WYBORY 2011

do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJ A

o składzie Obwodowych Komisji Wyborczych,   wyborze przewodniczącego i zastępcy w poszczególnych Okręgach Wyborczych.

 

Obwodowa Komisja Wyborcza w Brochowie Nr 1
Urząd Gminy w Brochowie, Brochów 125

 

1.        Ploch Wojciech, zam. Janów – Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 1

2.        Przygoda Anna, zam. Brochów - Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Nr 1

3.        Wosińska Monika, zam.   Janów

4.        Cywińska Dorota, zam. Brochów

5.        Pręgowska Bożena Bogumiła, zam. Przęsławice

6.        Gajda Michał, zam. Brochów

7.        Zarzycka Krystyna, zam. Brochów

 

Obwodowa Komisja Wyborcza w Lasocinie Nr 2
Publiczne Gimnazjum w Lasocinie

1.        Przanowski Sławomir, zam. Śladów – Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 2

2.        Piórkowska Aniela, zam. Janów – Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji Nr 2

3.        Zawadzka Beata, zam. Sianno

4.        Domańska Renata, zam. Plecewice

5.        Przanowska Mariola, zam. Śladów

6.        Wódka Ewa, zam. Plecewice

7.        Kapałka Aleksander, zam. Miszory

 

Obwodowa Komisja Wyborcza w Śladowie Nr 3
Szkoła Podstawowa w Śladowie

1.        Sawicka Martyna, zam. Plecewice – Przewodniczący Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 3

2.        Bzdak Adam, zam. Famułki Królewskie – Zastępca Przewodniczącego Okręgowej Komisji   Wyborczej Nr 3

3.        Jakubowska Renata, zam. Tułowice

4.        Karaś Katarzyna, zam. Śladów

5.        Mroczkowska Danuta, zam. Śladów

6.        Kołecka Anna, zam. Przesławice

7.        Makowiecka Maria, zam. Kromnów

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

INFORMACJA
o składzie Obwodowych Komisji Wyborczych

 

Obwodowa Komisja Wyborcza w Brochowie Nr 1
Urząd Gminy w Brochowie, Brochów 125

1.        Wosińska Monika, zam.   Janów

2.        Cywińska Dorota, zam. Brochów

3.        Pręgowska Bożena Bogumiła, zam. Przęsławice

4.        Gajda Michał, zam. Brochów

5.        Zarzycka Krystyna, zam. Brochów

6.        Przygoda Anna, zam. Brochów

7.        Ploch Wojciech, zam. Janów

 

Obwodowa Komisja Wyborcza w Lasocinie Nr 2
Publiczne Gimnazjum w Lasocinie

1.        Zawadzka Beata, zam. Sianno

2.        Domańska Renata, zam. Plecewice

3.        Przanowska Mariola, zam. Śladów

4.        Wódka Ewa, zam. Plecewice

5.        Przanowski Sławomir, zam. Śladów

6.        Piórkowska Aniela, zam. Janów

7.        Kapałka Aleksander, zam. Miszory

 

Obwodowa Komisja Wyborcza w Śladowie Nr 3
Szkoła Podstawowa w Śladowie

1.        Jakubowska Renata, zam. Tułowice

2.        Bzdak Adam, zam. Famułki Królewskie

3.        Karaś Katarzyna, zam. Śladów

4.        Mroczkowska Danuta, zam. Śladów

5.        Sawicka Martyna, zam. Plecewice

6.        Kołecka Anna, zam. Przesławice

7.        Makowiecka Maria, zam. Kromnów

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

ZARZĄDZENIE NR 17
WÓJTA GMINY BROCHÓW
  z dnia 19 września2011 r.

w sprawie powołania członków obwodowych Komisji Wyborczych

                Zgodnie z art. 182 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. –Kodeks Wyborczy   ( Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) powołuje Obwodowe Komisje Wyborcze w gminie Brochów do przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09.10.2011r.

