BP.6733.5.2012

 

O B W I E S Z C Z E N I E   z dnia 1 sierpnia 2012r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej   postępowania   w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

           

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity   Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm. ) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647)                                                        

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek   SIME Polska Sp. z o.o. ul. Warszawska 31, 96-500 Sochaczew w dniu 1.08.2012r.   została   wydana kończąca postępowanie administracyjne Decyzja Nr 241.2012   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

budowę sieci gazowej średniego ciśnienia o długości 4300 m na terenie działek o Nr ewid.: 23 obręb: Plecewice, nr 195 obręb: Konary-Łęg, nr 36, 37, 38 obręb: Malanowo oraz nr 302 obręb: Brochów gm. Brochów realizowana dla pokrycia zapotrzebowania na gaz zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej.

 

 

 

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy   ogłoszeń   Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Plecewice, Konary, Malanowo, Brochów

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 1.08.2012r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń

 

 

 

 

Brochów 1.08.2012r.

BP.6733.5.2012

DECYZJA Nr   241.2012

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Na podstawie art. 89 i art. 104 Ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98 późn. zm.) oraz art. 50 ust.1, art.51 ust. 1 pkt 2, art. 53 ust 3, art. 54, art. 55 i art. 56 ustawy z dnia 27 marca 2003r   o planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.04.2012r., firmy SIME Polska   Sp. z o.o., Sochaczew ul. Warszawska 31, o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej:

budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Plecewice, Konary, Malanowo, Brochów w gminie Brochów .

 

USTALAM

 

następujące warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego:

1.       Rodzaj inwestycji : budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek o Nr ewid.: 23 obręb: Plecewice, nr 195 obręb: Konary-Łęg, nr 36, 37, 38 obręb: Malanowo oraz nr 302 obręb: Brochów gm. Brochów. S ieć gazowa   Ø 225mm o długości ok. 4300m   realizowana dla pokrycia zapotrzebowania na gaz zabudowy   mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej.

2.       WARUNKI ZABUDOWY I ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJĄCE   Z   PRZEPISÓW ODRĘBNYCH   w zakresie warunków zawartych w art. 54 pkt 2   ustawy z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym :

      a) rodzaj zabudowy: urządzenia infrastruktury technicznej,

b) funkcja zabudowy: sieć gazowa.

      c ) warunki i wymagania   ochrony i kształtowania ładu przestrzennego :

o    lokalizację inwestycji ustala się wzdłuż istniejących układów komunikacyjnych, w liniach rozgraniczających drogi wojewódzkiej Nr 705 (docelowa   szerokość w liniach rozgraniczających 25m ) lub poza nimi z zachowaniem przepisów szczególnych,

o    dopuszcza się sytuowanie urządzeń infrastruktury w pasach drogowych w szczególnie uzasadnionych przypadkach wynikających z ochrony środowiska i uwarunkowań terenowych jeżeli warunki techniczne i   wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają, za zgodą zarządcy drogi,

o    sieć obsługująca zabudowę na działkach budowlanych powinna być prowadzona w maksymalnym stopniu po granicach własności i wzdłuż istniejących liniowych systemów infrastruktury   technicznej,

o    zachowanie odległości przewodów   sytuowanych wzdłuż rowów   - min. 1,5m od górnej krawędzi skarpy rowu,

o    stosowanie materiałów posiadających atest jakości,

o    zakaz ingerencji w zieleń wysoką przydrożną,

o    obowiązek rekultywacji gruntu po ułożeniu sieci gazowej,

d)    warunki   ochrony środowiska :

- teren objęty jest formą ochrony przyrody jako otulina Kampinoskiego Parku Narodowego , dla którego obowiązują przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25.09.1997r. w sprawie Kampinoskiego Parku Narodowego (Dz. U. z 1997 r. Nr 132 poz. 876) i jako Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu , dla którego obowiązują przepisy Rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego Nr z dnia 13.02.2007r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu – ochrona zieleni przydrożnej,

- inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

e)       ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków : nie dotyczy ,

f)        obsługa w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej :

-           zaopatrzenie w gaz w oparciu o istniejącą sieć gazową średniego ciśnienia w Plecewicach,

-           dla projektowanej inwestycji zachować odległości od wszelkich istniejących sieci i urządzeń podziemnych (sieć wodociągowa, elektroenergetyczna i kanalizacyjna) i naziemnych   (tory kolejki wąskotorowej) wynikające z przepisów odrębnych.

g)    ochrona interesów osób trzecich : obiekty i roboty budowlane mogą   być realizowane wyłącznie na zasadach przewidzianych w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.   Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.).

h)    linie rozgraniczające inwestycji oznaczono na mapie zasadniczej w skali 1:1000 stanowiącej załączniki Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6 do decyzji,

i)        obiekty budowlane odpowiadać muszą przepisom Rozporządzenia Ministra Infrastruktury   z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych   jakim   powinny   odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690, z 2003r. Nr 33, poz. 270,   z 2004r. Nr 109, poz. 1156 z 2008r. Nr 201, poz. 1238, z 2009r.   Nr 56 poz. 461, z 2010r. Nr   239 poz. 1597),

j)        projekt budowlany musi spełniać warunki Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120 poz. 1133 zm.: z   2008r. Nr 201, poz. 1239).

