Brochów, dnia 14.03.2011 r.

 

ZEAS-ZP-341/2/11

                                                              

                                                                       Wszyscy oferenci zainteresowani przetargiem

                                                            „Dostawa oleju napędowego do autobusów dowożących

                                                                              uczniów do szkół w Gminie Brochów”

 

                        W związku z zauważoną pomyłką w treści druku stanowiącym  ZAŁĄCZNIK  NR 1 Do Rozdziału II siwz FORMULARZ CENOWYgdzie zapisane jest:

w kolumnie 2  tabeli : Cena jednostkowa brutto zł/l na dystrybutorze w dniu 31 stycznia 2011 r.

w kolumnie 3 tabeli: Cena jednostkowa netto (zł/l) na dystrybutorze w dniu 31 stycznia 2011 r.

 powinno być:

w kolumnie 2 tabeli: Cena jednostkowa brutto zł/l na dystrybutorze w dniu 18 marca 2011 r.

w kolumnie 3 tabeli: Cena jednostkowa netto (zł/l) na dystrybutorze w dniu 18 marca 2011 r.

W związku z powyższym  wprowadza się zmianę w Załączniku Nr 1 Do Rozdziału II  siwz   FORMULARZ CENOWY.

                                                                                                Kierownik  ZEAS

                                                                                                                             Ewa Nalborska

 

przetarg_olej_napedowy_2011.doc

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZEAS-ZP-341/2/11

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych

Numer ogłoszenia: 41132-2011   ; data zamieszczenia: 10.03.2011

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Dostawa oleju napędowego do autobusów dowożących uczniów do szkół w   Gminie Brochów

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:      Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Brochowie,      Brochów 125, 05-088 Brochów, woj. mazowieckie, tel./fax.   (22) 725-70-51 .

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Gminna samorządowa jednostka budżetowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa oleju napędowego do autobusów dowożących uczniów do szkół w Gminie Brochów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem

zamówienia jest dostawa w roku 2011 oleju napędowego w ilości - 19 000 litrów z

przeznaczeniem dla autobusów dowożących uczniów do szkół w Gminie Brochów.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.41.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA:

Data zakończenia: 31.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM,

FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Nie dotyczy.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny

spełniania tych warunków:

1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności tj. prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami

2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

3. Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

4. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne

na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy.

Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy

w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy

2.Koncesja na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami wydana na

podstawie art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.

U. z 2006r. Nr 89, poz. 625)

3. Oświadczenie o   braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

1. Cena - 80

2. Odległość stacji paliw od siedziby Zamawiającego - 20

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych

warunków zamówienia: www.brochow.bip.org.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem:

Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Brochowie, Brochów 125,   05-088 Brochów, (siedziba w budynku Urzędu Gminy Brochów, pok. Nr 35) w godz. 7:45 -15:45, tel./fax. 0-22   725-70-51

IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań zamawiającego określonych w sposób umożliwiający

przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja

o sposobie uzyskania tego opisu: Nie dotyczy

IV 3.3) Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu

konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert,

jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: Nie dotyczy

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub

ofert: Oferty należy składać do dnia 18.03.2011r. godzina 10:00, miejsce:   Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów, pok.35.

IV 3.5. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego:   Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Brochowie, Brochów 125,   05-088 Brochów , w dniu   18 marca 2011r . o godzinie 10:15 .

IV.3.6) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania

ofert).

IV.3.7) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze

środków Unii Europejskiej: Nie dotyczy

 

 

                                                                                                 Kierownik ZEAS

                                                                                                Ewa Nalborska

 

 

 

 

 

 

 

 

 -----------------------------------------------------------------

 


 

 

                Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół

w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów,

  tel./fax. 22 725-70-51.

 

 

 

Znak sprawy: ZEAS-ZP-341/2/11

 

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

na wykonanie zadania:

Dostawa oleju napędowego do autobusów dowożących uczniów do szkół      w Gminie Brochów

 

 

Zatwierdził:     Kierownik ZEAS

                        Ewa Nalborska

Brochów, dnia 10.03 2011 r.

 

 

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawiera:

Rozdział I: Instrukcja dla Wykonawców wraz z załącznikami:

Załącznik Nr 1: Formularz oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków określonych w art. 22 ust. 1

ustawy Prawo zamówień publicznych;

Rozdział II: Formularz Oferty ;

Rozdział III: Opis przedmiotu zamówienia.

Rozdział IV: Wzór umowy.

