BP.6733.2.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 15 lipca 2016 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9 i art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778)

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek Gminy Brochów, Brochów 125, 08-088 Brochów reprezentowanej przez Wójta Gminy Brochów P. Piotra Andrzeja Szymańskiego, w dniu 15.07.2016 r. została wydana kończąca postępowanie administracyjne Decyzja Nr 297.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

Budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Przęsławice, Nowa Wieś-Śladów gm. Brochów:

 • na terenach działek: Nr ewid.: 187, 190/2, 160/2, 242/1, 241/2, 241/1 obręb: nr 0020 NOWA WIEŚ ŚLADÓW
 • na terenach działek Nr ewid.: 476/1, 476/2, 571/2, 483, 515/10, 515/1, 515/4, 515/3, 515/9, 539/2, 321/1, 321/2, 279, 117, 513, 579/3, 578/3, 577/3, 576/3, 764/3, 575/3, 574, 573/2, 506, 505/25, 505/26, 505/20, 504/1, 503, 502/1, 501/1, 499/2, 498, 558/2, 557/2, 556/2, 119, 116, 480, 296, 490, 489/2, 489/1, 485, 481, 548/2, 484/2, 482, 542, 541, 540/2, 540/1, 477, 414/3, 294, 300, 301, 336, 331, 330, 337, 338, 339, 304, 305, 313, 314, 316, 357/1, 320, 211, 280, 120, 118, 174, 175, 176, 177, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 297, 298, 302, 303, 306, 307, 309/1, 309/2, 310 obręb: nr 0025 PRZĘSŁAWICE
 • na terenie działki Nr ewid.: 259 obręb: nr 0027 ŚLADÓW

 

 

 

 

 

 

 

Wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Śladów

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BP.6733.2.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 30 czerwca 2016 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanym postanowieniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 9, 10 § 1 i 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Przęsławice, Nowa Wieś-Śladów gm. Brochów na terenach działek: Nr ewid.: 187, 190/2, 160/2, 242/1, 241/2, 241/1 obręb: nr 0020 NOWA WIEŚ ŚLADÓW na terenach działek Nr ewid.: 476/1, 476/2, 571/2, 483, 515/10, 515/1, 515/4, 515/3, 515/9, 539/2, 321/1, 321/2, 279, 117, 513, 579/3, 578/3, 577/3, 576/3, 764/3, 575/3, 574, 573/2, 506, 505/25, 505/26, 505/20, 504/1, 503, 502/1, 501/1, 499/2, 498, 558/2, 557/2, 556/2, 119, 116, 480, 296, 490, 489/2, 489/1, 485, 481, 548/2, 484/2, 482, 542, 541, 540/2, 540/1, 477, 414/3, 294, 300, 301, 336, 331, 330, 337, 338, 339, 304, 305, 313, 314, 316, 357/1, 320, 211, 280, 120, 118, 174, 175, 176, 177, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 297, 298, 302, 303, 306, 307, 309/1, 309/2, 310 obręb: nr 0025 PRZĘSŁAWICE na terenie działki Nr ewid.: 259 obręb: nr 0027 ŚLADÓW zostało wydane następujące postanowienie mianowicie:

1.     Postanowienie 1448/P/NZW/16 z dnia 24.06.2016 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie uzgadniające decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia jak wyżej.

           

Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach (od poniedziałku do piątku w godz. 8 30 – 15 30 natomiast we wtorki   w godz. 9 00 – 16 30 ) strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

            Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Nowa Wieś Śladów

3) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Przęsławice

 

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:  

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Brochów, 14.06.2016 r.

 

BP.6733.2.2016

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

w sprawie podjęcia zawieszonego postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Na podstawie, art. 97 § 2, art. 101 § 1 oraz art. 123 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23)

