Brochów, 21.01.2015r.

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Dotyczy: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 12 000 l.  do Szkoły Podstawowej
im. F.Chopina w Brochowie w roku 2015

 

Zgodnie z art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz.U. z 2010r., poz.759 ze.zm.)

 

I.             ZAMAWIAJĄCY:

Szkoła Podstawowa im. F.Chopina w Brochowie

Brochów 27

05-088 Brochów

Tel/fax 22 725 70 59

e-mail: spbrochow@poczta.onet.pl

zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

„Dostawę oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej im.F.Chopina w Brochowie”

II.            OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiot  zamówienia:

1.     Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 12 000 l do zbiorników Zamawiającego. Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Dostawa oleju będzie realizowana poprzez tankowanie do zbiornika Zamawiającego zlokalizowanego przy Szkole Podstawowej im.F.Chopina  w Brochowie.

2.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu dostawy według jego rzeczywistych potrzeb, bez możliwości zgłaszania roszczeń wobec Zamawiającego z tego tytułu.

3.     Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość dostarczonego paliwa i jest zobowiązany  do przedstawienia wraz z dostawą aktualnego świadectwa jakości paliwa, poświadczonego przez producenta paliwa lub atestu akredytowanego laboratorium, w języku polskim. Świadectwo winno być powiązane z dowodem dostawy, poprzez umieszczenie na nim numeru i daty dostawy.

4.     Wykonawca musi zapewnić Zamawiającemu ciągłość dostaw w okresie trwania umowy.

5.     Dostawy oleju będą odbywać się transportem Wykonawcy na koszt i ryzyko Wykonawcy.

6.     Dostarczony olej opałowy lekki musi posiadać właściwości zgodne z obowiązującą normą  

     PN-C-96024:2001 i spełniać niżej wymienione parametry jakościowe:

a) Wartość opałowa nie niższa niż: - 42,6 MJ/kg

b) Gęstość w temperaturze 15oC nie wyższa niż: - 0,860 g/ml

c) Temperatura zapłonu, nie niższa niż: - 56oC

d) Lepkość kinetyczna w temperaturze 20oC nie większa niż: - 6 mm2/s

e) Skład frakcyjny:

do 250oC destyluje nie więcej niż: - 65 %/V/V

do 350oC destyluje nie mniej niż: - 85 %/V/V

f) Zawartość wody nie większa niż: - 200 mg/kg

g) Pozostałość po spopieleniu nie większa niż: - 0,01 %/m/m

h) Zawartość siarki nie większa niż: - 0,20 %/m/m

i) Pozostałość po koksowaniu w 10 % pozostałości destylacyjnej nie większa niż: - 0,3 %/m/m

j) Zawartość stałych ciał obcych nie większa niż: - 24 mg/kg

k) Temperatura płynięcia nie większa niż: -  20oC

7.     Wykonawca przedstawi Zamawiającemu osoby, które będą upoważnione do kontaktów i ustalania szczegółów dotyczących wykonania zamówienia, podając dane kontaktowe.

8.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

9.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III.           TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Dostawy będą realizowane sukcesywnie przez okres od  stycznia 2015 r. do grudnia 2015 r.
do wyczerpania planowanej ilości paliwa lub do wyczerpania wartości przedmiotu zamówienia.

IV.          OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna być:

- sporządzona na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr1 do niniejszego zapytania ,

- opatrzona pieczątką firmową,

- posiadać datę sporządzenia,

- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, NIP,

- podpisana czytelnie przez wykonawcę,

- w przypadku, gdy do oferty w formie załączników dołączone są kopie dokumentów, kopie te muszą być potwierdzone „ za zgodność z oryginałem” przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy lub inna osobę, jeżeli dokument dotyczy tej osoby.

Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty:

- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej   

  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw
  do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- aktualna koncesję na obrót paliwami ciekłymi, zgodnie z wymogami ustawy z dn.10 kwietnia 1997r. Prawo

  energetyczne ( Dz.U. z 2006r Nr 89 poz 625 z późn. zm.)

- oświadczenie, iż wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w trybie zapytania o cenę;(zał. 3)

- dokument potwierdzający iż dostarczany przez Wykonawcę olej opałowy posiada wymaganą  przez 
  Zamawiającego jakość.

  Dokumenty o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii 

  potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem oświadczeń Wykonawcy, które 

  muszą być złożone w oryginale.