Niniejsza Specyfikacja Istotnych warunków Zamówienia zwana jest w dalszej treści Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, SIWZ lub specyfikacją.

ROZDZIAŁ I

INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW

I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW

1. Zamawiający

  Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Brochowie

Brochów 125

Kod: 05-088   Miejscowość: Brochów

E-mail: gminabr.szkoly@hot.pl

Godziny pracy urzędu: poniedziałek-piątek   7:45-15:45

2. Sposób uzyskania specyfikacji

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego lub pocztą, w terminie 5 dni od złożenia wniosku o jej wydanie. Specyfikacja jest również

dostępna na stronie internetowej www.brochow.bip.org.pl

Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ZEAS-ZP-341/2/11 .

Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyżej podane oznaczenie.

3. Tryb postępowania

3.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)

3.2. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zastosowane jest pojęcie „ustawa”, należy przez to rozumieć ustawę Prawo zamówień publicznych, o której mowa w pkt 3.1.

4. Przedmiot zamówienia

4.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w roku 2011 oleju napędowego w ilości - 19 000 litrów z przeznaczeniem dla autobusów dowożących uczniów do szkół w Gminie Brochów.  

CPV: 09134100-8

4.2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających w trybie art. 67.1.6. w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego w sytuacji, gdy konieczne będzie rozszerzenie zakresu lub przedłużenie niniejszej umowy.

4.3. Zamawiający nie dopuszcza złożenia oferty wariantowej.

4.4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5. Termin realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga, aby zamówienie było realizowane w 2011 roku w miarę potrzeb.

6. Warunki udziału w postępowaniu, które muszą spełniać Wykonawcy.

6.1. Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności tj. prowadzenia działalności w zakresie obrotu paliwami

6.2. Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym

  i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

6.3. Wykonawca znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

6.4. Wykonawca nie może podlegać wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust.1 i ust. 2 ustawy.

7. Dokumenty wymagane dla potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu, jakie muszą spełniać Wykonawcy

7.1. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy.

7.2. Koncesja na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami wydana na

podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.

U. z 2006r. Nr 89, poz. 625)

7.3   Oświadczenie o   braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami .                                                                

8. Opis sposobu przygotowania ofert.

8.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

8.2. Oferta winna zawierać wypełniony formularz „Oferta” oraz niżej wymienione dokumenty:

8.2.1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony. W przypadku wykonawców ubiegających się

wspólnie o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo w zakresie wskazanym

w art.23 ust.2 Prawa zamówień publicznych.

8.2.2. Oświadczenia i dokumenty wymagane postanowieniami pkt 7,

8.3. Oferta oraz pozostałe dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie załączników do Rozdziału I i II niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

8.4. Oferta winna być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej (ręcznie, na maszynie do pisania lub w postaci wydruku komputerowego), w języku polskim, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone.

8.5. Wszystkie strony oferty winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę – w przeciwnym wypadku nie będą uwzględniane.

8.6. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane, z zastrzeżeniem sytuacji opisanej w pkt 8.8. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron.

8.7. W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane z zachowaniem ciągłości numeracji stron oferty. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert, tj. informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie.

8.8. Oświadczenia i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy, wymagane postanowieniami pkt 7, winny być trwale ze sobą połączone oraz kolejno ponumerowane i winny stanowić plik odrębny od oferty. W treści oferty winna być umieszczona informacja o ilości stron, na których je zamieszczono.

8.9. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane do prowadzącego postępowanie na adres:

  Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Brochowie,   Brochów 125,

05-088 Brochów , oraz opisane: „Oferta przetargowa – Dostawa oleju napędowego do autobusów dowożących uczniów w Gminie Brochów .      Nie otwierać przed dniem 18 marca 2011r. godz. 10:15”.

8.10. Wymagania określone w pkt 8.8.-8.9. nie stanowią o treści oferty i ich niespełnienie

nie będzie skutkować odrzuceniem oferty; wszelkie negatywne konsekwencje mogące

wyniknąć z niezachowania tych wymagań będą obciążały Wykonawcę.

8.11. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wycofać ofertę lub wprowadzić do niej zmiany. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: „ZMIANA".

8.12. Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem oraz złożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania, z uwzględnieniem przepisu art. 93 ust. 4 Pzp.

9. Miejsce i termin składania ofert.

9.1. Oferty winny być złożone w siedzibie Zamawiającego,   Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Brochowie,   Brochów 125,   05-088 Brochów, siedziba Urzędu Gminy Brochów pok. Nr 35 , w terminie do dnia   18 marca 2011 roku , do godziny 10: 00 .

