WÓJT GMINY BROCHÓW

Brochów, 26.02.2013r.

O B W I E S Z C E N I E

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów

 

Na podstawie art.11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j Dz.U. z 2012r.   poz. 647)   zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Brochów uchwały Nr XVIII/119/2012 z dnia 8 października 2012r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany w części Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brochów. Zakres zmian obejmuje nieruchomość Nr ewid. 62 w obrębie geodezyjnym Piaski Duchowne .  

            Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3.10.2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm. ) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzania strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do w/w zmiany studium.

            Z dostępną na aktualnym etapie dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Brochów pok. nr 25. Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany Studium i   strategicznej oceny oddziaływania na środowisko .

            Wnioski należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie   z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym w siedzibie Urzędu Gminy Brochów, 05-088 Brochów, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 marca 2013 roku .

            Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz   oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Brochów.

                                                                                  

                                                              Wójt Gminy Brochów

                                                            mgr inż. Andrzej Fijołek

 

 

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Wójt Gminy Brochów mgr inż. Andrzej Fijołek
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-02-26 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-02-28 13:39:50
  • Liczba odsłon: 1419
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4023423]

przewiń do góry