WÓJT GMINY

    Brochów

 

Brochów, dnia 02.02.2016 r.

OŚ.6220.10.2015                 

 

 

 OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Brochów z dnia 02.02.2016 r. informujące o niezałatwieniu sprawy

w terminie

 

 

            Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23) zawiadamiam, że wydanie postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) dla przedsięwzięcia:

 

,,Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów i Brochów’’,

 

ze względu na trudny i skomplikowany charakter sprawy, nie jest możliwe w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.).

 

   Podjęcie dalszych czynności administracyjnych nastąpi w terminie do dnia 15.04.2016 r.

 

Pouczenie

 

   Zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23.), o każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 lub w przepisach szczególnych organ administracji publicznej jest obowiązany zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.

   Stosownie do art. 36 § 2 wyżej wymienionej ustawy, ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu.

   Według art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.), obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

   Zgodnie w wyżej wymienioną ustawą, postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdzi potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. mgr inż. \\

 

 

 

 

                                                                                                            WÓJT

                                                                                                mgr inż. Piotr Szymański

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:


Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca.
 2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko  (Tekst  jednolity  Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.)  oraz  art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), poprzez umieszczenie na: tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów, na tablicach ogłoszeń sołectw: Janów i Brochów oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach: Janów i Brochów.
 3. A/a

 

 

 

Umieszczono:

1.      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

2.      na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,

3.      na tablicy ogłoszeń sołectwa Janów,

4.      na tablicy ogłoszeń sołectwa Brochów.


------------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 02.02.2016 r.

OŚ.6220.10.2015

 

 OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Brochów z dnia 02.02.2016 r. informujące o otrzymanej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie i opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

 

            Zgodnie art. 9 i art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), zawiadamiam, że w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

,,Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów i Brochów’’,

 wszczętego  na  wniosek Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, złożony dnia 22.12.2015 r.

 

otrzymano:

ü      OPINIE SANITARNĄ Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie, znak: ZNS.712.2.54.2015.AM z dnia 30.12.2015 r. (data wpływu do organu 31.12.2015 r.) stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko;

 

ü      OPINIĘ    Regionalnego    Dyrektora    Ochrony    Środowiska    w    Warszawie, znak: WOOŚ-II.4240.1873.2015.JC, z dnia 12 stycznia 2016 r. (data wpływu do organu 15.01.2016 r.) wyrażającą opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów i Brochów, gmina Brochów, nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

            Uprzejmie informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z nowym materiałem dowodowym, ze zgromadzoną w sprawie dokumentacją oraz składać uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego przedsięwzięcia, w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w poniedziałek 8 00 – 16 00, wtorek 9 00 – 17 00, środa 8 00 – 16 00, czwartek 8 00 – 16 00, piątek 8 00 – 16 00, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

Pouczenie

 

            Zgodnie z  art. 9  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), organy administracji publicznej są obowiązane do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych, które mogą mieć wpływ na ustalenie ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego. Organy czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek.

 

   Stosownie do art. 10 § 1 wyżej wymienionej ustawy, organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.


    WÓJT

                                                                                                mgr inż. Piotr Szymański

 

 

 

 

                                                                         

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

Otrzymują:

1.      Wnioskodawca.

2.      Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko  (Tekst  jednolity  Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.)  oraz  art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 23), poprzez umieszczenie na: tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów, na tablicach ogłoszeń sołectw: Janów i Brochów oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach: Janów i Brochów.

3.      A/a

 

Umieszczono:

1.         na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

2.         na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,

3.         na tablicy ogłoszeń sołectwa Janów,

4.         na tablicy ogłoszeń sołectwa Brochów.

---------------------------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 23.12.2015 r.

OŚ.6220.10.2015

 

 

 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

96 – 500 Sochaczew

ul. Traugutta 18

                      

 

           

Mając  za  podstawę art. 64 ust. 1  pkt 2 i art. 78 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), zwracam się z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia:

 

            Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów i Brochów.

 

 

   Zgodnie z art. 64 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.), przedkładam:

ñ      wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

ñ      kartę informacyjną przedsięwzięcia,

ñ      załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,

ñ      oraz informuję, że dla działek ewidencyjnych na których planowana jest realizacja wyżej wymienionej inwestycji występuje sytuacja braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

   Jednocześnie informuję, że liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20. W związku z tym, w przedmiotowym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

 

 

 

                                                                                                            WÓJT

                                                                                                mgr inż. Piotr Szymański                       

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

WyOtrzymują:

 1. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 96 – 500 Sochaczew, ul. Traugutta 18.
 2. A/a

 

 

 

Do wiadomości:

1.     Wnioskodawca.

2.     Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska  oraz  o ocenach oddziaływania  na  środowisko  (Tekst  jednolity  Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.)  oraz  art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), poprzez umieszczenie na: tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów, na tablicach ogłoszeń sołectw: Janów i Brochów oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach: Janów i Brochów.