§ 1

Powołuje Obwodowe Komisje Wyborcze w gminie Brochów:

Nr 1 w Brochowie:

1.        Wosińska Monika,

2.        Cywińska Dorota,

3.        Pręgowska Bożena Bogumiła,

4.        Gajda Michał,

5.        Zarzycka Krystyna

6.        Przygoda Anna,

7.        Ploch Wojciech.

Nr 2 w Lasocinie:

1.        Zawadzka Beata,

2.        Domańska Renata,

3.        Przanowska Mariola,

4.        Wódka Ewa,

5.        Przanowski Sławomir,

6.        Piórkowska Aniela,

7.        Kapałka Aleksander.

Nr 3 w Śladowie:

1.        Jakubowska Renata,

2.        Bzdak Adam,

3.        Karaś Katarzyna,

4.        Mroczkowska Danuta,

5.        Sawicka Martyna,

6.        Kołecka Anna,

7.        Makowiecka Maria.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania   i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń
w budynku Urzędu Gminy Brochów   oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Brochów i   Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu   Gminy Brochów.

                                                                                                   Wójt Gminy Brochów

                                                                                                         Andrzej Fijołek

 

----------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA

o wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

 

1.       Głosowanie w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zostanie przeprowadzone
w dniu 9 października 2011 r.

2.       Lokale wyborcze w dniu głosowania czynne będą w godzinach 7 00 – 21 00

3.       Numery i granice obwodów głosowania oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych w tym lokale wyborcze przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz lokale wyborcze wyznaczone do głosowania korespondencyjnego określa Obwieszczenie Wójta Gminy BROCHÓW stanowiące załącznik Nr 1 do informacji.

4.       W wyborach do Sejmu RP, wyborcy Gminy BROCHÓW głosują na listy
kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze w okręgu wyborczym Nr 16 obejmującym część województwa mazowieckiego.

5.       W wyborach do Senatu RP wyborcy Gminy BROCHÓW głosują
na kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze w okręgu wyborczym Nr 38
(okręg wyborczy Nr 38 – obejmujący powiaty: gostyniński, płocki, sierpecki, sochaczewski, żyrardowski oraz miasto na prawach powiatu: Płock).

6.       Wykaz komitetów wyborczych oraz list kandydatów na posłów, które zostały zgłoszone
w okręgu wyborczym Nr 16 w wyborach do Sejmu RP stanowi zał. Nr 2.
Wykaz komitetów wyborczych oraz kandydatów na senatorów, którzy zostali zgłoszeni          w okręgu wyborczym Nr 38   w wyborach do Senatu RP stanowi zał. Nr 3 do informacji.

7.       Wyborca niepełnosprawny może na swój wniosek, składany do urzędu gminy w terminie do dnia 26 września 2011 r., głosować w wybranym przez siebie lokalu wyborczym dostosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje.

Po złożeniu wniosku, wyborca zostanie skreślony ze spisu wyborców w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

8.     Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności może głosować korespondencyjnie .

Zamiar głosowania korespondencyjnego, w tym także przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a   powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego wójtowi (prezydentowi, burmistrzowi) najpóźniej do dnia
19 września 2011 r.

  Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem, lub w formie elektronicznej.

Wyborca niewidzący może również wnieść o przesłanie mu wraz z pakietem wyborczym nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Pakiet wyborczy zawierający: kopertę zwrotną, kopertę na karty do głosowania, karty do
głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania,
instrukcję głosowania korespondencyjnego – zostanie dostarczony do wyborcy wyłącznie
do rąk własnych nie później niż 7 dni przed dniem wyborów.

9.       Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek
na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a.

Zamiar głosowania w lokalu przy użyciu nakładek należy zgłaszać wójtowi (prezydentowi, burmistrzowi) najpóźniej do dnia 26 września 2011 r.

Wyborca niewidzący, na swój wniosek zgłoszony do wójta (burmistrza, prezydenta miasta), może otrzymać publikację Państwowej Komisji Wyborczej pn. „Informacja
o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej
Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej” sporządzoną w alfabecie Braille’a.

10. Wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą
75 lat – mają prawo głosować za pośrednictwem pełnomocnika.

Zamiar głosowania za pośrednictwem pełnomocnika wyborca zgłasza do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców najpóźniej do dnia 29 września 2011 r. , składając pisemny wniosek.