 V. Warunki udziału w postępowaniu.
 1.  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy którzy:

- Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w tym koncesję na   

  wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami płynnymi;

- Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnym  

  do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia  

  potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Zamawiający wymaga zachowania formy pisemnej.

2. Oferty należy składać za pośrednictwem poczty, kuriera lub osobiście w siedzibie Zamawiającego

   w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. F.Chopina w Brochowie, Brochów 27, 05-088 Brochów

3. Termin składania ofert upływa dnia 26.01.2015r. o godz.14.00

4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 VII. Ocena ofert

1.Wymagania formalno- prawne zostaną ocenione na podstawie załączonych do oferty dokumentów
   i oświadczeń według zasady „ spełnia/nie spełnia”.

2.W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty według   

   kryterium: cena oferty - 100 %

3.Każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić.   

VIII. DODATKOWE INFORMACJE
1.Wykonawca określi cenę w walucie krajowej (w PLN) wraz z należnym podatkiem VAT
  ( cena brutto) zgodnie z formularzem ofertowym. Wykonawca podaje cenę jednostkową 1 litra oleju  

  opałowego w temperaturze 150 C.

2. Na podstawie złożonej oferty obliczony zostanie współczynnik ze stosunku ceny brutto 1l oleju

   opałowego przedstawionej w ofercie do ceny jednostkowej oleju opałowego ogłoszonej na portalu
   PKN ORLEN w dniu wszczęcia postepowania, który będzie obowiązywał w okresie trwania umowy.
   W przypadku braku ogłoszenia ceny jednostkowej danego paliwa na portalu PKN ORLEN w dniu  

   wszczęcia postępowania Zamawiający przyjmie najbliższą cenę jednostkową ogłoszoną przez PKN

   ORLEN, po dniu wszczęcia postępowania.

3. Cena oferty musi  zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
   W formularzu ofertowym (Załącznik nr 1)) należy wpisać:

-                        cenę jednostkową  ( cena za jeden litr oleju)

-                        cenę całości zamówienia uwzględniającą maksymalne ilości dostaw oleju
( cena jednostkowa x  12 000 litrów)

4. Cena 1 litra oleju może ulec zmianie w przypadku zmiany ceny oleju przez producenta.

    Wówczas cena dostawy ustalona będzie w następujący sposób:

Cena 1 l oleju opałowego w dniu dostawy                       cena 1 l oleju opałowego zawarta w ofercie

-----------------------------------------------------           =                ------------------------------------------------------

Cena 1 l oleju opałowego zgodnie z PKN ORLEN            cena 1 l oleju opałowego zgodnie z PKN

w dniu dostawy                                                        ORLEN w dniu wszczęcia postępowania

 

5. Składający  ofertę zostaje nią związany przez okres  30 dni liczony od dnia upływu terminu składania  
   ofert.

6. Dodatkowych informacji udziela Anna Wasilewska pod numerem telefonu 22 725 70 59 i adresem
   e-mail: spbrochow@poczta.onet.pl

 

 

 

IX. Załaczniki:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załacznik nr 2 – Projekt umowy

Załącznik nr 3 -  Oświadczenie o spełnieniu przepisów z art. 22 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych;

 

 

 

 

 

                                                                                     Zatwierdził:

                                                                                 Marzena Dobrzyńska – Dyrektor Szkoły

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                                                                                           Załącznik nr 1

 

 

……………………………………………………

(Pieczęć firmy)

Dane dotyczące wykonawcy:

Nazwa:......................................................................

Siedziba:......................................................................

Adres:…..................................................................

Numer telefonu/faksu………………………………………………

Numer REGON……………………………………………………………..
Numer NIP…………………………………………………………………..