 

 

Umieszczono:

 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,
 2. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,
 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Janów.
 4. na tablicy ogłoszeń sołectwa Brochów.

 

 

 

 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------

WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 23.12.2015 r.

OŚ.6220.10.2015

 

 

 

                        Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

                        w Warszawie

                  ul. Sienkiewicza 3

                       00 – 015 Warszawa

 

 

 

Mając  za  podstawę art. 64 ust. 1  pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 79 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.), zwracam się z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedsięwzięcia:

 

            Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów i Brochów.

 

 

  Zgodnie z art. 64 ust. 2  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.), przedkładam:

ñ      wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

ñ      kartę informacyjną przedsięwzięcia,

ñ      załącznik graficzny przedstawiający zasięg oddziaływania przedsięwzięcia,

ñ      oraz informuję, że dla działek ewidencyjnych na których planowana jest realizacja wyżej wymienionej inwestycji występuje sytuacja braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

   Jednocześnie informuję, że liczba stron niniejszego postępowania przekracza 20. W związku z tym, w przedmiotowym postępowaniu stosowany jest przepis art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.).

 

 

 

                                                                                                            WÓJT

                                                                                                mgr inż. Piotr Szymański                       

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

 

 

WyOtrzymują:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Sienkiewicza 3,

            00 – 015 Warszawa

 1. A/a

 

 

Do wiadomości:

1.     Wnioskodawca.

2.     Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie  środowiska  oraz  o ocenach oddziaływania  na  środowisko  (Tekst  jednolity  Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.)  oraz  art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), poprzez umieszczenie na: tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów, na tablicach ogłoszeń sołectw: Janów i Brochów oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach: Janów i Brochów.

 

 

Umieszczono:

1.      na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

2.      na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,

3.      na tablicy ogłoszeń sołectwa Janów.

4.      na tablicy ogłoszeń sołectwa Brochów.

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------

 


WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 23.12.2015 r.

OŚ.6220.10.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Brochów  z dnia 23.12.2015 r. informujące o wszczęciu postępowania

 

 

 

            Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.) oraz art. 10, art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm. zwanej dalej ,,K.p.a.’’), Wójt Gminy Brochów

 

zawiadamia,

 

że na wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach złożony w dniu 22.12.2015 r. przez Gminę Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, zostało wszczęte przez Wójta Gminy Brochów postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

 

Przebudowa boiska sportowego wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Janów i Brochów.

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane na działkach Nr ewid. 118, 119/7 i 119/8 w miejscowości Janów, obręb Janów-Janówek oraz na działkach Nr ewid. 310/4, 312/1 i 313 w miejscowości Brochów, obręb Brochów, Gmina Brochów.

   Jednocześnie informuje się, że Wójt Gminy Brochów wystąpi do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie i do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z prośbą o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i określenie ewentualnego zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia. Wobec powyższego dalsze postępowanie w sprawie nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych opinii.

   Liczba stron postępowania administracyjnego przekracza 20.

 

   Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Tekst jednolity Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.), jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego.

   Według  art. 49 K.p.a. Strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczególny tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

   Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), o wszczęciu postępowania z urzędu lub na żądanie jednej ze stron należy zawiadomić wszystkie osoby będące stronami w sprawie.

   Stosownie do art. 10 § 1 K.p.a, Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

   Według art. 28 K.p.a, Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

      Stosownie do art. 41 K.p.a, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu, w tym adresu elektronicznego. W razie zaniedbania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

   Strony mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego    przedsięwzięcia    w    Urzędzie    Gminy    Brochów,   Brochów   125,    05 – 088  Brochów, pokój 27, w poniedziałek 8 00 – 16 00, wtorek 9 00 – 17 00, środa 8 00 – 16 00, czwartek 8 00 – 16 00, piątek 8 00 – 16 00, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

 

 

 

                                                                                                            WÓJT

                                                                                                mgr inż. Piotr Szymański

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

Otrzymują:

 1. Wnioskodawca.
 2. Pozostałe strony postępowania zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania  na  środowisko  (Tekst  jednolity  Dz U. z 2013 r. poz. 1235, ze zm.)  oraz  art.  49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), poprzez umieszczenie na: tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów, na tablicach ogłoszeń sołectw: Janów i Brochów oraz ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w miejscowościach: Janów i Brochów.
 3. A/a

 

Umieszczono:

 1. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,
 2. na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,
 3. na tablicy ogłoszeń sołectwa Janów.
 4. na tablicy ogłoszeń sołectwa Brochów.

 

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
 • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-23 10:55:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-02-02 15:28:59
 • Liczba odsłon: 838
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2847520]

przewiń do góry