BP.6733.11.2017

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 17 lipca 2017 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

  ZAWIADAMIAM

 że na wniosek firmy PGE DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie, w imieniu której działa pełnomocnik Pani Marta Antoniak wykonująca prace projektowe dla Biura Projektów PROZAW , ul. Kochanowskiego 46, 96-500 Sochaczew w dniu 17.07.2017 r. została wydana kończąca postępowanie administracyjne Decyzja Nr 244.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

budowę kontenerowej stacji transformatorowej SN15kV/0,4kV, budowie odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, budowie odcinków kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 226/7, 234, 256 w miejscowości Janów, gm. Brochów .

 


Wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń wsi Janów

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BP.6733.11.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 23 maja 2017 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) 

ZAWIADAMIAM

 

że  w dniu 22.05.2017 r. zostało wszczęte z wniosku firmy PGE DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie , w imieniu której działa pełnomocnik Pani Marta Antoniak wykonująca prace projektowe dla Biura Projektów PROZAW , ul. Kochanowskiego 46, 96-500 Sochaczew postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: 

  • budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN15kV/0,4kV, budowie odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, budowie odcinków kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 226/7, 234, 256 w miejscowości Janów, gm. Brochów .

 W związku z powyższym zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów pokój nr 27 i strony w terminie 7 dni licząc od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty) mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń wsi Janów

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Monika Błaszczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-05-23 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Błaszczyk Monika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-17 14:04:27
  • Liczba odsłon: 1710
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3996043]

przewiń do góry