 

Dane dotyczące zamawiającego:

Szkoła Podstawowa im.F.Chopina w Brochowie

Brochów 27

05-088 Brochów

Tel.22 725 70 59

e-mail: spbrochow@poczta.onet.pl

 

FORMULARZ OFERTOWY

 

Dotyczy: Dostawa oleju opałowego lekkiego w ilości do 12 000 l.
do Szkoły Podstawowej  im. F.Chopina w Brochowie w roku 2015

                       

 OFERUJEMY: Dostawę oleju opałowego zgodnie z opisem zawartym w zapytaniu ofertowym:

 

Rodzaj paliwa

Ilość (l)

Cena jednostkowa netto (PLN/l)

Cena jednostkowa brutto ( PLN/l)

Wartość brutto
(PLN/l)

A

B

C

d

e=b*d

Olej opałowy

 

 

12 000

 

 

 

 

Cena jednostkowa za 1 litr oleju opałowego:

         netto: .................zł/l,                słownie ....................................................................................zł/l

         VAT .......% ................. złotych,  słownie………………. ...................................................................zł.

        brutto: ................zł/l,             słownie ..................................................................................... zł/l

 Cena całości zamówienia ( za 12 000 litrów oleju)

        netto: .................zł/l, słownie .................................................................................................. zł/l

        VAT .......% ................. złotych, słownie ......................................................................................zł.

        brutto: ................zł/l, słownie .................................................................................................. zł/l

 

Oświadczamy, że:

1.     Zapoznaliśmy się z warunkami realizacji zamówienia i zobowiązujemy się ich przestrzegać oraz  

       zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty.

2.     W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

3.     Uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na okres 30 dni liczony od dnia upływu terminu składania

       ofert.

4.     Dostawy stanowiące przedmiot zamówienia wykonamy, w terminie od stycznia 2015r. do grudnia 2015r.

5.     Dostawa oleju będzie odbywać się na zgłoszenie telefoniczne lub e-mail

      - bezpośrednio do Szkoły

      - w ilościach określonych w zgłoszeniu

6.     Oświadczamy, że dysponujemy autocysterną przystosowaną do transportu oleju opałowego lekkiego  

      wyposażoną w legalizowany układ do pomiaru ilościowego:

      ……………………………………………………………………………

7.     Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ofertą oraz wszystkimi załącznikami stanowiącymi jej integralną
      całość  i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

Załącznikami do niniejszej oferty są:

1.Aktualny odpis z właściwego rejestru, lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, lub ewidencji w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

2.Aktualna koncesja na obrót paliwami ciekłymi

3.…………………………………………………

4.………………………………………………

 

 

 

 

 

 

       ……………………………                                   …..............................….....................................

        Miejscowość,data                                                           czytelny podpis wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Załącznik nr 2 –projekt umowy

                                         

                                                UMOWA Nr …………

 

 

Zawarta w dniu ……………… w Brochowie pomiędzy:

Szkołą Podstawową im.F.Chopina w Brochowie, Brochów 27, 05-088 Brochów 
NIP 837 161 09 32

zwanym w dalej  ZAMAWIAJĄCYM, reprezentowanym przez:

·                     Dyrektora szkoły – Marzenę Dobrzyńską

·                     Głównego Księgowego – Tamarę Kowalską

a

 …………...…………………………………………….………………………

………………………………………………………………………………………….

zwaną w dalszej części WYKONAWCĄ, reprezentowaną przez:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w oparciu o Zapytanie ofertowe z dnia 21 stycznia 2015r. na wykonanie zamówienia o wartości szacunkowej do 30000 euro netto pn; ”Dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej im.F.Chopina w Brochowie ” oraz zgodnie
z warunkami określonymi w ofercie zawiera się  umowę następującej treści:

 

§ 1

1.     Zamawiający zamawia a Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia oleju opałowego lekkiego do kotłowni  Szkoły Podstawowej im.F.Chopina w Brochowie   w  ilości do 12 000 litrów w roku 2015.

2.     Podaną ilość oleju opałowego Zamawiający może  w okresie obowiązywania umowy zmniejszyć      

w zależności od warunków atmosferycznych.

3.     Z tytułu nie zrealizowania zakupu planowanej ilości oleju Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne  

roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

 

§ 2

1. Dostawy dokonywane będą specjalistycznym pojazdem transportowym Wykonawcy wyposażonym
w legalizowany układ do pomiaru ilościowego oleju opałowego.

2.Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć olej w ciągu 48 godzin od momentu zgłoszenia   

   zamówienia.

3.Dostawa objęta przedmiotem zamówienia musi być zgodna z obowiązującymi przepisami załadunku
   i transportu paliw.§ 3

1.     Wykonawca   gwarantuje   stałą,    dobrą    jakość    paliwa    o    parametrach     zgodnych

         z dostarczoną ofertą.

2.     Na każdą dostarczoną partię oleju Wykonawca przekaże Zamawiającemu świadectwo jakości    

        poświadczone przez producenta paliwa lub atest akredytowanego laboratorium w języku polskim.

