BP.6733.3.2015

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia  19 czerwca 2015r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej  postępowania  w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

           

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199)

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek  firmy PGE  DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie, która udzieliła pełnomocnictwa firmie  JCELECTRIC- Jarosław Chmielewski z siedzibą ul. Lipowa 45 a, 08-800 Pruszków w dniu 19.06.2015r.  została  wydana kończąca postępowanie administracyjne  Decyzja Nr  263.2015  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

budowę linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia i złącza kablowego jako dobudowa do istniejącej linii napowietrznej na terenie działek o Nr  ewid. 24/9, 24/18, 24/20, 24/21 położonych w miejscowości Andrzejów  obręb: 0001 ANDRZEJÓW gmina Brochów.

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Andrzejów

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń

Zdjęto z tablicy ogłoszeń


-----------------------------------------------------------------------------------------


BP.6733.3.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia  3 czerwca 2015 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 9 , 10 § 1 i 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego ((tekst jednolity Dz. U. z 2013r poz.267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

budowie linii kablowej elektroenergetycznej niskiego napięcia i złącza kablowego jako dobudowa do istniejącej linii napowietrznej na terenie działek o Nr  ewid. 24/9, 24/18, 24/20, 24/21 położonych w miejscowości Andrzejów  obręb 0001 ANDRZEJÓW gmina Brochów zostały wydane postanowienia:

1.    Postanowienie znak: DOso-4082/37/15 z dnia 22.05.2015r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego (uzgadniające lokalizację inwestycji celu publicznego bez uwag),

        

         Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach (od poniedziałku do piątku w godz.

830 – 1530 natomiast we wtorki  w godz. 900 – 1630 ) strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

            Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

 

 

wywieszono na 7 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Andrzejów                

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 3.06.2015 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-06-04 10:59:28
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-06-22 16:08:42
  • Liczba odsłon: 822
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2843026]

przewiń do góry