Brochów, dnia 03 lipca 2018r.

 Gmina Brochów

 05-088 Brochów 125

 

ZP.GN.273.8.2018

 

  

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA

 

 

                Gmina Brochów informuje, że w wyniku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro pod nazwą:

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót na zadaniach inwestycyjnych przy wykonywaniu zadania pn. Przebudowa i rozbudowa Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych w Brochowie” realizowanego w ramach projektu pt. „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w gminie Brochów w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” współfinansowanego z budżetu państwa oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

wybrała do realizacji zadania ofertę, którą złożyła Firma:

 

Część 1

– pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno – budowlanej – inspektor wiodący

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ANEL” Andrzej Pawlak

ul. Grunwaldzka 14/7

96-500 Sochaczew

 

Część 2

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej

P.H.U. BORBUD Janusz Borkowski

ul. Izbicka 42A

04-838 Warszawa

 

Część 3

- pełnienie funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne

REA Zbigniew Wrona

ul. Zamoyskiego 10

96-500 Sochaczew


 W prowadzonym postępowaniu wpłynęło na:

I. Część 1 – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży konstrukcyjno – budowlanej – inspektor wiodący wpłynęły 4 oferty:

1.   Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ANEL” Andrzej Pawlak

     ul. Grunwaldzka 14/7

96-500 Sochaczew

Cena brutto: 17.835,00

Przyznana ilość punktów: 50

Termin przyjazdu na plac budowy do 1 godz.

Przyznana ilość punktów: 20

Doświadczenie w zakresie prowadzenia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z posiadanymi uprawnieniami powyżej 5 lat. 

Przyznana ilość punktów: 30

Łączna ilość przyznanych punktów: 100

 

 

2.   WECTOR Sp. z o.o.

ul. Radzymińska 183

0-576 Warszawa

Cena brutto: 73.600,00 zł

Przyznana ilość punktów: 12,12

Termin przyjazdu na plac budowy do 1 godz.

Przyznana ilość punktów: 20

Doświadczenie w zakresie prowadzenia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z posiadanymi uprawnieniami powyżej 5 lat

Przyznana ilość punktów: 30

Łączna ilość przyznanych punktów: 62,12

 

 

3.   FIRMA PROJEKTOWO-USŁUGOW-BUDOWLANA Jan Wosik

      Ul. M. Konopnickiej 55

     96-500 Sochaczew

Cena brutto: 39.500,00 zł

Przyznana ilość punktów: 22,58

Termin przyjazdu na plac budowy do 1 godz.

Przyznana ilość punktów: 20

Doświadczenie w zakresie prowadzenia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z posiadanymi uprawnieniami powyżej 5 lat

Przyznana ilość punktów: 30

Łączna ilość przyznanych punktów: 72,58

 

 

4.   Kierowanie, Nadzorowanie Robót Budowlanych Teofil Osiecki

      ul. Chopina 103/4

96-503 Sochaczew

Cena brutto: 30.000,00 zł

Przyznana ilość punktów: 29,73

Termin przyjazdu na plac budowy do 1 godz.

Przyznana ilość punktów: 20

Doświadczenie w zakresie prowadzenia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z posiadanymi uprawnieniami powyżej 5 lat

Przyznana ilość punktów: 30

Łączna ilość przyznanych punktów: 79,73

II. Część 2 – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej wpłynęły 4 oferty:

 

1.    „INSTALEK” Elżbieta Łajca Bratek 

Ul. Spacerowa 22

05-850 Ożarów Maz.

Cena brutto: 12.300,00 zł

Przyznana ilość punktów: 49

Termin przyjazdu na plac budowy do 1 godz.

Przyznana ilość punktów: 20

Doświadczenie w zakresie prowadzenia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z posiadanymi uprawnieniami powyżej 5 lat

Przyznana ilość punktów: 30

Łączna ilość przyznanych punktów: 99

 

2.    P.H.U. BORBUD Janusz Borkowski

Ul. Izbicka 42A

04-838 Warszawa

Cena brutto: 12.054,00 zł

Przyznana ilość punktów: 50

Termin przyjazdu na plac budowy do 1 godz.

Przyznana ilość punktów: 20

Doświadczenie w zakresie prowadzenia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z posiadanymi uprawnieniami powyżej 5 lat

Przyznana ilość punktów: 30

Łączna ilość przyznanych punktów: 100

 

 

3.     WECTOR Sp. z o.o.

ul. Radzymińska 183

0-576 Warszawa

Cena brutto: 27.599,97 zł

Przyznana ilość punktów: 21,84

Termin przyjazdu na plac budowy do 1 godz.

Przyznana ilość punktów: 20

Doświadczenie w zakresie prowadzenia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z posiadanymi uprawnieniami powyżej 5 lat

Przyznana ilość punktów: 30

Łączna ilość przyznanych punktów: 71,84

 

4.    USŁUGI PROJEKTOWE Hanna Szustecka

Ul. Porzeczkowa 20

96-500 Sochaczew

Cena brutto: 15.375,00 zł

Przyznana ilość punktów: 39,20

Termin przyjazdu na plac budowy do 1 godz.