9.2. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona

Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

10. Opis sposobu porozumiewania się Zamawiającego i Wykonawcy, udzielania wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWZ oraz oświadczenie, czy Zamawiający zamierza zwołać zebranie Wykonawców.

10.1. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

10.2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

10.3. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego pisemnie lub faksem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający odpowie na zadane pytania, przesyłając treść pytań i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania niezwłocznie , jednak nie później niż na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

10.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania, Zamawiający przekaże

Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia .

10.5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Modyfikacje dokonane przez

Zamawiającego zostaną niezwłocznie przekazane wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali specyfikację istotnych warunków zamówienia.

10.6. Modyfikacja może wynikać zarówno z pytań zadanych przez Wykonawców, jak i z własnej inicjatywy Zamawiającego. Modyfikacja nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

10.7. Wyjaśnienia oraz modyfikacje treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dodatkowo zostaną zamieszczone na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia –www.brochow.bip.org.pl

10.8. W sytuacji opisanej w pkt. 10.5 Zamawiający przedłuży termin składania ofert, jeżeli niezbędny będzie dodatkowy czas na wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich Wykonawców, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia. Ponadto informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej, na której jest udostępniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia.

10.9. Dokonana przez Zamawiającego modyfikacja treści specyfikacji stanie się wiążąca dla Wykonawców.

10.10. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców.

10.11. Zamawiający wyznacza Panią Ewę   Nalborską tel./fax. 022   725-70-51, do kontaktowania się z Wykonawcami.

11. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą.

11.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.2. W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą,

Zamawiający może, tylko jeden raz, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie

terminu, o którym mowa w pkt 11.1., o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą winna być wyrażona na piśmie, faksem lub drogą elektroniczną i dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium.

11.3. W przypadku wniesienia protestu po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia protestu.

12. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert.

Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego   Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół w Brochowie, Brochów 125,   05-088 Brochów , w dniu 18 marca 2011r. o godzinie 10:15.

13. . Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert.

13.1. Zamawiający otworzy oferty w miejscu i terminie wskazanym w pkt 12. Otwarcie ofert jest jawne.

13.2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na   sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert Zamawiający odczyta nazwę (firmę) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, odległości stacji paliw   od siedziby Zamawiającego zawartych w ofercie.

13.3. Zamawiający:

13.3.1.   wykluczy Wykonawcę z postępowania, o ile zajdą wobec tego Wykonawcy okoliczności wskazane w art. 24 ust. l i ust. 2 ustawy;

13.3.2. odrzuci każdą ofertę w przypadku zaistnienia wobec niej przesłanek określonych w art. 89 ust. l ustawy.

13.4. Zamawiający wzywa wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów wymienionych w punkcie 7 SIWZ lub złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby odrzucenie oferty lub unieważnienie postępowania.

13.5. Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących dokumentów wymienionych w punkcie 7 SIWZ .

13.6. W toku dokonywania badania i oceny ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez

Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

13.7. Zamawiający może wezwać pisemnie Wykonawcę do złożenia w wyznaczonym terminie

wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny.

13.8. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, niezwłocznie

zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

13.9. Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny w sposób określony w art. 88 pkt l i pkt 2 ustawy i niezwłocznie zawiadomi o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

14. Kryteria wyboru oferty najkorzystniejszej

Cena : 80%

Odległość stacji paliw od siedziby Zamawiającego : 20%

Sposób oceny:

Liczba punktów = (c min /c bad )x80 +( l min /l bad )x20, gdzie:

c min – cena oferty najtańszej spośród ofert nieodrzuconych

c bad- cena oferty badanej

l min – najmniejsza odległość ( w km do jednego miejsca po przecinku) stacji paliw od siedziby Zamawiającego

l bad – odległość (w km do jednego miejsca po przecinku ) stacji paliw od siedziby Zamawiającego oferty badanej

15. Unieważnienie postępowania.

15.1. Zamawiający unieważni postępowanie w przypadkach określonych w art. 93 ust. 1 ustawy.

15.2. W zawiadomieniu o unieważnieniu postępowania Zamawiający poda przyczyny faktyczne i prawne unieważnienia. Zawiadomienie zostanie przesłane wszystkim Wykonawcom, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

16. Udzielenie zamówienia.

16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

16.2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty o:

16.2.1. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, i uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

16.2.2. wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

16.2.3. wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

Informację, o której mowa w pkt. 16.2.1. zamawiający zamieszcza również na stronie internetowej www.brochow.bip.org.pl. oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

17. Wymagania dotyczące wadium.

17.l. Wadium nie jest wymagane

18. Opis sposobu obliczenia ceny oferty.

18.1. Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę jako suma iloczynów cen jednostkowych i

przewidywanej wielkości zakupu, zgodnie z tabelą dołączoną do Formularza oferty, z uwzględnieniem

upustu oferowanego przez Wykonawcę.

