Brochów, dnia 16.07.2012r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

NA STANOWISKO ASYSTENTA RODZINY

W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W BROCHOWIE

 

informacja_o_wynikach_naboru_16.07.2012.jpg

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------

 

Brochów, dnia 14.06.2012r.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

                 Brochów

05-088 Brochów, pow. Sochaczew

 

 

 

KIEROWNIK

GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ BROCHOWIE

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Asystent rodziny
(
nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania niezbędne:

a) posiadanie obywatelstwa polskiego,

b) korzystanie z pełni praw publicznych

c) nieposzlakowana opinia,

d) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,

e) posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na zatrudnienie na określonym stanowisku,

f) wykształcenie;

  • wyższe o kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna
  • lub wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniem w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
  • lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony w drodze rozporządzenia Ministra właściwego do spraw rodziny i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
  • lub co najmniej wykształcenie średnie, szkolenie w zakresie pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną.

g) kandydat/kandydatka nie jest i nie był/a pozbawiony/a władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jemu/jej zawieszona ani ograniczona,

h) kandydat/kandydatka wypełnia obowiązek alimentacyjny – w przypadku gdy taki obowiązek został na niego/nią nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd;

 

2. Wymagania dodatkowe:

a) znajomość obsługi komputera i programów biurowych,

b) wiedza i doświadczenie w zakresie prawidłowego funkcjonowania rodziny,

c) znajomość lokalnego środowiska oraz umiejętność nawiązywania współpracy z jednostkami i instytucjami pomocy społecznej,

d) samodzielność w działaniu oraz wykazywanie własnej inicjatywy,

e) komunikatywność, empatia, zaangażowanie, asertywność,

f) umiejętność współpracy w zespole,

g) odporność na sytuacje stresowe,

h) umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną

i) prawo jazdy kat. „B” i posiadanie własnego środka transportu,

j) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i innych aktów normatywnych związanych z pomocą społeczną

 

3 . Zakres wykonywanych zadań na stanowisku;

Do głównego obowiązku asystenta rodziny należeć będzie wsparcie i aktywizacja rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz kierowanie procesem zmiany postaw życiowych członków rodziny.

Asystent rodziny odpowiedzialny będzie za systematyczną indywidualną pracę z rodzinami wskazanymi przez Ośrodek, udzielanie im kompleksowej pomocy i wsparcia w wypełnianiu swoich zadań. W tym celu asystent rodziny m.in. będzie:

 

współpracował z instytucjami takimi jak szkoła, przedszkole, sąd, urząd pracy, urząd miasta, itp.,

- pomagał w wypełnianiu zadań opiekuńczo - wychowawczych,

- pomagał i uczył oszczędnego zarządzania budżetem domowym,

- merytorycznie pomagał w prowadzeniu gospodarstwa domowego,

- pomagał w rozwiązywaniu podstawowych problemów socjalnych rodziny, wspierał jej aktywność społeczną,

- motywował do podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez poszczególnych członków rodziny.

 

Asystent rodziny świadczyć będzie usługi w miejscu zamieszkania rodziny między godziną 16 00
a 21 00 , ale może również towarzyszyć rodzinie poza miejscem zamieszkania między godz. 16 00 a 21 00 - zgodnie z harmonogramem usług ustalonym wspólnie z pracownikiem socjalnym w porozumieniu z rodziną. Asystent rodzinny będzie wykonywać usługę poza godzinami pracy pracowników socjalnych, w tym w soboty
.

 

4. Wymagane dokumenty

a) życiorys (CV),

b) list motywacyjny,

c) dokument poświadczający wykształcenie (dyplom lub zaświadczenie o stanie odbytych studiów?

d) kwestionariusz osobowy,

e) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

5 . Termin składania aplikacji upływa w dniu   27 06 2012r .

6 . Postępowanie rekrutacyjne:

Nabór zostanie przeprowadzony w dwóch etapach postępowania rekrutacyjnego:

Etap I. Weryfikacja ofert pod względem formalnym oraz dokonanie wstępnej oceny merytorycznej,

Etap II. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brochowie i dokonanie wyboru pracownika na jej podstawie.

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Urzędzie Gminy lub pocztą na adres Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brochowie, Brochów 125, 05 088 Brochów z dopiskiem ,Dotyczy naboru na stanowisko „ Asystent rodziny” w terminie do dn 27 06 2012r. Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka   po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Brochów oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów. Wymagane dokumenty aplikacyjne listmotywacyjny, szczegółowe CV
  (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dlapotrzeb niezbędnych do realizacjiprocesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz U. z 2002 r Nr 101 poz. 926 zpoźn. zm) oraz ustawą z 21 listopada 2008 r o pracownikach samorządowych (Dz. U. g 2008r:,Nr 223 p 1458)”

 

                                                                                                                 KIEROWNIK

                                                                                                             Gminnego Ośrodka

                                                                                                             Pomocy Społecznej

                                                                                                          mgr   Renata Jackowska

 

 

nabor_na_wolne_stanowisko_pracy_-_asystent_rodziny.pdf

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-06-14 11:20:18
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-07-16 10:58:58
  • Liczba odsłon: 1776
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4023397]

przewiń do góry