Informacja o wynikach naboru na stanowisko: Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie.

 

Wójt Gminy Brochów

Informuje o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze:

W wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Ilona Kubera

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani  Ilona Kubera spełniła wszystkie wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskała największą ilość punktów od komisji.

 

                                                                                                            Wójt Gminy

                                                                                                          Piotr Szymański

 

Brochów 2016-02-01

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Brochów, dnia 27.01.2016


Lista Kandydatów spełniających wymagania formalne


na wolne stanowisko – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie


informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się :


  • Pani Ilona Kubera


Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 29 stycznia o godz. 14:00 w Sali Ślubów Urzędu Gminy w Brochowie.Komisja w składzie:


  • Wioletta Dobrowolska – Przewodnicząca Komisji

  • Krzysztof Dymkowski – Członek Komisji

  • Eliza Wieczorek – Sekretarz Komisji---------------------------------------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY BROCHÓW
ogłasza nabór na stanowisko 
Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie


I. WYMAGANIA NIEZBĘDNE STAWIANE KANDYDATOWI: 
1) Obywatelstwo polskie.
2) Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych. 
3) Posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na tym stanowisku. 
4) Niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5) Nieposzlakowana opinia. 
6) Wykształcenie wyższe. 
7) Specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej określona rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1081). 
8) Co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej.
9) Znajomość regulacji prawnych z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, finansów publicznych, samorządu gminnego, postępowania administracyjnego. 


II WYMAGANIA DODATKOWE: 
1) Umiejętność kierowania zespołem pracowników.
2) Umiejętność skutecznego komunikowania się.
3) Umiejętność poprawnego formułowania decyzji administracyjnych. 
4) Umiejętność analizy problemu i poprawnego wyciągania wniosków. 
5) Samodzielność i kreatywność. 

III. ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU:
1) Kierowanie działalnością Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -  oraz reprezentowanie go na zewnątrz. 
2) Realizacja zadań w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego i innych wynikających z przepisów prawa i statutu jednostki. 
3) Wydawanie i nadzór nad wydawaniem decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego i innych przekazanych do kompetencji. 
4) Organizowanie pracy socjalnej ośrodka pomocy społecznej. 
5) Dokonywanie analiz i ocen zjawisk powodujących zapotrzebowanie na świadczenia 
z pomocy społecznej oraz kwalifikowanie do uzyskania tych świadczeń. 
6) Udzielanie informacji, wskazówek i pomocy w zakresie rozwiązywania spraw życiowych osobom potrzebującym. 
7) Pomoc w uzyskiwaniu dla osób będących w trudnej sytuacji życiowej poradnictwa dotyczącego możliwości pomocy ze strony innych instytucji. 
8) Udzielanie pomocy zgodnie z zasadami etyki zawodowej. 
9) Współdziałanie z instytucjami, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami, fundacjami w celu realizacji zadań pomocy społecznej. 
10) Sprawowanie nadzoru i odpowiedzialność za majątek GOPS. 
11) Składanie Radzie Gminy corocznych sprawozdań z działalności GOPS oraz przedstawianie potrzeb w zakresie pomocy społecznej. 
12) Nadzór nad sprawozdawczością merytoryczną w zakresie realizowanej pomocy społecznej oraz sprawozdawczością finansową. 

IV. WYMAGANE DOKUMENTY:
1) Życiorys (CV).
2) List motywacyjny.
3) Kopie dokumentów poświadczających wykształcenie.
4) Kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy.
5) Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
6) Oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
7) Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

V. INFORMACJA O WSKAŹNIKU ZATRUDNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

W grudniu 2015 r. (miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.


VI. SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT
Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem ,,Konkurs na stanowisko Kierownika GOPS w Brochowie” w sekretariacie Urzędu Gminy Brochów w terminie do 26 stycznia 2016 r. do godz. 900. W przypadku wysłania dokumentów drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Gminy. Dokumenty doręczone po tym terminie oraz dokumenty niekompletne nie będą rozpatrywane.

VII. INNE INFORMACJE 
Dostarczone dokumenty zostaną poddane analizie przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Wójta Gminy Brochów.
W wyniku analizy dokumentów, komisja wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. Wytypowani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej. 

Wójt Gminy Brochów jest upoważniony do unieważnienia naboru na każdym etapie postępowania. 
Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu oraz umieszczona na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Brochów.

 

Brochów, dn. 14 .01.2016 r.                                                                                                                                                                                                                                   Wójt Gminy

                                                                                                         Piotr Szymański
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-14 13:02:46
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-01 08:40:28
  • Liczba odsłon: 1984
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3996121]

przewiń do góry