18.2. Ceny jednostkowe winny być obliczone jako ceny na dystrybutorze z dnia 18 marca 2011r.

18.3. Wysokość upustu (w groszach)jest wielkością stałą, obowiązującą podczas trwania umowy.

18.4. Ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę będą zmieniane zgodnie z cenami dla klientów

detalicznych na dzień zakupu paliwa pomniejszane o oferowany upust.

18.5. Cena oferty winna być wyrażona w PLN.

18.6. Walutami w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą są PLN.

19. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

19.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

20. Postanowienia dodatkowe.

20.1. Dla Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zawiadomienie o wyborze oferty jest jednocześnie zaproszeniem do zawarcia umowy.

20.2. W przypadku gdy umowa nie zostanie zawarta z winy Wykonawcy, Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (za szkodę spowodowaną uchyleniem się od zawarcia umowy).

21. Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

21.1.Wykonawcom i uczestnikom przetargu, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy . przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

  21.2 Środki ochrony prawnej określone w rozdziale 4 niniejszego działu przysługują również zamawiającemu .

 

 

 

 

  ----------------------------------------------------------------

 

  
 

ZEAS-ZP-341/2/11

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

 

Do Rozdziału I

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIE

(zgodnie z art. 22 ust.1)

 

 

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: Dostawa oleju napędowego do autobusów dowożących uczniów do szkół w Gminie Brochów

oświadczamy, że spełniamy warunki,   dotyczące:

1)      posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności,   jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

2)      posiadania wiedzy i doświadczenia;

3)      dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4)      sytuacji ekonomicznej i finansowej

………………………….. dnia …03-2011 rok.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------

 

                                                            ZEAS-ZP -341/2/11

                                                            ZAŁĄCZNIK   NR   2

                                                                              Do Rozdziału I

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

                                                          OŚWIADCZENIE

           

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na:     Dostawa oleju napędowego do autobusów dowożących uczniów w Gminie Brochów

Oświadczamy, że nie podlegamy wykluczeniu z ubiegania się o zamówienie publiczne na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 2 ustawy.

 

………………………………………………………….. dnia ………03-2011 rok.

 

 

 

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

 

 ------------------------------------------------------------------

 


 

 

ZEAS-ZP-341/2/11

 

ROZDZIAŁ II

FORMULARZ OFERTY

I FORMULARZE ZAŁĄCZNIKÓW

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

 

 

OFERTA

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Dostawa oleju napędowego do autobusów dowożących uczniów do szkół w Gminie Brochów

 

MY NIŻEJ PODPISANI

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………

działając w imieniu i na rzecz

 

…………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………

 

NIP ……………………………. REGON …………………………………

(nazwa /firma/ dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy /firmy/ i dokładne adresy

Wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

 

1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

2. OŚWIADCZAMY , że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania.

3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę brutto po uwzględnieniu upustu

…………………………zł, słownie złotych, …………. ………………………………………………

………… ………………………….. , w tym podatek VAT wysokości ……%.

 

 

 

4. OŚWIADCZAMY, że odległość stacji paliw położonej w ……………………………………….

………………………………… …….. od siedziby Zamawiającego   w   Brochowie 125

  wynosi …….. km (odległość podać z dokładnością do jednego miejsca po przecinku)

5. ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie wskazanym w SIWZ

6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7. UWAŻAMY SIĘ za związanych z niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert.

8. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami:

……………………………………………………………………………………………………..

9. OŚWIADCZAMY , że sposób reprezentacji spółki/konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: ………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………… (wypełniają jedynie

przedsiębiorcy składający wspólną ofertę – spółki cywilne lub konsorcja)

10. OŚWIADCZAMY , iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ……..do ……… - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11. OŚWIADCZAMY , że zapoznaliśmy się z postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres:

  …………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………

13. OFERTĘ niniejszą składamy na ………. kolejno ponumerowanych stronach.

14. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są:

…………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...……………………

15. WRAZ Z OFERTĄ składamy następujące oświadczenia i dokumenty, na …… kolejno ponumerowanych stronach:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych;

- ………………………………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

                                                                                   …………………….. dnia …03-2011 roku

 

……………………………………………..

