WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, dnia 06.03.2012 r.

OŚ.6220.1.2012

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Brochów o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i możliwości dopuszczenia do wyżej wymienionego postępowania w charakterze strony

 

 

Na podstawie art. 7, 8 i art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm., zwanej dalej ,,KPA’’)

 

zawiadamiam

 

że na wniosek firmy ABDA Arkadiusz Łukawski, Hilarów 11, 05 – 088 Brochów złożony  dnia 21.02.2012 roku i uzupełniony w dniu 28.02.2012 roku, dnia 28.02.2012 roku zostało  wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

,,BUDOWIE  DWÓCH  ELEKTROWNI  WIATROWYCH VESTAS V47 O MOCY 660 KW KAŻDA, WRAZ Z URZĄDZENIAMI DO PRZESYŁU ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA DZIAŁCE NR 235/4 W MIEJSCOWOŚCI BROCHÓW, GMINA BROCHÓW, POWIAT SOCHACZEWSKI’’.

 

   Informuję więc osoby i podmioty o możliwości dopuszczenia do wyżej wymienionego postępowania w charakterze strony. 

  W tym celu należy:

- złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

- wykazać interes prawny w rozstrzygnięciu.

 

   Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach powinien zostać złożony w trybie art. 28 KPA. Przedmiotowy wniosek należy przesłać na adres Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 36, w godz. 830 – 1500, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, w terminie 14 dni licząc od daty otrzymania niniejszego Obwieszczenia.

 

   Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

   

   Wyżej wymienione przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. Nr 213, poz. 1397) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu na środowisko może być wymagane.

   Na podstawie art. 72 ust. 1 pkt 1 oraz pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed wydaniem: decyzji o pozwoleniu na budowę, decyzji o zatwierdzeniu projektu budowlanego oraz decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych – wydawanych na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z póżn. zm.) oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

   Zgodnie z art. 64 ust. 1 odpowiednio pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) postanowienie o nałożeniu lub nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydaje się po zasięgnięciu opinii:

- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska,

- Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

   Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

   Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

 

 

                                                                                                                        WÓJT

                                                                                                            mgr inż. Andrzej Fijołek

 

 

 

 

 

 

 

Otrzymują:

 1. Sołtys wsi Brochów z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
 2. Sołtys wsi Malanowo i Brochów - Kolonia, z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.
 3. Strona internetowa BIP Urzędu Gminy Brochów.
 4. Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.
 5. A/a.

 

Do wiadomości:

 1. Wnioskodawca.
 2. Strony postępowania według wykazu dostępnego w aktach sprawy.
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
 • Data udostępnienia w BIP: 2012-03-06 15:01:24
 • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2012-03-06 15:01:24
 • Liczba odsłon: 1725
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998305]

przewiń do góry