Brochów, 01.07.2010r.

 

SPROSTOWANIE

 

Wójt Gminy Brochów informuje, że  w ogłoszeniu z dnia 18.06.2010r. dotyczącym rokowań    na zbycie nieruchomości (1 działki) w Piaskach Duchownych i (3 działek) w Śladowie stanowiących własność Gminy Brochów wkradł się błąd zamiast: Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych, kopertach opisanych  ,, Zgłoszenie udziału w rokowaniach – nieruchomość ……..’’do dnia 19 lipca do godz. 15.00-tej w sekretariacie Urzędu Gminy w Brochowie pokój nr 36 powinno być: Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych, kopertach opisanych  ,, Zgłoszenie udziału w rokowaniach – nieruchomość ……..’’do dnia 15 lipca do godz. 15.00-tej w sekretariacie Urzędu Gminy w Brochowie pokój nr 36

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Brochów 18.06.2010r.

OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

   Działając na podstawie art. 37 ust.1 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r. Nr 207,

poz, 2108) Wójt Gminy Brochów ogłasza rokowania po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym na sprzedaż nieruchomości : (3 działek) położonych we wsi Śladów i (1 działki) położonej we wsi Piaski Duchowne   gm. Brochów

        Rokowania odbędą się dnia 19 lipca 2010r o   godz.11.3o   ( poniedziałek)– sala konferencyjna (parter)   Urzędu Gminy Brochów , Brochów 125, 05-088 Brochów  

        W i e ś     Ś l a d ó w

1. informacja   o przeznaczeniu nieruchomości do   sprzedaży: Uchwała Nr XXII/119/2009   Rady Gminy Brochów z dnia 13 lipca 2009r.

2. każda   z   3 nieruchomości   możliwa do zabudowy budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w ramach   tak zwanego dobrego sąsiedztwa.

3. termin zagospodarowania: po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.

4. forma nabycia: własność

5. z dniem 20 października 2009r   upłynął termin do złożenia wniosku   przez osoby , którym przysługuje   pierwszeństwo w nabyciu   nieruchomości   na podstawie   art. 34 ust. 1 pkt. 1         i pkt. 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami   - brak wniosków

6. Zaliczka określona w pkt. 7.I.b, 7.II.b, 7.III.b należy wpłacić w PLN najpóźniej do

  15 lipca 2010r. na konto Urzędu Gminy Brochów Spółdzielczy Bank Ogrodniczy Warszawa Filia Brochów 05 8015 0004 1100 1111 2011 0001.

7. Dane o nieruchomościach: KW Nr   PL10/00025707/1    

  I. działka nr 349/7   o pow. 0,3278ha  

   a) cena   wywoławcza: 84.740zł ,

   b) zaliczki : 8.474zł ,

 

II. działka nr 349/8   o pow. 0,3277ha  

    a) cena wywoławcza:: 84.710zł ,

   b) wysokość zaliczki: 8.471zł ,

 

III. działka nr 349/9   o pow. 0,3277ha  

   a) cena    wywoławcza: 84.710zł ,

   b) wysokość zaliczki : 8.471zł ,

 

Dopuszcza się zakup wszystkich działek przez jednego nabywcę.              

Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w terminach: I w dniu 27.11.2009r., II w dniu 09.04.2010r.

 

 

W i e ś       P i a s k i     D u c h o w n e

    

1. informacja o przeznaczeniu nieruchomości do sprzedaży: Uchwały Nr XXII/124/2009    Rady Gminy Brochów z dnia 16 września 2009r.

2. przeznaczenie   i sposób jej zagospodarowania: nieruchomość gruntowa   zabudowana budynkiem letniskowym drewnianym – stanowiącym przedmiot odrębnej własności.      

2. forma nabycia:             własność                                                                                                       

  3. termin zagospodarowania nieruchomości : możliwy po przeniesieniu własności                            

4. z dniem 18 listopada 2009r upłynął termin do złożenia wniosku przez osoby , którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust 1 pkt1 i pkt2.ustawy o gospodarce nieruchomościami - brak wniosków                                                   

5. Zaliczkę określone w pkt. I. b), należy wpłacić w PLN najpóźniej do 15 lipca 2010r. na konto Urzędu Gminy Brochów Spółdzielczy Bank Ogrodniczy Warszawa Filia Brochów 05 8015 0004 1100 1111 2011 0001.

       

6. Dane o nieruchomości:   KW Nr   PL1O/00026889/7    

  I. działka nr 106   o pow. 666m2

   a) cena wywoławcza: 15.500zł ,

   b) wysokość zaliczki : 1550zł ,

Przetargi na sprzedaż w/w nieruchomości zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w terminach: I w dniu 21.12.2009r., II w dniu 09.04.2010r.

 

Pisemne zgłoszenia udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach, opisanych „Zgłoszenie udziału w rokowaniach – nieruchomość ……….” Do dnia 19 lipca do godz. 15.00 - tej w sekretariacie Urzędu Gminy w Brochowie pokój nr 36.

Zgłoszenie powinno zawierać:

-          imię, nazwisko i adres albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot, numer NIP

-          datę sporządzenia zgłoszenia;

-          oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

-          proponowaną cenę i sposób jej zapłaty;

-          proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań

Do zgłoszenia należy dołączyć   kopię dowodu wpłaty zaliczki.

 

 

  Warunkiem uczestnictwa w rokowaniach jest wpłacenie zaliczki do dnia 15 lipca 2010r. przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Brochów   nr Spółdzielczy Bank Ogrodniczy Warszawa Filia Brochów 05 8015 0004 1100 1111 2011 0001.

  Za termin zapłaty zaliczki przyjmuje się datę wpływu całej kwoty zaliczki na w/w rachunek bankowy Urzędu Gminy.

  Wpłacona zaliczka zostanie:

- zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę wygra rokowania,

- zwrócona niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań, jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę nie wygra rokowań.

Cenę nabycia prawa własności nieruchomości równą cenie osiągniętej w rokowaniach (pomniejszoną o wysokość zaliczki) wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Brochów   najpóźniej na dzień przed dniem zawarcia umowy notarialnej.

  Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, Wójt Gminy Brochów może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.

  Wójt Gminy Brochów   zastrzega sobie prawo do odwołania rokowań, informując o przyczynie odwołania.

Uwaga! Komisja przeprowadza rokowania w obecności osób, które zgłosiły udział w rokowaniach.

W przypadku nieobecności osób, które złożyły pisemne zgłoszenia do udziału w rokowaniach, zgłoszenie zostanie uznane za wycofane (koperta nie będzie otwierana).

Uczestnik rokowań winien przed otwarciem rokowań przedłożyć dokument potwierdzający tożsamość oraz oryginał dowodu wniesienia zaliczki.

Osoba   ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia rokowań.

 

Szczegółowych informacji   można uzyskać pod tel.(0-22) 725-70-03 , 725-70-51 w.16

  pokój 25 lub (0-22) 725-71-77 Wójt Gminy Brochów .

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-06-18 12:36:04
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-01 10:54:12
  • Liczba odsłon: 1702
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006851]

przewiń do góry