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

 

 

 ---------------------------------------------------------------------

 

 


ZEAS-ZP-341/2/11

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

Do Rozdziału II

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

 

FORMULARZ CENOWY

Dostawa oleju napędowego do autobusów dowożących uczniów do szkół w Gminie Brochów

 

 

Nazwa paliwa

Cena

jednostkowa

brutto zł/l na

dystrybutorze w

dniu 31 stycznia

2011r.

Cena

jednostkowa

netto (zł/l) na

dystrybutorze w

dniu 31 stycznia

2011r.

 

Przewidywana

ilość litrów

 

Wartość netto

       (zł)

 

Wartość brutto (zł)

 

Olej napędowy

 

 

19 000

 

 

 

 

Oferowany upust od ceny brutto……gr/litr.

Cena oferty netto po uwzględnieniu upustu: …………………………………zł

*Cena oferty brutto po uwzględnieniu upustu…………………………………………zł

*Słownie złotych :…………………………………………………………………………………………………..

*Wyliczoną cenę brutto z uwzględnieniem upustu należy przenieść do pkt. 3 Formularza Oferty.

 

 

 

 

 

 

……………………….. dnia …03-2011 roku

 

 

 

……………………………………………..

(podpis Wykonawcy/Wykonawców)

 

 

 

 ----------------------------------------------------------------------

 

 

ZEAS-ZP-341/2/11

 

 

ROZDZIAŁ III

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa oleju napędowego do autobusów dowożących do szkół w Gminie Brochów

Olej napędowy- CPV: 09134100-8

2. Przewidywane ilości paliwa w ciągu realizacji umowy:

Olej napędowy 19 000 litrów odbierany sukcesywnie w miarę potrzeb.

3.   Odbioru paliwa dokonywać będą uprawnieni pracownicy   Zespołu Ekonomiczno- Administracyjnego Szkół w Brochowie, sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego.

4. Dostawca po dokonaniu odbioru paliwa wystawiać będzie, pomniejszone o oferowany upust, wydruki z kas fiskalnych za wydane paliwo.

5. Rozliczenie następować będzie fakturą VAT wystawioną w każdy ostatni dzień   miesiąca za paliwo wydane w miesiącu na podstawie paragonów fiskalnych w oparciu o ceny jednostkowe obowiązujące w dniu zakupu paliwa z uwzględnieniem oferowanego upustu.

6. W miesiącu grudniu rozliczenie następować będzie fakturą VAT wystawioną w przedostatni   roboczy dzień   miesiąca za paliwo wydane w   miesiącu na podstawie paragonów fiskalnych w oparciu o ceny jednostkowe obowiązujące w dniu zakupu paliwa z uwzględnieniem oferowanego upustu. 

 ---------------------------------------------------------------------

 


 

 

ROZDZIAŁ IV

WZÓR UMOWY

 

Umowa dostawy nr ...................2011

W dniu ............................ 2011 r. w Brochowie   pomiędzy   Zespołem Ekonomiczno- Administracyjnym Szkół w Brochowie,   zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

Ewę Nalborską – Kierownika ZEAS

a firmą .................................................................. z siedzibą w ............................ przy ul. ............................,

  NIP……………………. REGON ……………………………..

zwaną dalej „Dostawcą”, reprezentowaną przez :

1. ..............................................................................,

2. ..............................................................................,

w rezultacie dokonania przez Zamawiającego akceptacji oferty Dostawcy, została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

1. Zamawiający zleca, a Dostawca zobowiązuje się wykonać zamówienie   Dostawa oleju napędowego do autobusów dowożących uczniów do szkół w Gminie Brochów , zwane dalej przedmiotem umowy.

2. Przewidywana ilość dokonywanych dostaw   w okresie realizacji umowy : olej napędowy 19 000 litrów.

§ 2

Integralną część niniejszej umowy stanowi Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.

§ 3

1. Termin wykonania przedmiotu umowy : od dnia ……… 2011r. do dnia 31 grudnia 2011r.

2. Ustala się, że miejscem odbioru jest należąca do Dostawcy stacja paliw w …………………………..

§ 4

Zamawiający ustala, że odbioru paliwa mogą dokonywać w jego imieniu osoby wymienione w załączniku do Umowy, zawierającym ich imiona i nazwiska, numer dowodu tożsamości i wzory podpisów.