11. Zgłoszenia i wnioski od wyborców niepełnosprawnych oraz informacje
o przeprowadzanych wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, w tym dotyczące udziału
w wyborach osób niepełnosprawnych, będą przyjmowane oraz udzielane   w :

- pokoju Nr   36   12 Urzędu   Gminy adres Brochów 125

w godzinach pracy urzędu 8 00 15 30 lub telefonicznie

Nr tel. 22 725 70 03, 22 725 70 42, Nr fax –u 22 725 70 51

bądź drogą elektroniczną: adres email gmina@brochow.pl

 

WÓJT GMINY BROCHÓW

ANDRZEJ FIJOŁEK

Brochów, dnia 12.09.2011r.                                                        

miejscowość, data                                                                                  

 

---------------------------------------------------------------------------------------

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia   1 września 2011 r.

 

 

Na podstawie art. 16   § 1 ustawy z dnia 5 stycznia   2011 r – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) w związku z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXI/177/2002 podaje się do publicznej wiadomości informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz lokalach obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, w których zostanie przeprowadzone głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej:

 

 

Numer obwodu

 

Granice obwodu

Siedziby obwodowych komisji wyborczych

1.

Brochów, Brochów Kolonia, Malanowo, Janów, Bieliny, Sianno, Konary, Tułowice, Górki, Hilarów, Łasice, Nowa Wieś Śladów

Urząd Gminy w Brochowie

tel. 22 725 70 03

2.

Plecewice, Wólka Smolana, Olszowiec, Famułki Brochowskie, Władysławów, Lasocin, Andrzejów, Brochocin, Miszory, Famułki Królewskie, Famułki Łazowskie

Publiczne Gimnazjum w Lasocinie

Lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych

tel.   22 725 77 77

3.

Gorzewnica, Kromnów, Piaski Królewskie, Piaski Duchowne, Przęsławice, Śladów, Wilcze Śladowskie, Wilcze Tułowskie

Szkoła Podstawowa w Śladowie

tel. 22 725 71 43

 

 

Głosowanie w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej odbędzie się w dniu 9 października 2011 r. w godz. 7 00   - 21 00.

 

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2010r. Nr 214, poz. 1407, z późn. zm.) może głosować korespondencyjnie.

 

Dla celów korespondencyjnego głosowania na terenie Gminy Brochów wyznaczam Obwodową Komisję Wyborczą Nr 1 w Brochowie.

 

 

WÓJT GMINY BROCHÓW

ANDRZEJ FIJOŁEK

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY BROCHÓW
z dnia 30 sierpnia 2011r.

 

o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach  

do Sejmu i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 9 października 2011r.

 

 

Podaje się do wiadomości wyborców niepełnosprawnych gminy Brochów, co następuje:

 

1.      Tegoroczne wybory do Sejmu RP i do Senatu RP (zarządzone
na dzień 9 października 2011r.) odbędą się według przepisów Kodeksu wyborczego, zwanego w dalszej treści niniejszej informacji, „
Kodeksem wyborczym ” (ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. – Dz.U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.), które weszły w życie z dniem 1 sierpnia 2011r.

 

2.      Nowa ustawa – Kodeks wyborczy, poczynając od wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP, przewiduje m.in. obowiązek przekazywania informacji  o wyborach wyborcom niepełnosprawnym w zakresie i w sposób określony w rozdziale 5a (art.37a . –   art.37c.).

 

3.      Wyborcy niepełnosprawni biorą udział w wyborach do Sejmu i do Senatu RP na takich samych zasadach jak pozostali wyborcy, jednakże przysługuje im prawo do uzyskania informacji o tych wyborach.

 

Wykonując obowiązek, o którym mowa w pkt 2, informuje się, że:

 

4.      Niektóre informacje (określone w art.37a. § 1 pkt 1, 2 i 5 Kodeksu wyborczego), do uzyskania których ma prawo wyborca niepełnosprawny wpisany do rejestru wyborców w danej gminie, zostaną przekazane z chwilą ich powstania, tj. bezpośrednio po terminach określonych dla ich wykonania w kalendarzu wyborczym (stanowi załącznik do postanowienia Prezydenta RP z dnia 4.08.2011r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP
i do Senatu RP
– Dz.U. Nr 162, poz.978), w formie ogólnodostępnej
do samodzielnego wyszukiwania informacji właściwej dla danego wyborcy niepełnosprawnego gminy Brochów, poprzez umieszczenie ich w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Brochów w zakładce „Wybory”.

