BP.6733.3.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 5 kwietnia 2016 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 23) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późń. zm)

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów reprezentowanej przez Wójta Gminy Brochów P. Piotra Andrzeja Szymańskiego w dniu 05.04.2016r.  została wydana kończąca postępowanie administracyjne Decyzja Nr 193.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

budowę budynku Gminnego Centrum Medycznego na działkach Nr ewid. 315 i 316 położonych w miejscowości Brochów w gminie Brochów.

 

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Brochów

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń: 5.04.2016 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:

BP.6733.3.2016

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 22 marca 2016 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 9, 10 § 1 i 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 23.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z póżń. zm.) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie budynku Gminnego Centrum Medycznego na działkach Nr ewid. 315 i 316 położonych w miejscowości Brochów w gminie Brochów, zostały wydane postanowienia:

1.    Postanowienie znak: DOso-4082/13/16 z dnia 08.03.2016r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego uzgadniające pozytywnie lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia.

2.     Postanowienie znak: PZD.D2.426.28.2016 z dnia 15.03.2016 r. Zarządu Powiatu w Sochaczewie uzgadniające włączenie do drogi powiatowej nr 3805WBrochów-Wólkla Smolana-Strojec –Wola Pasikońska (dz. Nr ewid. 234), poprzez istniejący zjazd, ruchu drogowego spowodowanego planowanym zamierzeniem inwestycyjnym.

            Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach (od poniedziałku do piątku w godz.

830 – 1530 natomiast we wtorki  w godz. 900 – 1630 ) strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

            Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.


wywieszono na 7 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Brochów    

                              

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 22.03.2016 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:
BP.6733.3.2016

                

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 15 lutego 2016 r.

Wójta Gminy Brochów  zawiadamiające  o wszczęciu postępowania w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

            Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 23.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) 

z a w i a d a m i a m

że w dniu 15.02.2016 r. zostało wszczęte z wniosku Gminy Brochów, Brochów 125, 08-088 Brochów reprezentowanej przez Wójta Gminy Brochów P. Piotra Andrzeja Szymańskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

  • budowie Gminnego Centrum Medycznego na działkach Nr ewid. 315 i 316 obręb: 0004 BROCHÓW położonych w miejscowości Brochów gm. Brochów

               

W związku z powyższym  zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów  pokój nr 25 (tel. 022 725-70-03 w.16)  i strony w terminie 7 dni  licząc od daty podania do publicznej wiadomości  niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty)  mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne  wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

               

                Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

 

                Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Brochów

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Cętkowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-02-15 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-04-05 14:03:01
  • Liczba odsłon: 1593
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006718]

przewiń do góry