WÓJT GMINY

    Brochów

 

 

Brochów, dnia 18.07.2013 r.

OŚ.6220.4.2013

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Wójta Gminy Brochów z dnia 18.07.2013 r. informujące o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i możliwości dopuszczenia do wyżej wymienionego postępowania w charakterze strony

 

 

            Na podstawie art. 7 i art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267, zwanej dalej ,,K.p.a.’’)

 

zawiadamiam

 

że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Eko Energia III spółka z o.o., Domaniew 60A, 05 – 840 Brwinów, złożony w dniu 28.06.2013 roku przez pełnomocnika inwestora Pana Marka Roberta Wawrzyna, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW, linii SN wraz z kablami sterowania i telekomunikacyjnymi, stacji transformatorowej NN/SN dróg wewnętrznych oraz niezbędnych urządzeń elektroenergetycznych

na działce nr ewid. 442 obręb Konary – Łęg, gmina Brochów, powiat sochaczewski.

 

   Informuję więc osoby i podmioty o możliwości dopuszczenia do wyżej wymienionego postępowania w charakterze strony na podstawie art. 28 K.p.a.

 

  W tym celu należy:

- złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,

- wykazać interes prawny lub obowiązek.

 

   Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach należy przesłać na adres Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów lub złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 36, w godz. 830 – 1500, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, w terminie 21 dni licząc od daty wywieszenia niniejszego Obwieszczenia.

 

   Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

  

 

                                                                                                          WÓJT

                                                                                              mgr inż. Andrzej Fijołek

                                                                                                         

                                                                                 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Otrzymują:

1.      Pełnomocnik wnioskodawcy.

2.      Sołtys sołectwa Konary z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

3.      Sołtys sołectwa Plecewice z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

4.      Sołtys sołectwa Żuków z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

5.      Sołtys sołectwa Helenka z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości.

6.      A/a

 

Wywieszono na:

1.      Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

2.      Tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Sochaczew.

3.      Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sochaczew.

4.      Tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Młodzieszyn.

5.      Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów.

6.      Stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Sochaczew.

7.      Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Sochaczew.

8.      Stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Młodzieszyn.

 

 

 

 

 

Pouczenie

 

 

            Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), w toku postępowania organy administracji publicznej stoją na straży praworządności, z urzędu lub na wniosek stron podejmują wszelkie czynności niezbędne do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do załatwienia sprawy, mając na względzie interes społeczny i słuszny interes obywateli.

   Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267), organy administracji publicznej prowadzą postępowanie w sposób budzący zaufanie jego uczestników do władzy publicznej.

   Według art. 28 wyżej wymienionej ustawy, Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Agnieszka Walisiewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-07-18 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-07-18 13:54:28
  • Liczba odsłon: 952
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2836721]

przewiń do góry