BP.6733.17.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 19 października 2016 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek Ochotniczej Straży Pożarnej w Plecewicach, Plecewice 50, 05-088 Brochów reprezentowanej przez Prezesa OSP Pana Mariusza Wadeckiego w dniu 19.10.2016 r. została wydana kończąca postępowanie administracyjne Decyzja Nr 488.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

rozbudowę i przebudowę budynku usługowego – wiejskiego domu kultury w budynku OSP na działce nr ewid. 94 i 96/5 w miejscowości Plecewice w gminie Brochów.


 

wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Plecewice

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BP.6733.17.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 6 października 2016 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o braku wydanych postanowień w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9, 10 § 1 i 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie – przebudowie budynku usługowego – wiejskiego domu kultury w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na działkach Nr ewid. 94 i 96/5 w miejscowości Plecewice w gminie Brochów, żaden organ uzgadniający nie wypowiedział się w terminie określonym w art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.   o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wobec czego uzgodnienie uznaje się za dokonane.

Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach (od poniedziałku do piątku w godz. 8 30 – 15 30 natomiast we wtorki w godz. 9 00 – 16 30 ) strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

 


 

 

wywieszono na 7 dni na:

1) – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Plecewice

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BP.6733.17.2016

                

O B W I E S Z C Z E N I E   z dnia 5 września 2016 r.

Wójta Gminy Brochów   zawiadamiające   o wszczęciu postępowania w sprawie   wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

            Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)  

z a w i a d a m i a m

że w dniu 05.09.2016 r. zostało wszczęte z wniosku Ochotniczej Straży Pożarnej z siedziba w Plecewice 50, 05-088 Brochów reprezentowanej przez Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Plecewicach P. Mariusza Wadeckiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

  • rozbudowie – przebudowie budynku usługowego – wiejskiego domu kultury w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej na działkach Nr ewid. 94 i 96/5 obrębu 0024 Plecewice w miejscowości Plecewice, gmina Brochów.

           

W związku z powyższym   zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów   pokój nr 25 (tel. 022 725-70-03 w.16)   i strony w terminie 7 dni   licząc od daty podania do publicznej wiadomości   niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty)   mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne   wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

           

            Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

 

            Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy   ogłoszeń   Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Plecewice

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 5.09.2016 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Magdalena Cętkowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-09-05 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-19 09:04:57
  • Liczba odsłon: 903
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2837666]

przewiń do góry