Brochów   3.10.2014r.

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  

 

o przystąpieniu  do  sporządzenia    miejscowego  planu

zagospodarowania  przestrzennego

 

Na podstawie  art. 17 pkt 1  Ustawy  z  dnia  27 marca  2003r.  o  planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym  (t.j. Dz. U. z 2012r.  poz. 647 z późn. zm.)    zawiadamiam   o podjęciu przez Radę Gminy Brochów  Uchwały Nr XXXVII/212/2014  z dnia 30.05.2014r.  w sprawie   przystąpienia  do  sporządzenia     Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla  terenu działki Nr ewid. 62 we wsi Piaski Duchowne.

Jednocześnie  na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.  z 2013r. poz. 1235 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w planu

Zainteresowani  mogą  składać wnioski  do planu miejscowego i prognozy oddziaływania na środowisko.   Wnioski należy składać na piśmie w  Urzędzie  Gminy w Brochowie, 05-088 Brochów,  w  terminie do  dnia  5 listopada 2014r.    Wniosek  powinien  zawierać  nazwisko,  imię,  nazwę  i  adres  wnioskodawcy,  przedmiot  wniosku  oraz  oznaczenie  nieruchomości,  której  dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-10-03 15:11:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-10-03 15:11:30
  • Liczba odsłon: 1664
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998391]

przewiń do góry