Brochów, dn. 28.09.2015 r.

 

Informacja o wynikach naboru

na wolne stanowisko pracy: podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

 

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie

informuje o wynikach naboru na wolne stanowisko pracy:

w wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Agnieszka Jędrzejczak.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani  Agnieszka Jędrzejczak spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskała największą ilość punktów od komisji.

 

p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Brochowie

                                                                                     Ilona Kubera


------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Brochów, dn. 22.09.2015 r.

 

 

Lista Kandydatów zakwalifikowanych do trzeciego etapu naboru

na wolne stanowisko pracy: podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

 

·             Pani Anna Ścigocka zam. Plecewice

·             Pani Agnieszka Jędrzejczak zam. Janów

 

Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie   następnej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Komisja w składzie:

 

·           Wioletta Dobrowolska

·             Ilona Kubera

·             Artur Krawczyk

 


----------------------------------------------------------------------------------------------------------Brochów, dn. 15.09.2015 r.

 

Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne

na wolne stanowisko pracy: podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

 

Informujemy, że po dokonaniu oceny formalnej złożonych przez kandydatów dokumentów   na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się następujące osoby:

 

·            Pani Aleksandra Błaszczak   zam. Sochaczew

·            Pani Anna Ścigocka zam. Plecewice

·            Pani Agnieszka Łajca zam. Kuznocin

·            Pani Paulina Sierota zam. Orły Cesin

·            Pan Tomasz Smółka zam. Stare Budy

·            Pani Agnieszka Jędrzejczak zam. Janów

·            Pani Beata Rutecka zam. Sochaczew

·            Pani Dorota Jaczyńska zam. Wólka Smolana

·            Pani Agnieszka Łopata zam. Młodzieszyn

 

Kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie o terminie   rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Komisja w składzie:

 

·             Wioletta Dobrowolska

·            Ilona Kubera

·            Artur Krawczyk

 


-----------------------------------------------------------------------------------------


p.o. KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W BROCHOWIE OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY


stanowisko: podinspektor ds. świadczeń rodzinnych

( nazwa stanowiska pracy )


I. Wymagania niezbędne :

1. wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

2. obywatelstwo polskie,

3. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4. znajomość regulacji prawnych z zakresu:

- ustawy o samorządzie gminnym,

- ustawy o pracownikach samorządowych,

- ustawy o świadczeniach rodzinnych,

- Kodeksu postępowania administracyjnego,

- Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

5.umiejętność obsługi komputera, w tym programów środowiska OFFICE,

6. wysoka kultura osobista, duże zaangażowanie w pracę,

7. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku,

8. nieposzlakowana opinia


  1. Wymagania dodatkowe:

1. preferowane kierunki wykształcenia wyższego: administracja, socjologia, ekonomia, rachunkowość, polityka społeczna i pokrewne lub podyplomowe z w/w kierunków,

2.obsługa programu informatycznego do świadczeń rodzinnych „Top – Team”, obsługa programu „Płatnik”,

2. zdolność do samodzielnej pracy merytorycznej,

3. gotowość do podnoszenia kwalifikacji i zdobywania nowych umiejętności,

4. dyspozycyjność, terminowość, dokładność,

3. wysoka kultura osobista,

4. prawo jazdy kat B.


  1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1. przyjmowanie, ewidencjonowanie i prowadzenie wniosków dotyczących świadczeń rodzinnych , świadczeń opiekuńczych oraz wniosków o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka,


2. prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych,

3. współpraca z wnioskodawcami, instytucjami i organizacjami w zakresie pozyskiwania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej dla przyznawania prawa do świadczeń rodzinnych,

4. przygotowywanie decyzji przyznających i zmieniających prawo do świadczeń

rodzinnych,

5. sporządzanie sprawozdań z realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych,

6. prowadzenie postępowania w sprawie ustalenia nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

7. sporządzanie list wypłat oraz przelewów ze świadczeń rodzinnych,

8. rozpoznawanie potrzeb i przedstawianie Kierownikowi GOPS zapotrzebowania na środki finansowe służące realizacji świadczeń rodzinnych

9.kompletowanie wszelkich dokumentów związanych z odwołaniami klientów z zakresu świadczeń rodzinnych,

10. prowadzenie i przekazywanie do ZUS dokumentacji dotyczącej składek emerytalno - rentowych i zdrowotnych od osób korzystających ze świadczeń rodzinnych i opiekuńczych,

10.wykonywanie innych zadań zleconych przez Kierownika GOPS.


IV. Informacje o warunkach pracy:

1. zatrudnienie na cały etat,

2. praca w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie ,

3. praca przy komputerze,

4. obsługa klienta,

5. wynagrodzenie ustalone zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18.03.2009r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. Z 2014 r. poz. 1786 ze zm.).


V. Wymagane dokumenty:

1. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej

2. list motywacyjny

3. oryginał kwestionariusza osobowego,

4. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające kwalifikacje i wykształcenie zawodowe,

5. kserokopie dokumentów (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem) potwierdzające staż pracy,

6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

7. oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r o ochronie danych osobowych tj. Dz.U. Z 2014 r., poz. 1182),

9. kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnień, o których mowa o art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz.U. Z 2014 r. poz.1202) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.


VI. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W sierpniu 2015 r. ( miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.


VII. Termin, miejsce i sposób składania dokumentów.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko – podinspektora ds. świadczeń rodzinnych” osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Brochów lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów w terminie do dnia 14.09.2015 roku do godz. 12:00 ( decyduje data wpływu do Urzędu ). Oferty , które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( dz. U. Z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych ( Dz. U. Z 2008 r, poz. 1458 z późn. zm.)”


VIII. Przebieg postępowania w sprawie naboru.

Postępowanie konkursowe, które obejmuje analizę formalną złożonych dokumentów oraz rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami przeprowadzi Komisja ds. naboru powołana przez p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną indywidualnie powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.


p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie upoważniony jest do unieważnienia przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze na każdym etapie postępowania.


Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Brochów.


Brochów, dnia 02.09.2015 r.                                   p.o. Kierownika Gminnego Ośrodka

                                                                                                    Pomocy Społecznej w Brochowie

                                                                                        Ilona Kubera

Załącznik do pobrania:

kwestionariuszosobowy.doc


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Ilona Kubera
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-09-02 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-09-29 08:50:40
  • Liczba odsłon: 2457
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4008651]

przewiń do góry