurs  kancelaryjno – archiwalny I lub II stopnia

 5) posiada doświadczenie na takim samym lub pokrewnym stanowisku pracy lub co najmniej roczny staż w jednostce administracji publicznej,

 6) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 7) nieposzlakowana opinia,

 8) posiada wiedzę i znajomość przepisów ustaw o samorządzie gminnym, kodeksie postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej.

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość obsługi urządzeń biurowych i komputera;

2) umiejętność planowania i organizowania własnej pracy; 

3) umiejętność pracy w zespole;

4) sumienność; 

5) odpowiedzialność;

6) systematyczność, 

7) otwartość na zagadnienia techniczne;

8) umiejętność szybkiego uczenia się; 

9) komunikatywność;

10) wysoka kultura osobista.

 

IV. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:

1. Obsługa organizacyjno – techniczna posiedzeń Rady Gminy i komisji Rady, a w szczególności:

1) przygotowywanie we współpracy z właściwymi merytorycznie stanowiskami, w tym z radcą prawnym materiałów dotyczących projektów uchwał Rady i jej komisji oraz innych materiałów na posiedzenia tych organów;

2) zapewnienie prawidłowego przygotowania materiałów na sesję, posiedzenie komisji, zbieranie materiałów będących przedmiotem obrad i przedstawienie ich Wójtowi, Przewodniczącemu Rady i właściwym komisjom;

3) przekazywanie - za pośrednictwem Sekretariatu - korespondencji do i od Rady, jej komisji oraz poszczególnych radnych;

4) przekazywanie sołtysom materiałów informacyjnych poddawanych pod obrady Rady;

5) podejmowanie czynności organizacyjnych związanych z przeprowadzaniem sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Rady i jej komisji;

6) protokołowanie sesji, posiedzeń, zebrań i spotkań Rady i jej komisji;

7) przygotowywanie materiałów do projektów planów pracy Rady i jej komisji;

8) przechowywanie uchwał podejmowanych przez Radę Gminy i jej komisje;

9) przesyłanie podjętych uchwał do Wojewody i Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz do publikacji;

10) prowadzenie rejestru:

a) uchwał Rady;

b) wniosków i opinii komisji Rady;

c) interpelacji radnych;

d) aktów prawa miejscowego;

e) jednostek instytucji kultury;

11) zapewnienie pomocy radnym w wykonywaniu ich mandatu radnego;

12) przekazywanie komórkom organizacyjnym Urzędu i gminnym jednostkom organizacyjnym do realizacji uchwał Rady Gminy oraz przygotowywanie sprawozdań z ich realizacji;

13) prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi radnych;

14) prowadzenie niezbędnej statystyki dotyczącej radnych.


2. Wykonywanie zadań związanych z wyborami ławników.

3. Udzielanie pomocy w zakresie wyborów sołtysów i organów samorządu wiejskiego oraz współdziałania sołectw z organami Gminy. Prowadzenie zbiorów uchwał i protokołów zebrań wiejskich.

4. prowadzenie archiwum zakładowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, instrukcją kancelaryjną i archiwalną,


Warunki pracy:

- wymiar czasu pracy: 1 etat,

- miejsce pracy: Urząd G miny Brochów,

- umowa o pracę: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony.

W marcu 2016 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

V. Wskazanie, czy o stanowisko, poza obywatelami polskimi, mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - nie

 

VI. Wymagane dokumenty:

 

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3) oryginał kwestionariusza osobowego,

4) kserokopie świadectw pracy,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

6) oświadczenie o niekaralności,

7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

8) oświadczenie kandydata, że w przypadku wyboru jego oferty zobowiązuje się nie pozostawać w innym stosunku pracy, który uniemożliwiłby mu wykonywanie obowiązków w wymiarze 1 etatu.

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia przysługującemu osobom niepełnosprawnym, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

VII. Kandydat może też złożyć inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.

VIII. Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, CV powinny być opatrzone klauzulą:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)”.

 

IX. Termin i miejsce składania dokumentów:

1) Dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na wolne stanowisko ds. obsługi rady i archiwum”, w sekretariacie Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125,
05-088 Brochów, w terminie do dnia 04 maja 2016 r. do godz. 9:00 osobiście lub pocztą (liczy się data wpływu do Urzędu).

 

2) Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


X. Kandydaci spełniający wymagania formalne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni pisemnie lub telefonicznie.

 

XI. Wójt Gminy Brochów jest upoważniony do unieważnienia przeprowadzonego naboru na  stanowisko urzędnicze na każdym etapie postępowania.

 

XII. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

 

  kwestionariusz_osobowy.doc

 

 

Brochów, dnia 20 kwietnia 2016 r.                                                                Wójt Gminy

 

                                                                                                                 mgr inż. Piotr Szymański

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-05-06 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-05-06 14:05:29
  • Liczba odsłon: 2159
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4023252]

przewiń do góry