BP.6733.1.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E      z dnia 17 lutego 2016 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 23) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z późń. zm.)

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek Pani Marty Adamczak reprezentującej firmę BB Instal Sp.  z o.o. Al. Jana Pawła II 61C, lok. 304, 01-031 Warszawa działającej jako pełnomocnik firmy PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21a Oddział Warszawa, 04-470 Warszawa ul. Marsa 95 Rejon Energetyczny Pruszków, 05-800 Pruszków ul. Waryńskiego 4/6  

w dniu 17.02.2016r. została wydana kończąca postępowanie administracyjne Decyzja Nr 35.2016 w sprawie zmiany ostatecznej Decyzji nr nr 568.2015 z dnia  23.12.2015r. znak: BP.6733.14.2015 Wójta Gminy Brochów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu obejmującej: budowę sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia na terenie działek nr ewid. 259/2, 264, 265 i 271 oraz złącza kablowego niskiego napięcia na granicy dziełek nr ewid. 264, 265 położonych w miejscowości Tułowice gmina Brochów.

 

 

 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Tułowice

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń 17.02.2016 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń


-----------------------------------------------------------------------


BP.6733.1.2016

                

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 28 stycznia 2016 r.

Wójta Gminy Brochów  zawiadamiające  o wszczęciu postępowania w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

            Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 23.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z póżn. zm) 

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 28.01.2016 r. zostało wszczęte  postępowanie administracyjne na  wniosek P. Marty Adamczak reprezentującej firmę BB Instal Sp.  z o.o. Al. Jana Pawła II 61C, lok. 304, 01-031 Warszawa działającej jako pełnomocnik firmy PGE Dystrybucja S.A. Lublin ul. Garbarska 21a Oddział Warszawa, 04-470 Warszawa ul. Marsa 95 Rejon Energetyczny Pruszków, 05-800 Pruszków ul. Waryńskiego 4/6 , w sprawie zmiany ostatecznej nr 568.2015 z dnia 23.12.2015 r.  znak: BP.6733.14.2015 Wójta Gminy Brochów o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu obejmującej: budowę sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia na terenie działek nr ewid. 259/2, 264, 265 i 271 oraz złącza kablowego niskiego napięcia na granicy dziełek nr ewid. 264, 265 położonych w miejscowości Tułowice gmina Brochów.w następującym zakresie:

  1. na stronie 1 decyzji w preambule   zmienia się dotychczasowy zapis  w brzmieniu: „budowę sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego  napięcia oraz złącza kablowego na terenie działek Nr ewid. 259/2, 264, 265, 271   w miejscowości Tułowice  w gminie  Brochów”

na zapis w brzmieniu: „budowę sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego  napięcia oraz złącza kablowego na terenie działek Nr ewid. 259/6, 259/2, 264, 265, 271   w miejscowości Tułowice  w gminie  Brochów”.

 

  1. na stronie 1 decyzji w ust. 1    zmienia się dotychczasowy zapis  w brzmieniu: „Rodzaj inwestycji: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego  napięcia oraz złącza kablowego na terenie działek Nr ewid. 259/2, 264, 265, 271 w miejscowości Tułowice.”

na zapis w brzmieniu: „Rodzaj inwestycji: budowa sieci elektroenergetycznej kablowej niskiego  napięcia oraz złącza kablowego na terenie działek Nr ewid. 259/6, 259/2, 264, 265, 271 w miejscowości Tułowice.”

  1. Pozostałe warunki określone w/w decyzją ostateczną pozostają bez zmian.

 

                W związku z powyższym  zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów  pokój nr 25 (tel. 022 725-70-03 w.16)  i strony w terminie 7 dni  licząc od daty podania do publicznej wiadomości  niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty)  mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne  wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

               

                Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

 

                Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Tułowice

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:  28.01.20165 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Cętkowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-01-28 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-17 14:32:14
  • Liczba odsłon: 1552
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006855]

przewiń do góry