5.      Natomiast do przekazywania zindywidualizowanych informacji,
tj. właściwych dla danego wyborcy niepełnosprawnego gminy Brochów
(na jego wniosek, telefonicznie, pisemnie, w tym w formie elektronicznej),
w zakresie dotyczącym, np.: właściwego dla niego obwodu głosowania, lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych znajdującego się najbliżej jego miejsca zamieszkania, warunkach jego dopisania do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, upoważnia się Inspektora ds. Ewidencji Ludności Urzędu Gminy w Brochowie pod numerem telefonu 22 725 70 03,
22 725 70 42

6.      Pozostałe informacje, obowiązane do przekazania, określone w art.37a. § 1 pkt 3, 4 i 6 Kodeksu wyborczego, są następujące (odpowiednio):

 

6.1. Warunkiem dopisania wyborcy niepełnosprawnego do spisu wyborców w obwodzie głosowania dostosowanego do jego potrzeb jest wniesienie do Urzędu Gminy Brochów, pisemnego wniosku najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. do dnia 26 września 2011r. (termin wydłużony zgodnie z art.9 § 2 Kodeksu wyborczego). Wyborca dopisany do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania zostanie z urzędu skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania.

 

6.1.1.   Informacja o lokalach przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych w gminie Brochów zostanie podana do wiadomości publicznej (do wiadomości wyborców) do dnia
9 września 2011r.
wraz   z informacjami o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w tym o siedzibach obwodowych komisji wyborczych właściwych dla głosowania korespondencyjnego, w formie obwieszczenia Wójta Gminy Brochów.

 

6.1.2.   We wniosku, o którym mowa w pkt 6.1. niniejszej informacji, należy podać: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania.

 

6.2. Termin wyborów oraz godziny głosowania .

 

Głosowanie w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP odbędzie się                 w ciągu jednego dnia ( niedziela 9 października 2011r .), bez przerwy              od godziny 7.00 do 21.00.

 

6.3. Warunki oraz formy głosowania .

 

6.3.1.   Prawo udziału w głosowaniu (prawo wybierania – czynne prawo wyborcze) w wyborach do Sejmu i do Senatu ma obywatel polski, który:

*         najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat ;

*         nie został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu ;

*         nie został pozbawiony praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu ;

*         nie został ubezwłasnowolniony prawomocnym orzeczeniem sądu.

 

Wyborca jest wpisywany do spisu wyborców.

Może być wpisany tylko do jednego spisu wyborców.

Spisy wyborców sporządzają urzędy gmin .

 

 

 

6.3.2.   Głosowanie wyborców niepełnosprawnych .

 

*         Wyborca niepełnosprawny może głosować w wybranym przez siebie obwodzie głosowania dostosowanym    do potrzeb osób niepełnosprawnych na obszarze gminy, w której stale zamieszkuje.

W tym celu powinien on złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców w wybranym obwodzie (zob. pkt 6.1. niniejszej informacji) .

*         Wyborca posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2010r. Nr 214, poz.1407 z późn. zm.), w tym także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego, jak również wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 75 lat, może głosować za pośrednictwem pełnomocnika. W tym celu powinien on złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania na stosownym formularzu adresowanym do Wójta Gminy Brochów, nie później niż do 10 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 29 września 2011 r . Za datę wniesienia wniosku przyjmuje się dzień jego wpływu do Urzędu Gminy Brochów .

 

Szczegółowe informacje na temat głosowania przez pełnomocnika zawarte są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011r.    w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach ... . (Dz.U. z dnia 29 lipca 2011r. Nr 157, poz.936) .

 

*         Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego,  może głosować korespondencyjnie .

 

Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę niepełnosprawnego Wójta Gminy Brochów   do 21 dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 19 września 2011r. (termin wydłużony zgodnie z art.9 § 2 Kodeksu wyborczego) .

Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. Zgłoszenie powinno zawierać nazwisko   i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy niepełnosprawnego, oświadczenie o wpisaniu wyborcy do rejestru wyborców gminy Brochów, oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie ( do Sejmu i do Senatu, czy tylko do Sejmu lub tylko do Senatu),   a także wskazanie adresu stałego zamieszkania, na który ma być wysłany pakiet wyborczy. W skład pakietu wyborczego przekazywanego wyborcy wchodzą: koperta zwrotna, karty lub karta do głosowania, koperta na kartę lub karty do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, instrukcja głosowania korespondencyjnego i ewentualnie nakładki na karty do głosowania sporządzone w alfabecie Braille,a – jeżeli wyborca zażądał ich przesłania. Wyborca zostanie skreślony ze spisu w obwodzie właściwym dla miejsca stałego zamieszkania i ujęty w spisie wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla obwodowej komisji wyborczej, wyznaczonej dla celów głosowania korespondencyjnego w gminie Brochów .

 

Szczegółowe informacje na temat głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych zawarte są w Kodeksie wyborczym (art.61a. – art.61j.) oraz w dwóch uchwałach Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawach :

 

*         sposobu postępowania z kopertami zwrotnymi i pakietami wyborczymi w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, w głosowaniu korespondencyjnym przeprowadzonym w kraju ;

 

*         określenia wzoru i rozmiaru koperty na pakiet wyborczy, koperty zwrotnej, koperty na kartę do głosowania, oświadczenia o osobistym i tajnym głosowaniu oraz instrukcji głosowania, stosowanych w głosowaniu korespondencyjnym w obwodach głosowania utworzonych w kraju ; a także

 

*         w informacji Państwowej Komisji Wyborczej o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych … (ZPOW-503-53/11   z dnia 9 sierpnia 2011r.).

 

*         Wyborca niepełnosprawny może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładek na kartę do głosowania sporządzonych   w alfabecie Braille’a .

 

Zamiar głosowania przy użyciu nakładek powinien być zgłoszony wójtowi najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, tj. d o dnia 26 września 2011r. (termin wydłużony zgodnie z art.9 § 2 Kodeksu wyborczego). Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telefaksem lub w formie elektronicznej. W zgłoszeniu należy wskazać obwód głosowania właściwy dla miejsca zamieszkania wyborcy.   W dniu wyborów   obwodowa komisja wyborcza wraz z kartami do głosowania wyda wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładki na te karty. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji obwodowej nakładki na karty .

 

Ponadto informuje się, że :

 

*         Jeżeli koniec terminu wykonania czynności przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego roboczego dnia po tym dniu .

 

*         Czynności wyborcze, określone w niniejszej informacji, są dokonywane w godzinach pracy Urzędu Gminy Brochów .

 

*         Wyborcy niepełnosprawnemu, na jego prośbę, może pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym inna osoba, w tym także niepełnoletni. Pomoc ta może mieć tylko techniczny charakter; nie może ona polegać na sugerowaniu wyborcy sposobu głosowania lub na głosowaniu w zastępstwie tego wyborcy. Dopuszczalne jest, aby na życzenie wyborcy niepełnosprawnego   w pomieszczeniu za zasłoną przebywała osoba udzielająca pomocy. Osobą tą nie może być członek komisji ani mąż zaufania .

Natomiast komisja jest obowiązana, na prośbę wyborcy niepełnosprawnego, do przekazania ustnie treści obwieszczeń wyborczych w zakresie informacji o komitetach wyborczych biorących udział w wyborach oraz zarejestrowanych kandydatach i listach kandydatów .

 

                                                                                Wójt Gminy Brochów

                                                                                                          Andrzej Fijołek

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

KOMUNIKAT

WS. SPORZĄDZANIA AKTU PEŁNOMOCNICTWA

DO GŁOSOWANIA W WYBORACH DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ l DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONYCH NA 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy, wyborca może głosować osobiście lub przez pełnomocnika.

Prawo ustanowienia pełnomocnika przysługuje wyborcom posiadającym:

1} orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

2) wyborcom, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania, lub posiadająca zaświadczenie o prawie do głosowania.

Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania zgłaszani przez komitety, jak również kandydaci w danych wyborach.