 

p o s t a n a w i a m

podjąć zawieszone w dniu 31.03.2016 r. postępowanie administracyjne

 

wszczęte na wniosek z dnia 9.02.2016r. Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów reprezentowanej przez Wójta Gminy Brochów P. Piotra Andrzeja Szymańskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na realizacje przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Przęsławice, Nowa Wieś-Śladów gm. Brochów na terenach działek: Nr ewid.: 187, 190/2, 160/2, 242/1, 241/2, 241/1 obręb: nr 0020 NOWA WIEŚ ŚLADÓW na terenach działek Nr ewid.: 476/1, 476/2, 571/2, 483, 515/10, 515/1, 515/4, 515/3, 515/9, 539/2, 321/1, 321/2, 279, 117, 513, 579/3, 578/3, 577/3, 576/3, 764/3, 575/3, 574, 573/2, 506, 505/25, 505/26, 505/20, 504/1, 503, 502/1, 501/1, 499/2, 498, 558/2, 557/2, 556/2, 119, 116, 480, 296, 490, 489/2, 489/1, 485, 481, 548/2, 484/2, 482, 542, 541, 540/2, 540/1, 477, 414/3, 294, 300, 301, 336, 331, 330, 337, 338, 339, 304, 305, 313, 314, 316, 357/1, 320, 211, 280, 120, 118, 174, 175, 176, 177, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 297, 298, 302, 303, 306, 307, 309/1, 309/2, 310 obręb: nr 0025 PRZĘSŁAWICE na terenie działki Nr ewid.: 259 obręb: nr 0027 ŚLADÓW.

 

UZASADNIENIE

 

W dniu 31.03.2016 r. zostało zawieszone postępowanie wszczęte na wniosek z dnia 9.02.2016r. Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów reprezentowanej przez Wójta Gminy Brochów P. Piotra Andrzeja Szymańskiego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej w miejscowościach Przęsławice, Nowa Wieś-Śladów gm. Brochów na terenach działek: Nr ewid.: 187, 190/2, 160/2, 242/1, 241/2, 241/1 obręb: nr 0020 NOWA WIEŚ ŚLADÓW na terenach działek Nr ewid.: 476/1, 476/2, 571/2, 483, 515/10, 515/1, 515/4, 515/3, 515/9, 539/2, 321/1, 321/2, 279, 117, 513, 579/3, 578/3, 577/3, 576/3, 764/3, 575/3, 574, 573/2, 506, 505/25, 505/26, 505/20, 504/1, 503, 502/1, 501/1, 499/2, 498, 558/2, 557/2, 556/2, 119, 116, 480, 296, 490, 489/2, 489/1, 485, 481, 548/2, 484/2, 482, 542, 541, 540/2, 540/1, 477, 414/3, 294, 300, 301, 336, 331, 330, 337, 338, 339, 304, 305, 313, 314, 316, 357/1, 320, 211, 280, 120, 118, 174, 175, 176, 177, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 297, 298, 302, 303, 306, 307, 309/1, 309/2, 310 obręb: nr 0025 PRZĘSŁAWICE na terenie działki Nr ewid.: 259 obręb: nr 0027 ŚLADÓW, ze względu na to, iż planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, dla których   obowiązują zapisy art. 88l ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawa wodnego, w tym zakaz zabudowy obiektów budowlanych.

Przedmiotowe Postępowanie zostało zawieszone do czasu uzyskania przez Inwestora zwolnienia w drodze decyzji Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z zakazów określonych w art. 88l. ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawa wodnego, obowiązujących na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią na których realizowana jest ww. inwestycja.

W dniu 09.06.2016r. do Urzędu Gminy Brochów wpłynęła Decyzja Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie z dnia 07.06.2016 r. Decyzja Nr 389/D/TC-U/16 znak sprawy: TC-U-021-0209-004/2016 o zwolnieniu od zakazu wykonywania robót i czynności na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, w tym zakazu prowadzenia robót zmiennych w zakresie budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi do budynków, uzbrojeniem sieci obejmującym hydraty naziemne oraz zasuwy w węzłach.

Tym samym ustały przyczyny zawieszenia postępowania i należało podjąć zawieszone postępowanie stosownie do art. 97 §2 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23).

 

POUCZENIE

 

Na niniejsze postanowienie nie przysługuje zażalenie. Zgodnie z art. 142 ustawy z dnia 14.06.1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 23) , postanowienie, na które nie służy zażalenie, strona może zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji.

