Podgląd zamówienia publicznego

Rodzaj ogłoszenia: roboty budowlane
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
Nazwa: Gmina Brochów
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Maria Rojek
Adres: Brochów 125
Kod pocztowy: 05-088
Miejscowość: Brochów
Województwo: mazowieckie
Kraj: Polska
Telefon: (0-22) 725-70-03, 725-70-51
Faks: (0-22) 725-70-03
Poczta elektroniczna (e-mail): gmina@brochow.ug.gov.pl
  I.2) Adres, pod którym można uzyskać dalsze informacje
Taki jak w pkt. I.1
  I.3) Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówienia
Taki jak w pkt. I.1
  I.4) Adres, na który należy przesyłać oferty/wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
Taki jak w pkt. I.1
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  II.1) Opis
II.1.2) Nazwa zamówienia nadana przez zamawiającego: Modernizacja Szkoły Podstawowej w Śladowie
II.1.3) Opis przedmiotu zamówienia: Roboty budowlane remontowe wykonywane podczas funkcjonowania obiektu szkolnego - wymiana pokrycia dachowego, uzupełnienie tynków, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana grzejników i instalacji elektrycznej na sali gimnastycznej, remont sanitariatów i inne.
II.1.4) Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostaw: Obiekt Szkoły Podstawowej w Śladowie
II.1.5) Nomenklatura:
II.1.5.1) Wspólny Słownik Zamówień: 45.00.00.00-7
II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie
  II.2) Wielkość lub zakres zamówienia
II.2.1) Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy) : Poniżej 60 000 euro.
II.3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania:
data rozpoczęcia: 2005-11-25; data zakończenia: 2006-03-31;
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
  III.1) Wymagane wadium
3000
III.2) Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne:
W postępowaniu mogą wziąć udział dostawcy nie wykluczeni za podstawie art. 24 ust. 1 i 2 spełniający wymogi art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz spełniający warynki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
SEKCJA IV: TRYBY

  IV.1) Tryb udzielenia zamówienia Przetarg nieograniczony
IV.1.3) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy) :
  IV.2) Kryteria oceny ofert
Najniższa cena
  IV.3) Informacje administracyjne
IV.3.1) Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnień:
Dostępne do 2005-11-09
IV.3.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
IV.3.3) Termin związania ofertą: 30 dni od ostatecznego terminu składania ofert;
IV.3.4) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: miejsce: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 2005.11.15, godzina 9:00; Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 2005.11.15, godzina 9:15, Sala Konferencyjna Urzędu Gminy Brochów
SEKCJA V: INNE INFORMACJE
  V.1) Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków ue? Nie

  V.2) Data wysłania ogłoszenia: 2005-10-28

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU / UNIEWAŻNIENIU ZAMÓWIENIA
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  I.1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego
Dane przeniesione z zamówienia.
Nazwa: Gmina Brochów
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: Maria Rojek
Adres: Brochów 125
Kod pocztowy: 05-088
Miejscowość: Brochów
Województwo: mazowieckie
Kraj: Polska
Telefon: (0-22) 725-70-03, 725-70-51
Faks: (0-22) 725-70-03
Poczta elektroniczna (e-mail): gmina@brochow.ug.gov.pl
SEKCJA II: TRYB I PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Dane przeniesione z zamówienia.
II.1) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
II.2) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
II.3) Nomenklatura:
II.3.1) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7
II.4) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Szkoły Podstawowej w Śladowie
II.5) Krótki opis: Roboty budowlane remontowe wykonywane podczas funkcjonowania obiektu szkolnego - wymiana pokrycia dachowego, uzupełnienie tynków, wymiana stolarki drzwiowej, wymiana grzejników i instalacji elektrycznej na sali gimnastycznej, remont sanitariatów i inne.
SEKCJA III: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
  III.1) Udzielenie i wartość zamówienia (1)
III.1.1) Nazwa i adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
Nazwa: ADAM Zakład Budowlany
Adres: Żuków 40
Kod pocztowy: 96-503
Miejscowość: Sochaczew
Województwo: mazowieckie
Kraj: Polska
Telefon: (0-46) 863-37-34
Faks: (0-46) 863-41-87
III.1.2) Informacja o cenie wybranej oferty oraz o nie podlegających odrzuceniu ofertach z najniższą i najwyższą ceną (bez VAT) :
Cena: 211848.02
Najniższa cena: 211848.02
Najwyższa cena: 231813.96
Waluta: PLN
SEKCJA IV: INNE INFORMACJE
IV.1) Data udzielenia zamówienia: 2005-11-25
IV.2) Liczba otrzymanych ofert: 2
IV.3) Data wysłania ogłoszenia: 2005-10-28

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-06-07 13:59:02
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-19 09:04:47
  • Liczba odsłon: 2887
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006852]

przewiń do góry