 

UZASADNIENIE

 

      Firma SIME Polska   Sp. z o.o., Sochaczew ul. Warszawska 31,wystąpiła z wnioskiem o   ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej:   budowę sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie działek o Nr ewid.: 23 obręb: Plecewice, nr 195 obręb: Konary-Łęg, nr 36, 37, 38 obręb: Malanowo oraz nr 302 obręb: Brochów gm. Brochów .

      Rozpatrując niniejszą   sprawę   stwierdza się,     stosownie do art. 50 ust.1 i   art.51 ust. 1 pkt 2 i w związku z art. 56 ustawy   z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647) celem   decyzji   jest   ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego w oparciu o   przepisy w/w ustawy.

      Zgodnie z art. 61 § 4 kpa oraz z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647) właściciele nieruchomości oraz zarządcy dróg, na których będzie lokalizowana przedmiotowa inwestycja zostali zawiadomieni o wszczęciu postępowania oraz o przysługującym im prawie do czynnego uczestniczenia w postępowaniu na piśmie, natomiast pozostałe strony o wszczęciu postępowania zawiadomiono w drodze obwieszczenia i w sposób zwyczajowo przyjęty-na stronie internetowej Urzędu Gminy Brochów.  

      Obwieszczenie i zawiadomienie z dnia 11.05.2012r. przesłano również do Sołtysów wsi Plecewice, Konary, Malanowo i Brochów z prośba o zawiadomienie mieszkańców o wszczęciu postępowania poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń sołectwa, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

      W terminie 7 dni   przewidzianym w zawiadomieniu do organu nie wpłynęły od stron postępowania żadne wnioski czy tez uwagi.

            Stosownie do art. 53 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647) , projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia został przedstawiony do uzgodnienia w trybie art. 106 Kpa. Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska   stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 8 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647) , Dyrektorowi Kampinoskiego Parku Narodowego stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 7 w/w ustawy, Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 6 w/w ustawy oraz Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie stosownie do art. 53 ust. 4 pkt 9 w/w ustawy.

            Zarząd Województwa Mazowieckiego Postanowieniem z dnia 27.06.2012r. znak: MZDW.PP.7331/705-897/2012 uzgodnił w zakresie wpływu na drogę wojewódzką nr 705 i ruch drogowy projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia z warunkiem uzupełnienia treści decyzji o wymóg uzyskania zgody zarządcy drogi wojewódzkiej na lokalizacje urządzenia w pasie drogowym w trybie art. 39 ustawy z dnia 31 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. Nu. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z póź.zm.). Powyższy   warunek organ uwzględnił i zapisał w treści decyzji.           

            Postanowieniem z dnia 22.06.2012r. znak: DOso-4082/2812 Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego uzgodnił pozytywnie w/w projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.     

            Pozostałe organy uzgadniające nie zajęły stanowiska w terminie 14-21 dni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie. W związku z powyższym na podstawie art. 53 ust. 5 i 5c cytowanej ustawy, uzgodnienie uważa się za dokonane.

Działając na podstawie art. 9 i 10 § 1 kpa oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym organ w dniu 16.07.2012r. w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie Brochów, zawiadomił wszystkie strony postępowania o wydanych postanowieniach oraz o zgromadzeniu pełnego materiału dowodowego w przedmiotowej sprawie, stanowiącego podstawę rozstrzygnięcia administracyjnego oraz o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia. W terminie 7 dni przewidzianym w obwieszczeniu do organu od stron postępowania nie wpłynęło żadne oświadczenie.

      Mając na względzie wymagania kształtowania ładu przestrzennego (art.54 ust.1 pkt 2a    ustawy   z dnia 27.03.2003r o planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym ) i w związku z art. 71 ust.3 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska   określono wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego dla inwestycji, które umieszczono w pkt 2c niniejszej decyzji.

      Odnosząc się do art. 53 ust.3 w/w ustawy dokonano analizy warunków zagospodarowania terenu wynikających z przepisów odrębnych . W   wyniku tej analizy stwierdzono:  

-           istnieje zabudowa o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej oraz układ komunikacyjny na obszarze inwestycji i w sąsiedztwie; zaopatrzenie w gaz, wykorzystywany do celów bytowo-gospodarczych i grzewczych,   zwartej zabudowy   winno się odbywać w systemie gazociągów średniego ciśnienia.   Przedmiotowa inwestycja służy zaopatrzeniu w gaz przewodowy zabudowy wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 705 w miejscowościach Plecewice, Konary , Malanowo, Brochów.