W związku z art. 10 § 1 Kpa, strony mogą w terminie 7 dni od daty otrzymania tego postanowienia, zapoznać się ze zgromadzonymi materiałami i wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w siedzibie Urzędu Gminy w Brochowie, Brochów 125, 05-088 Brochów pokój Nr 25 (od poniedziałku do piątku w godz. 8 30 – 15 30 natomiast we wtorek   w godz. 9 00 – 16 30 )

 

 

Otrzymują :

1.      Wnioskodawca;

Gmina Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

2.      strony postępowania według wykazu stanowiącego załącznik Nr 1

3.      A/a


  Do wiadomości :

  1. Sołtys wsi Nowa Wieś Śladów gm. Brochów

z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa na okres 7 dni i podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 1. Sołtys wsi Przęsławice gm. Brochów

z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa na okres 7 dni i podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

ul.  Zarzecze 13d, 03-194 Warszawa

 

  

wywieszono na 7 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Nowa wieś-Śladów

3) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Przęsławice

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Brochów, 31.03.2016 r.

 

BP.6733.2.2016

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

w sprawie zawieszenia postępowania o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

                Działając na podstawie art.123 oraz art.98 §  1 i art. 101 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z postępowaniem administracyjnym wszczętym z wniosku Gminy Brochów, Brochów 125, 08-088 Brochów reprezentowanej przez Wójta Gminy Brochów P. Piotra Andrzeja Szymańskiego, zmierzającego do wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Przęsławice, Nowa Wieś-Śladów gm. Brochów na terenach działek: Nr ewid.: 187, 190/2, 160/2, 242/1, 241/2, 241/1 obręb: nr 0020 NOWA WIEŚ ŚLADÓW na terenach działek Nr ewid.: 476/1, 476/2, 571/2, 483, 515/10, 515/1, 515/4, 515/3, 515/9, 539/2, 321/1, 321/2, 279, 117, 513, 579/3, 578/3, 577/3, 576/3, 764/3, 575/3, 574, 573/2, 506, 505/25, 505/26, 505/20, 504/1, 503, 502/1, 501/1, 499/2, 498, 558/2, 557/2, 556/2, 119, 116, 480, 296, 490, 489/2, 489/1, 485, 481, 548/2, 484/2, 482, 542, 541, 540/2, 540/1, 477, 414/3, 294, 300, 301, 336, 331, 330, 337, 338, 339, 304, 305, 313, 314, 316, 357/1, 320, 211, 280, 120, 118, 174, 175, 176, 177, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 297, 298, 302, 303, 306, 307, 309/1, 309/2, 310 obręb: nr 0025 PRZĘSŁAWICE na terenie działki Nr ewid.: 259 obręb: nr 0027 ŚLADÓW

 

postanawiam

 

zawiesić postępowanie  administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.  „Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Przęsławice, Nowa Wieś-Śladów gm. Brochów na terenach działek: Nr ewid.: 187, 190/2, 160/2, 242/1, 241/2, 241/1 obręb: nr 0020 NOWA WIEŚ ŚLADÓW na terenach działek Nr ewid.: 476/1, 476/2, 571/2, 483, 515/10, 515/1, 515/4, 515/3, 515/9, 539/2, 321/1, 321/2, 279, 117, 513, 579/3, 578/3, 577/3, 576/3, 764/3, 575/3, 574, 573/2, 506, 505/25, 505/26, 505/20, 504/1, 503, 502/1, 501/1, 499/2, 498, 558/2, 557/2, 556/2, 119, 116, 480, 296, 490, 489/2, 489/1, 485, 481, 548/2, 484/2, 482, 542, 541, 540/2, 540/1, 477, 414/3, 294, 300, 301, 336, 331, 330, 337, 338, 339, 304, 305, 313, 314, 316, 357/1, 320, 211, 280, 120, 118, 174, 175, 176, 177, 289, 290, 291, 292, 293, 295, 297, 298, 302, 303, 306, 307, 309/1, 309/2, 310 obręb: nr 0025 PRZĘSŁAWICE na terenie działki Nr ewid.: 259 obręb: nr 0027 ŚLADÓW”.

Uzasadnienie

Gmina Brochów, Brochów 125, 08-088 Brochów reprezentowana przez Wójta Gminy Brochów P. Piotra Andrzeja Szymańskiego wystąpiła  z wnioskiem o  ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującej: budowę sieci wodociągowej w miejscowościach Przęsławice, Nowa Wieś Śladów  w gminie Brochów.

Dla przedmiotowego obszaru nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a powyższa inwestycja w myśl art. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. 2015 r., poz. 782) stanowi cel publiczny w rozumieniu tej ustawy.