Przyznana ilość punktów: 20

Doświadczenie w zakresie prowadzenia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z posiadanymi uprawnieniami powyżej 5 lat

Przyznana ilość punktów: 30

Łączna ilość przyznanych punktów:  89,20

 

III. Część 3 – pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej wpłynęła 1 oferta:

 

1.    Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne

REA Zbigniew Wrona

ul. Zamoyskiego 10

96-500 Sochaczew

Cena brutto: 9.840,00 zł

Przyznana ilość punktów: 50

Termin przyjazdu na plac budowy do 1 godz.

Przyznana ilość punktów: 20

Doświadczenie w zakresie prowadzenia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z posiadanymi uprawnieniami powyżej 5 lat.

Przyznana ilość punktów: 30

Łączna ilość przyznanych punktów:  100

 

 

 Zamawiający informuje, że umowa na wykonanie przedmiotu Zamówienia zostanie podpisana po uzgodnieniu telefonicznym.

 

Dziękuję za złożenie ofert i zapraszam do dalszej współpracy.


                                                                                                                WÓJT

                                                                                                         Piotr Szymański


--------------------------------------------------------------------


Brochów, dnia 25.06.2018r.

Gmina Brochów

05-088 Brochów

 

ZP.GN.273.8.2018

 

Wszyscy oferenci zainteresowani

zapytaniem ofertowym

 

Pytanie nr 1:

Wykonawca założył niedawno firmę, nie posiada zatem firma jeszcze referencji. Referencje posiadają natomiast dla każdej z branż osobno właściciel i współpracownicy.  Czy Zamawiający wobec tego uzna referencje składane dla każdej z branż przez indywidualne osoby (właściciela i pracowników).

 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że odpowiedź zawarta jest w zapytaniu ofertowym rozdział VI Warunki udziału w postępowaniu pkt 6.2 b) Opis sposobu dokonania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia niezbędne do wykonania zadania. W związku z zapisem zawartym w/w pkt Zamawiający wymaga, że doświadczenie należy wykazać dla każdej z branż, na którą zostanie złożona oferta. Do wskazanych nadzorów Wykonawca zobowiązany jest przedstawić dokumenty potwierdzające, czy nadzoru te zostały wykonane w sposób należyty. (np. referencje lub inne dokumenty poświadczające wykonane prace).

Zamawiający wobec powyższego uzna referencje składane dla każdej z branż przez indywidualne osoby.

 

 

WÓJT

     Piotr Szymański-----------------------------------------------------------------------------------------------------------ZP.GN.273.8.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT NA ZADANIACH INWESTYCYJNYCH PRZY WYKONYWNIU ZADANIA PN. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEGO CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH I ADMINISTRACYJNYCH W BROCHOWIE

 

realizowanego w ramach projektu pt. „Rozwój infrastruktury technicznej                            na obszarach rewitalizowanych w gminie Brochów w celu ich aktywizacji społecznej                          i gospodarczej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                   w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego                                         Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro.

 

 

Gmina Brochów w celu wyboru wykonawcy zaprasza do złożenia ofert cenowych wykonania zamówienia w ramach zadania pod nazwą:

 

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót na zadaniach inwestycyjnych przy wykonywaniu zadania pn. Przebudowa   i rozbudowa Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych   w Brochowie”

 

realizowanego w ramach projektu pt. „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w gminie Brochów w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Gmina Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów ogłasza zapytanie ofertowe                             na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót na zadaniach inwestycyjnych przy wykonywaniu zadania pn. Przebudowa i rozbudowa Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych w Brochowie

 

Termin realizacji całości zamówienia:  -     28.02.2020 r.

Termin płatności   -    do  30 dni 


Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Joanna Tarczyk   e-mail: j.tarczyk@brochow.pl

Marta Józwik   e-mail: m.jozwik@brochow.pl

w godz. 8.00 – 16.00 w dni powszednie

 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów   www.brochow.bip.org.pl   – zakładka Zapytania ofertowe

 

 Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót na zadaniach inwestycyjnych przy wykonywaniu zadania pn. Przebudowa i rozbudowa Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych w Brochowie”

 

Termin składania ofert upływa 26.06.2018 r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.06.2018 r. o godz. 11.30 w siedzibie Zamawiającego  

Kryteria oceny ofert:

Cena oferty 50%

Termin dojazdu 20%

Doświadczenie 30%

 

   

Wójt Gminy Brochów

                  Piotr Szymański19.06.2018_zapytanie_ofertowe_i_zalaczniki_nadzor_inwestorski_budynek_gcusia_.doc
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Tarczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-06-19 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-07-03 13:14:47
  • Liczba odsłon: 2127
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998238]

przewiń do góry