-           stan faktyczny i prawny terenu: teren oddziaływania inwestycji stanowi droga wojewódzka Nr 705   w liniach rozgraniczających oraz działki przyległe do drogi będące własnością prywatną użytkowane jako zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa, usługowa i rolnicza przestrzeń produkcyjna. Inwestycja prowadzona jest na terenie działek Nr ewid. 23 w obrębie Plecewice, Nr ewid. 195 w obrębie Konary-Łęg, Nr ewid. 36, w obrębie Malanowo, stanowiących drogę wojewódzką Nr 705 – własność Skarbu Państwa   w zarządzie Marszałka Województwa, na terenie działki 37 w obrębie Malanowo stanowiącej własność Skarbu Państwa - użytkownik wieczysty Polskie Koleje Państwowe i na terenie działki Nr ewid. 302 w obrębie Brochów stanowiącej własność Gminy Brochów.

-           teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze – grunty zabudowane   (droga) zajęte na czas określony,

-           decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi - na podstawie dostępnego w formie elektronicznej programu Systemu Informacji Prawnej LEX przeprowadzono specyfikację powszechnie obowiązujących przepisów odrębnych w celu ustalenia na ich podstawie warunków i zasad lokalizacji inwestycji celu publicznego.

W wyniku analizy ustalono, że   wniosek spełnia wymogi do wydania decyzji, żaden   przepis prawa materialnego nie stoi na przeszkodzie ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   dla wnioskowanego przedsięwzięcia. Biorąc pod uwagę powyższe argumenty    orzeczono jak w sentencji.

POUCZENIE

 

1.       Jeżeli decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wywołuje skutki, o których mowa w art. 36 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym , przepisy art. 36 oraz art. 37 stosuje się odpowiednio (art. 58 ust.2)

2.       Stosownie do art. 28 i art. 33 ust. 2 oraz art. 34 ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2010r.   Nr 243 poz. 1623 z późn. zm.) roboty budowlane na wskazanym terenie można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

3.       Stosownie do art. 39 ust. 3   Ustawy z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych   (t.j. Dz. U. z 2007r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) lokalizowanie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym drogi wojewódzkiej Nr 705 wymaga zezwolenia zarządcy drogi wojewódzkiej .

(Postanowieniem z dnia 27.06.2012r. znak: MZDW.PP.7331/705-897/2012 Zarządu Województwa Mazowieckiego)

4.       Niniejsza decyzja wiąże organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę.

5.       Decyzję niniejszą wydaje się po uzyskaniu następujących uzgodnień stosownie do art: 53 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu   przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012r. poz. 647):

-           z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Warszawie,

(Postanowienie z dnia 27.06.2012r. znak: MZDW.PP.7331/705-897/2012 – z warunkiem uwzględnionym i zapisanym na stronie 4 decyzji w pouczeniu pkt 3)

z   Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska,

(projekt decyzji doręczony według zwrotnego potwierdzenia odbioru dnia 18.06.2012r. i stosownie do art. 53 ust. 5c cytowanej ustawy, niewyrażenie stanowiska w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska, uznaje się za   uzgodnienie decyzji),

-           z Dyrektorem Kampinoskiego Parku Narodowego

(Postanowienie z dnia 22.06.2012r. znak: DOso-4082/2812 – bez uwag)

z Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń   Wodnych w Warszawie

(projekt decyzji doręczony według zwrotnego potwierdzenia odbioru dnia 18.06.2012r. i stosownie do art. 53 ust.5   cytowanej ustaw, niewyrażenie stanowiska w terminie 14 dni od dnia otrzymania projektu decyzji, przez WZMiUW, uznaje się za uzgodnienie decyzji).

 

            Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44, 02-530 Warszawa   za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

 

            Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Integralną część niniejszej decyzji stanowią:

1.      Załącznik Nr 1 2, 3, 4, 5, 6 załącznik graficzny do decyzji sporządzony na mapie zasadniczej w skali                                                                       1:1000,

 

Otrzymują :

 

1.       Wnioskodawca:

SIME Polska Sp. z o.o.

ul. Warszawska 31, 96-500 Sochaczew

2.       strony postępowania wg rozdzielnika

      3.  A/a

 

 

Do wiadomości :

 

  1. Sołtys wsi Plecewice, Konary, Malanowo, Brochów – łącznie z obwieszczeniem   z dnia 1.08.2012r. z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni i podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

 

 

 

Projekt decyzji sporządziła:

mgr inż. Alicja Pejta-Jaworska

Okręgowa Izba Urbanistów

  z siedzibą w Warszawie   WA-154

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-08-01 16:19:47
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-08-02 14:45:01
  • Liczba odsłon: 1577
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3996153]

przewiń do góry