Zgodnie z art. 61 § 4 kpa oraz z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 199 z późń. zm.) właściciele nieruchomości, na których będzie lokalizowana przedmiotowa inwestycja zostali zawiadomieni o wszczęciu postępowania oraz o przysługującym im prawie do czynnego uczestniczenia w postępowaniu na piśmie, natomiast pozostałe strony o wszczęciu postępowania zawiadomiono w drodze obwieszczenia i w sposób zwyczajowo przyjęty tj. przez sołtysa oraz na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów. 

Obwieszczenie i zawiadomienie z dnia 9.02.2016 r. przesłano również do Sołtysa wsi Przęsławice oraz Nowa Wieś-Śladów z prośbą o zawiadomienie mieszkańców o wszczęciu postępowania poprzez wywieszenie obwieszczenia na tablicy ogłoszeń sołectwa, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

W terminie 7 dni przewidzianym w zawiadomieniu do organu dzwoniły oraz zgłaszały się strony postepowania w celu zapoznania się z aktami przedmiotowej sprawy oraz z prośbą o udzielenie informacji odnośnie planowanej inwestycji w szczególności projektowanego przebiegu sieci wodociągowej przez podane w zawiadomieniu miejscowości i działki. Została im udzielona informacja odnośnie planowanej inwestycji oraz udostępniona do wglądu cała dokumentacja dotycząca prowadzonego postepowania wraz z wnioskiem i wszystkimi wymaganymi przepisami prawa załącznikami wraz z załącznikiem graficznym określającym położenie planowanej inwestycji. Strony postepowania po obejrzeniu całości dokumentów wypełniły protokół z wglądu strony do akt sprawy i nie zgłosiły żadnych wnioski czy też uwagi do sprawy.

        Pismem z dnia 29.02.2016 r. Wójt Gminy Brochów zgodnie z art. 53 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu  przestrzennym, wystąpił o uzgodnienie  projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia. Projekt ten przygotowany przez osobę posiadającą stosowne uprawnienia z zakresu urbanistyki przedstawiony został do uzgodnienia w trybie art. 106 Kpa.,

-          Dyrektorowi Kampinoskiego Parku Narodowego stosownie do art. 60 ust.1 i art. 53 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r.  poz. 199 z póżń. zm)  ,

-          Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Warszawie stosownie do art. 60 ust.1 i art. 53 ust. 4 pkt 8 w/w ustawy

-          Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków-Delegatura w Płocku stosownie do art. 60 ust.1 i art. 53 ust. 4 pkt 2 w/w ustawy.

-          Regionalnemu Zarządowi Gospodarki Wodnej w Warszawie –Inspektorat w Sochaczewie  stosownie do art. 60 ust.1 i art. 53 ust. 4 pkt 11b w/w ustawy,

-          Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych stosownie do art. 60 ust.1 i art. 53 ust. 4 pkt 6 w/w ustawy,

-          Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Warszawie stosownie do art. 60 ust.1 i art. 53 ust. 4 pkt 6 w/w ustawy,

-          Mazowieckiemu Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Warszawie stosownie do art. 60 ust.1 i art. 53 ust. 4 pkt 9 w/w ustawy,

 

W toku postepowania od organów uzgadniających wpłynęły następujące postanowienia:

 1. Postanowienie znak: DOso-4082/12/16 z dnia 8.03.2016 r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego uzgadniające pozytywnie lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia.
 2. Postanowienie znak: ZW.224.4.47.2016.MB z dnia 9.03.2016 r. Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych umarzające postępowanie w sprawie uzgodnienia projektu ww. decyzji w części dotyczącej gruntów na działkach nr ew.: 187, 190/2, 160/2, 242/1, 241/2, 241/1 w obr. Nowa Wieś Śladów, oraz na działkach nr ew.: 476/1, 476/2. 571/2, 483, 515/10. 515/1. 515/4. 515/3, 515/9, 539/2, 321/1, 321/2, 279, 117, 513, 579/3, 578/3. 577/3, 576/3, 764/3, 575/3, 574, 573/2, 506, 505/25. 505/26, 505/20. 504/1, 503, 502/1, 501/1, 499/2, 498, 558/2, 557/2, 556/2, 119, 116, 480, 296, 490, 489/2, 489/1, 485, 481, 548/2, 484/2, 482, 542, 541, 540/2, 540/1, 477, 414/3. 294, 300, 301, 336, 331, 330, 337, 338, 339. 304, 305, 313 314, 316, 357/1, 320, 211, 280, 120. 118. 174, 175. 176, 177, 289. 290. 291, 292, 293, 295, 297, 298, 302, 303, 306. 307, 309/1, 309/2, 310 w obr. Przęsławice, oraz na działce nr ew. 259 w obr. Śladów, gm. Brochów, oraz uzgadniające projekt decyzji w zakresie ochrony gruntów leśnych na częściach działek nr ew.: 338. 339, 357/1, obr. Przęsławice, gm. Brochów.
 3. Postanowienie znak: WZMiUW.IP/SO-0231.16/16 z dnia 4.03.2016 r. Marszałka Województwa Mazowieckiego w Warszawie uzgadniające w zakresie melioracji wodnych projekt decyzji o ustaleniu  lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia.
 4. Postanowienie znak: DP.5151.30.2016.AT z dnia 16.03.2016 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków uzgadniające projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia przy zachowaniu następujących warunków konserwatorskich:

