BP.6733.14.2017

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 16 sierpnia 2017 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 49 § 1 i § 2 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

 

ZAWIADAMIAM

 

że na wniosek firmy PGE DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie, w imieniu której działa pełnomocnik Pani Marta Antoniak wykonująca prace projektowe dla Biura Projektów PROZAW, ul. Kochanowskiego 46, 96-500 Sochaczew w dniu 16.08.2017 r. została wydana kończąca postępowanie administracyjne Decyzja Nr 259.2017 zmieniająca Decyzję nr 17.2017 z dnia 13.02.2017 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego: budowę kontenerowej stacji transformatorowej SN15kV/0,4kV i odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN15kV i odcinków kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN0,4 kV na terenie działek nr ewid. 189, 190, 180, 112/3, 112/4 położonych w miejscowości Janów, gm. Brochów.

 

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Niniejsze publiczne obwieszczenie nastąpiło z dniem 16 sierpnia 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brochowie w zakładce Tablica ogłoszeń (http://www.brochow.bip.org.pl) oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.


 

Wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń wsi Janów

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BP.6733.14.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 21 lipca 2017 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o zmianie ostatecznej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 §1 i §2 oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) 

ZAWIADAMIAM

że w dniu 18.07.2017 r. zostało wszczęte z wniosku firmy PGE DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie, w imieniu której działa pełnomocnik Pani Marta Antoniak wykonująca prace projektowe dla Biura Projektów PROZAW, ul. Kochanowskiego 46, 96-500 Sochaczew postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej Decyzji Nr 17.2017 z dnia 13.02.2017 r. znak: BP.6733.20.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zmiany zagospodarowania terenu obejmującej budowę kontenerowej stacji transformatorowej SN15kV/0,4kV i odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej średniego napięcia SN15kV i odcinków kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN0,4 kV na terenie działek nr ewid. 189, 190, 180, 112/3, 112/4 położonych w miejscowości Janów, gm. Brochów w sposób następujący:

  1. na stronie 2 decyzji w pkt 2 ppkt 3 tiret 6 zmienia się dotychczasowy zapis  w brzmieniu: „dopuszcza się sytuowanie stacji w odległości 1,5m od granicy dz. nr ewid. 190 z dz. nr ewid. 189” na zapis w brzmieniu: „dopuszcza się sytuowanie stacji w odległości 1,5m lub bezpośrednio przy  granicy dz. nr ewid. 190 z dz. nr ewid. 189” .  
  2. Pozostałe warunki określone w/w decyzją ostateczną pozostają bez zmian.
 

 Zgodnie z art. 155 Kpa decyzja ostateczna, na mocy której strona nabyła prawo, może być w każdym czasie za zgodą strony uchylona lub zmieniona przez organ administracji publicznej, który ją wydał, jeżeli przepisy szczególne nie sprzeciwiają się uchyleniu lub zmianie takiej decyzji i przemawia za tym interes społeczny lub słuszny interes strony.

W związku z powyższym zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów pokój nr 27 i strony w terminie 7 dni licząc od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty) mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Niniejsze publiczne obwieszczenie nastąpiło z dniem 21 lipca 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Brochowie w zakładce Tablica ogłoszeń ( http://www.brochow.bip.org.pl )"


wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń wsi Janów

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 21.07.2017 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Monika Błaszczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-07-21 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Błaszczyk Monika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-08-16 11:05:54
  • Liczba odsłon: 1756
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4008677]

przewiń do góry