WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 20.03.2014 r.

OŚ.6220.9.2013

 

 

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 20 .03.2014 r. Wójta Gminy Brochów informujące o wydaniu decyzji

 

            Wójt Gminy Brochów zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ), informuje, że w dniu 19.03.2014 r. na wniosek Pani Katarzyny Perkowskiej, Brochów 91A, 05 – 088 Brochów, złożony dnia 08.10.2013 r. i uzupełniony w dniach 10.10.2013 r., 16.10.2013 r. i 17.10.2013 r. , wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, stwierdzajaca brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania   na środowisko przedsięwzięcia polegającego na:

 

,,Budowie stacji paliw płynnych na potrzeby własne wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie dz. nr ewid. 244/5 obręb Brochów, gm. Brochów”.

 

   Ponadto informuję, że dane o wyżej wymienionej decyzji zostały zamieszczone w publicznie dotępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku.

 

   Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie można się zapoznać w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów   125,   05 – 088   Brochów,   pokój 27,   od poniedziałku do piątku, w godz. 8 00 – 15 30 , telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

 

   Zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w wyżej wymienionej decyzji, stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów, w terminie 14 dni od dnia doręczenia przedmiotowej decyzji.

 

   Według art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 1235 ), Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.                                                                                           WÓJT

                                                             mgr inż. Andrzej Fijołek

 

 

Wywieszono dnia:  

Zdjęto dnia:

 

Otrzymują:

1.        Sołtys sołectwa Brochów z prośbą o wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

2.        A/a.

 

Wywieszono na:

  1. Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

Umieszczono na:

1.    Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Walisiewicz Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-03-20 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-03-21 08:45:09
  • Liczba odsłon: 1606
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998328]

przewiń do góry