·         ziemne roboty budowlane w trakcie realizacji inwestycji jw. należy wykonywać pod nadzorem archeologicznym

·         na prowadzenie badań archeologicznych w zakresie nadzoru archeologicznego nad robotami ziemnymi jw. inwestor zobowiązany jest uzyskać pozwolenie konserwatorskie wydane w trybie decyzji administracyjnej.

 1. Postanowienie 575/P/NZW/16 z dnia 15.03.2016 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie odmawiające uzgodnienia decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia jak wyżej.

 

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Postanowieniem 575/P/NZW/16 z dnia 15.03.2016 r nie  uzgodnił warunków przedmiotowej inwestycji celu publicznego, z uwagi na fakt, iż dla realizacji prac objętych przedmiotowym wnioskiem o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego  na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią, dla którego obowiązują zapisy art. 88l ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawa wodnego, w tym zakaz zabudowy obiektów budowlanych – konieczne jest w pierwszej kolejności zwrócenie się do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w  drodze decyzji o zwolnienie z ww. zakazów. Jeżeli inwestycja nie utrudni ochronny przed powodzią na podstawie art. 88l ust 2 dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej może w drodze decyzji zwolnic z zakazów określonych w art. 88l..

W związku z powyższym Gmina Brochów jako inwestor winna w pierwszej kolejności wystąpić do RZGW o zwolnienie z ww. zakazów.

Z tych też względów należało zawiesić postępowanie w przedmiotowej sprawie.

Zgodnie z art. 103 Kodeks postępowania administracyjnego zawieszenie postępowania wstrzymuje bieg terminów przewidzianych w kodeksie.

                Zgodnie z art. 98 § 1 k.p.a. organ administracji może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu. Wójt uznając, że w niniejszej sprawie spełnione zostały przesłanki zawieszenia postępowania administracyjnego na wniosek strony wnoszącej o wydanie decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, orzekł jak w sentencji.

                Jeżeli w okresie 3 lat od daty zawieszenia postępowania żadna ze stron nie zwróci się o podjęcie postępowania, żądanie wszczęcia postępowania (wniosek) uważa się za wycofane (art. 98 § 2 k.p.a.). Podjęcie postępowania może nastąpić wyłącznie na wniosek strony, a nie z  urzędu.

                Umorzenie postępowania może nastąpić wcześniej, niż przed upływem 3 lat, o ile wnioskodawca wycofa swoje podanie o wydanie decyzji.

Pouczenie

                Na postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 7 dni od dnia  doręczenia postanowienia.

 

 

 

 

Otrzymują :

1.      Wnioskodawca;

Gmina Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

2.      strony postępowania według wykazu stanowiącego załącznik Nr 1

3.      A/a

 

 

 

Do wiadomości :

 

 1. Sołtys wsi Nowa Wieś Śladów gm. Brochów

z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa na okres 7 dni i podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 1. Sołtys wsi Przęsławice gm. Brochów

z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa na okres 7 dni i podanie do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 1. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

ul.  Zarzecze 13d, 03-194 Warszawa

 

 

 

 

wywieszono na 7 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Nowa wieś-Śladów

3) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Przęsławice

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Cętkowska Magdalena
 • Data udostępnienia w BIP: 2016-06-14 00:00:00
 • Informacja zaktualizowana przez: Cętkowska Magdalena
 • Data ostatniej aktualizacji: 2016-07-15 09:20:08
 • Liczba odsłon: 1682
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998384]

przewiń do góry