Pełnomocnictwo do głosowania można przyjąć tylko od jednej osoby. Pełnomocnictwo do głosowania można wyjątkowo przyjąć od dwóch

osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny, zstępny, małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta) lub przed innym pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania następuje na wniosek wyborcy, wniesiony do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której wyborca jest wpisany do rejestru wyborców, najpóźniej w 10 dniu przed dniem wyborów tj. 29 września 2011 r. Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania oraz o zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa należy złożyć na wzorach stanowiących załączniki do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie sporządzania aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu RP i do Senatu RP, Prezydenta RP, do Parlamentu Europejskiego , do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów, prezydentów miast (Dz. U. Nr 157, poz. 936).

 

Miejsce złożenia dokumentów:

Sekretariat Urzędu Gminy Brochów

Adres: Brochów 125, 05-088 Brochów, tel. 22 725 70 03, 22 725 70 51

Godziny pracy: poniedziałek- piątek: 8:00-15:30;

 

Wniosek powinien zawierać dane dotyczące wyborcy i osoby której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, w tym: nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL oraz adres zamieszkania zarówno wyborcy, jak i osoby, której ma być udzielone pełnomocnictwo do głosowania, a także wyraźne oznaczenie wyborów, których dotyczy pełnomocnictwo do głosowania. Do wniosku należy dołączyć:

1) kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

2) pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem, zawierającą jej nazwisko i imię (imiona) oraz adres zamieszkania, a także nazwisko i imię (imiona) osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania;

3) kopię, zaświadczenia oprawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem -w przypadku gdy osoba (a nie jest wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania.

 

Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się w trzech egzemplarzach, z których po jednym otrzymują udzielający pełnomocnictwa do głosowania i pełnomocnik, a trzeci egzemplarz pozostaje w urzędzie gminy.

Sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania następuje w miejscu zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania wskazanym we wniosku, albo na obszarze gminy poza miejscem zamieszkania wyborcy udzielającego pełnomocnictwa do głosowania, jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku.

Wyborca ma prawo do cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa do głosowania. Cofnięcie pełnomocnictwa do głosowania następuje przez złożenie najpóźniej na 2 dni przed dniem wyborów (tj. do 7 października 2011 r. włącznie) stosownego oświadczenia wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) gminy, w której sporządzono akt pełnomocnictwa do głosowania, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania.

Pełnomocnictwo do głosowania wygasa z mocy prawa w przypadku:

1) śmierci lub utraty prawa wybierania przez udzielającego pełnomocnictwa do głosowania lub pełnomocnika;

2) jeżeli osoba pełnomocnika nie jest wpisana do rejestru wyborów albo nie posiada zaświadczenia o prawie do głosowania w tej samej gminie, co osoba udzielająca pełnomocnictwa do głosowania lub wchodzi w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także jest mężem zaufania zgłoszonym przez komitet wyborczy, albo kandyduje na Prezydenta Rzeczypospolitej;

3) wcześniejszego głosowania osobistego przez osobę udzielającą pełnomocnictwa do głosowania. Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.

 

wzor_wniosku_o_sporzadzenie_aktu_pelnomoc.pdf

zgoda_na_przyjecie_pelnomocnictwa.pdf

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY BROCHÓW

z dnia 16 sierpnia 2011 roku

 

 

Zgodnie z art.114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U.z 2011r., Nr. 21, poz. 112 z późn. zm.) informuję, że miejscami przeznaczonymi do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 9października 2011 roku na terenie Gminy Brochów będą tablice informacyjne w sołectwach Gminy.

 

Wykaz sołectw Gminy Brochów

 

Lp.

Nazwa sołectwa

1

Andrzejów, Brochocin

2

Brochów

3

Brochów Kolonia, Malanowo

4

Bieliny, Sianno

5

Famułki Brochowskie

6

Famułki Królewskie

7

Górki, Hilarów

8

Janów

9

Konary

10

Kromnów, Gorzewnica

11

Lasocin

12

Łasice

13

Miszory

14

Olszowiec

15

Plecewice

16

Piaski Duchowne, Piaski Królewskie

17

Przęsławice

18

Śladów

19

Nowa Wieś Śladów

20

Tułowice

21

Wilcze   Śladowskie, Wilcze Tułowskie

22

Wólka Smolana

 

 

Wójt Gminy Brochów

 

Andrzej Fijołek

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2011-08-23 14:26:34
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-19 09:06:12
  • Liczba odsłon: 1800
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3996034]

przewiń do góry