3.     W przypadku stwierdzenia nieodpowiedniej jakości oleju opałowego umowa może być rozwiązana przez  Zamawiającego w trybie natychmiastowym.

4.     Dostawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku dostawy nieodpowiedniej jakości  paliwa.

 

§ 4

 

  Wykonawca  nie ma prawa powierzyć wykonania całości lub części dostawy innemu podmiotowi bez  

  zgody Zamawiającego

§ 5

1. Łączna wartość brutto zamówienia wynosi: ……………………….. zł, w tym należny podatek VAT
    w kwocie………………………………………………(słownie:………………………..) 

2. Cena każdorazowej dostawy zostanie ustalona w oparciu o współczynnik ceny jednostkowej brutto  

   oleju opałowego w temperaturze referencyjnej 150 C do ceny jednostkowej brutto w dniu jego  

   dostawy ogłoszonej na portalu PKN ORLEN ustalonego według zasad jak w zapytaniu.

3. Współczynnik, o którym mowa w ust.2 jest niezmienny i wynosi…………………

4. Podstawą  obliczenia wartości danej dostawy będzie cena  oraz ilość oleju potwierdzona na liczniku  

   cysterny, z której nastąpi przepompowanie do zbiornika Zamawiającego.

§ 6

 

1.Umowa zostaje zawarta na okres od stycznia 2015r. do  grudnia 2015r.

2.Umowa ulegnie wcześniejszemu rozwiązaniu w przypadku:

- wykorzystania całej kwoty na realizację zamówienia określonej w § 5 ust.1

- dostawy ilości maksymalnych określonych w  § 1 ust.1.

 

§ 7

 

1. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będzie  na podstawie faktur   

    wystawionych przez Wykonawcę.

2. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.
3. Za datę sprzedaży uznaje się dzień faktycznej dostawy oleju opałowego.

4. Zapłata należności z tytułu wystawionej faktury będzie dokonana przez zamawiającego przelewem na  

    rachunek bankowy podany w fakturze.

5. Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do otrzymania faktury VAT, posiada Numer Identyfikacji

    Podatkowej 837 161 09 32

 

 

§ 7

Osobą uprawnioną do   bieżących   kontaktów   z   Zamawiającym, związanych z realizacją przedmiotu zamówienia, ze strony Wykonawcy  jest…………..

 

§ 8

1.Zamawiający zastrzega sobie, poza przypadkami określonymi w Kodeksie cywilnym, prawo odstąpienia
 od umowy w przypadku:

- 3 krotnego nie wywiązania się Wykonawcy z realizacji zamówionej dostawy;

- dostarczenia towaru złej jakości;

- uznania, że dalsza realizacja umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć
 w chwili jej podpisania.

2. Za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać będzie kara umowna
   w wysokości 10% wartości brutto pozostałych do realizacji dostaw. Podstawa do wyliczenia będzie cena   

   obowiązująca w dniu składania oferty.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia do niniejszej umowy wymagają pisemnej zgody obu stron pod rygorem nieważności.

 

§ 10

W  sprawach   nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu Cywilnego
i Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Szkole Podstawowej w Brochowie do kwoty nieprzekraczającej 30 000 euro.

 

§ 11

Sprawy sporne wynikłe z realizacji niniejszej umowy rozpatrywać będzie sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

 

§ 12

Umowa została  sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

 

 

   

    ZAMAWIAJĄCY                                                                                       WYKONAWCA


                                                                                                                                 Załącznik nr 3

 

 

 

…………………………………

Pieczęć firmowa Wykonawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

Oświadczenie

o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego na „Dostawę oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej im. F. Chopina w Brochowie”

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie Bydgoszczy oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu, tj.:

 

1. Posiadam uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie obrotu

     paliwami, na dowód czego dołączamy kserokopię koncesji.

2. Posiadam  niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję potencjałem technicznym

    i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

3. Znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zadania.

 

 

 

 

……………………………                                                                   .…………………………….

miejscowość, data                                                                       podpis Wykonawcy

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Klekowicka Agnieszka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-01-21 19:34:16
  • Informacja zaktualizowana przez: Klekowicka Agnieszka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-01-22 10:00:24
  • Liczba odsłon: 1852
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4008724]

przewiń do góry