§ 5

1. Strony zgodnie ustalają cenę brutto po uwzględnieniu upustu za wykonanie przedmiotu umowy wymienionego w § 1 na

1.1. ............................ zł (słownie ............................ ............................ zł ) za 19000 litrów

1.2. ………………... zł za 1 litr oleju napędowego.

2. Zmiana cen ustalonych w ust. 1 następować będzie w przypadku zmiany (obniżki lub podwyżki) cen detalicznych obowiązujących u Dostawcy, przy zachowaniu zagwarantowanego przez Dostawcę upustu od ceny brutto w wysokości. ……. gr/l.

3. Rozliczenie następować będzie fakturą VAT wystawioną w ostatni dzień miesiąca za paliwo odebrane w miesiącu na podstawie paragonów fiskalnych w oparciu o ceny jednostkowe obowiązujące w dniu zakupu paliwa z uwzględnieniem oferowanego upustu, za wyjątkiem miesiąca grudnia, gdzie rozliczenie następować będzie fakturą VAT wystawioną w przedostatni   roboczy dzień   miesiąca za paliwo wydane w   miesiącu na podstawie paragonów fiskalnych w oparciu o ceny jednostkowe obowiązujące w dniu zakupu paliwa z uwzględnieniem oferowanego upustu

4. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający zapłaci Dostawcy   wynagrodzenie za dostarczenie przedmiotu umowy wymienionego w §1 w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury zawierającej numer niniejszej umowy a za miesiąc grudzień do ostatniego dnia roboczego 2011 r.

5. Zapłata nastąpi w formie przelewu na konto Dostawcy:

5.1. .................................................................................................

6. Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający wydał polecenie swojemu bankowi przelania na konto Dostawcy określonej kwoty, lub wręczył mu czek potwierdzony przez bank.

§6

1. Zamawiający płaci Dostawcy z tytułu niezapłaconych faktur w terminie ustalonym w § 5 ust. 4 odsetki ustawowe.

2. W razie jednostronnego odstąpienia od umowy przez Dostawcę ustala się karę umowną w wysokości 10% wartości umowy, stanowiącej kwotę wymienioną w § 5 ust. 1.1.

§ 7

Dostawca oświadcza, że ponosi odpowiedzialność za szkody Zamawiającego i osób trzecich spowodowane istnieniem oraz usuwaniem wad ukrytych przedmiotu umowy oraz za szkody powstałe przy usuwaniu tych wad.

§8

1. Dostawca w pełni odpowiada za dostarczony Zamawiającemu przedmiot umowy.

2. Na każde żądanie Zamawiającego Dostawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

3. Jeżeli Zamawiający zażąda badań jakości przedmiotu dostawy lub jego części, Dostawca obowiązany jest zlecić przeprowadzenie stosownych badań i ekspertyz niezależnemu od stron niniejszej umowy ekspertowi. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że parametry techniczne przedmiotu umowy są niezgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, to koszty badań obciążą Dostawcę, zaś gdy wyniki tych badań wykażą, że parametry techniczne przedmiotu umowy są zgodne ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. Dostawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyskać od Zamawiającego akceptację eksperta.

§ 9

1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

2. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzania nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 11

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach, zgodnie z art. 93 ust.1 pkt. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r prawo zamówień publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zmianami),

b) jeżeli zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Dostawcy,

c) jeżeli zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Dostawcy,

2. Dostawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonym w niniejszej umowie,

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy,

c) Zamawiający zawiadomi Dostawcę, iż wobec zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio okoliczności nie będzie mógł wywiązać się ze swoich zobowiązań umownych wobec Dostawcy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

§ 12

1. W razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy w sprawie zamówienia publicznego Zamawiający jest zobowiązany przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

2. Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Dostawcy.

3. Dostawca ma obowiązek pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego przez Zamawiającego roszczenia w terminie 21dni od daty zgłoszenia roszczenia.

4. W razie odmowy przez Dostawcę uznania roszczenia Zamawiającego, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust. 3, Zamawiający uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

5. Właściwym do rozpatrywania sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej umowy jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeksu Cywilnego oraz w sprawach procesowych przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

§ 14

Umowę sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 3 dla Zamawiającego i 1 dla Dostawcy.

DOSTAWCA:                                                                              ZAMAWIAJĄCY:-------------------------------------------------------------------


przetarg_olej_napedowy_2011.doc

przetarg_na_olej_napedowy.docx

 


Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-03-10 19:57:30
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2011-03-14 11:54:40
  • Liczba odsłon: 1695
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998336]

przewiń do góry