UCHWAŁA NR   XIX/124/2012

RADY GMINY BROCHÓW

z dnia 23 października 2012 r.

 

w sprawie okręgów wyborczych

 

Na podstawie art. 419 § 2 i 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
(Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.
[1]) w związku z art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113 z późn. zm.[2]),
na wniosek Wójta Gminy Brochów, Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

Dla wyboru Rady Gminy Brochów  dokonuje się podziału Gminy Brochów na okręgi wyborcze, ustalając ich numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Uchwałę przekazuje się Wojewodzie Mazowieckiemu oraz Komisarzowi Wyborczemu w Płocku.

 

§ 3

 

Uchwałę ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz podaje się do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w sołectwach.

 

§ 4

 

Na ustalony podział gminy na okręgi wyborcze wyborcom, w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Płocku, w terminie 5 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszej uchwały.

 

 

 

§ 5

 

Ustalony podział na okręgi wyborcze Gminy Brochów ma zastosowanie
do kadencji organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego następujących
po kadencji, w czasie której niniejsza uchwała weszła w życie.

 

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

                                                                                                          Przewodniczący

                                                                                                             Rady Gminy

                                                                                                           Piotr Szymański[1] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 94, poz. 550, nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881,
  Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016 oraz Nr 217, poz. 1281

[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 102, poz.588, Nr 147, poz. 881 i Nr 149, poz. 889.

 

 

 

Uzasadnienie

do uchwały Rady Gminy Brochów w sprawie okręgów wyborczych.

 

            Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, która weszła w życie z dniem
1 sierpnia 2011, wprowadziła w art. 418 §1 zasadę, że w okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady w gminie niebędącej miastem na prawach powiatu wybiera się 1 radnego.
Jest to regulacja odmienna niż obowiązująca dotychczas w Ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, która zakładała wybór w okręgu wyborczym od 1 do 5 radnych.

Jednocześnie przepis art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy zobowiązuje wszystkie rady gmin do dokonania podziału gminy na okręgi wyborcze w wyborach do rady gminy w terminie 15 miesięcy od dnia wejścia
w życie tej ustawy tzn. do 1 listopada 2012 roku. Ponadto w artykule tym stwierdza się,
że przy ustalaniu podziału gminy na okręgi wyborcze uwzględnia się liczbę mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców danej gminy na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym rada gminy dokonuje podziału gminy na okręgi wyborcze.

Według stanu na dzień 30 września 2012 r. liczba mieszkańców Gminy Brochów

wynosiła 4290 .

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, w gminach do 20000 mieszkańców w skład rady wchodzą radni w liczbie 15. Z porównania danych o liczbie mieszkańców z art. 17 ustawy o samorządzie gminnym wynika, że do Rady Gminy Brochów wybieranych będzie 15 radnych, czyli ta sama ilość co według obecnie obowiązującego stanu prawnego.

            Przedstawiony Wysokiej Radzie projekt podziału gminy na okręgi wyborcze, opracowany został zgodnie z zasadami tworzenia okręgów wyborczych wynikających
z art. 417 – 419 Kodeksu wyborczego, to znaczy: w każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady wybierany będzie 1 radny.

Proponowany podział na okręgi wyborcze nie narusza generalnej reguły, że o ilości mandatów decyduje liczba mieszkańców przypadająca na 1 mandat (norma przedstawicielstwa), stanowiąca naczelną zasadę równości wyborów, zapisaną w art. 369 Kodeksu wyborczego. Normę przedstawicielstwa oblicza się przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych. Wynosi ona 286.


 

 

W przedstawionym podziale gminy na okręgi wyborcze uwzględniono zasadę, że okręgiem wyborczym jest jednostka pomocnicza gminy, sołectwo.

Jednostki pomocnicze gminy łączono w celu utworzenia okręgu wyborczego lub dokonano jej podziału na dwa lub więcej okręgów wyborczych, jeżeli wynikało to z konieczności zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa.

We wstępnym etapie dokonywania podziału gminy na okręgi wyborcze, niezbędne było ustalenie, czy poszczególne jednostki pomocnicze gminy spełniają kryteria
umożliwiające utworzenia w nich okręgu wyborczego. Zgodnie z art. 419 §2 pkt 1
Kodeksu wyborczego obliczono ułamki liczby mandatów przypadające dla jednostek pomocniczych dzieląc liczbę mieszkańców jednostki przez jednolitą normę przedstawicielstwa. Następnie ułamki liczby mandatów równe lub większe od
0,5 zaokrąglono w górę do liczby całkowitej.

Wykaz jednostek pomocniczych z liczbą mieszkańców, obliczonym pomocniczo współczynnikiem liczby mieszkańców przypadających na 1 mandat w jednostce,
liczbę mandatów radnych przypadających w jednostce pomocniczej zawiera
tabela stanowiąca zał. Nr 1 do uzasadnienia. Mapa gminy z naniesionymi
danymi dotyczącymi ułamków liczby mandatów przypadających w poszczególnych jednostkach pomocniczych stanowi zał. Nr 2 do uzasadnienia.

Układ przestrzenny gminy, w powiązaniu z liczbą mieszkańców poszczególnych jednostek pomocniczych, dla zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa spowodował konieczność:

- połączenia sołectw:

 

1.      Wólka Smolana, Andrzejów- Brochocin, Brochów Kolonia-Malanowo

2.      Famułki Brochowskie, Lasocin, Olszowiec, Sianno-Bieliny

3.      Famułki Królewskie - Famułki Łazowskie, Miszory

4.      Łasice, Górki – Hilarów, Wilcze Tułowskie – Wilcze Śladowskie,
Nowa Wieś Śladów

5.      Kromnów-Gorzewnica, Piaski Duchowne - Piaski Królewskie


w jeden okręg wyborczy,

- podziału sołectwa :

1.      Brochów,

2.      Janów,

3.      Plecewice

na dwa okręgi wyborcze.

Podział Gminny Brochów na okręgi wyborcze z uwzględnieniem danych:
nr okręgu wyborczego, granice okręgu wyborczego, liczbę mieszkańców okręgu wyborczego, okręgowy współczynnik normy przedstawicielstwa oraz liczbę wybieranych radnych w okręgu przedstawia tabela stanowiąca zał. Nr 3 do uzasadnienia.

Mapa Gminy Brochów z podziałem na okręgi wyborcze oraz naniesionym współczynnikiem normy przedstawicielstwa w każdym okręgu wyborczym stanowi
zał. Nr 4 do uzasadniania.

 

Przedkładany projekt podziału gminy na okręgi wyborcze dla przeprowadzenia wyborów do rady gminy konsultowany był z komisjami rady, podano go do publicznej wiadomości, zamieszczając jego treść z uzasadnieniem na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz wywieszono informację na tablicy ogłoszeń Urzędu
o możliwości zapoznania się z projektem w siedzibie Urzędu.

Nowy podział Gminy Brochów na okręgi wyborcze tworzone
dla wyboru Rady Gminy Brochów ,obowiązywał będzie do wyborów przeprowadzanych na kadencję Rady w latach 2014 – 2018.

 

 

zal_nr_1_do_uzasadnienia-okregi_11_10_2012_new.doc

zalacznik_nr_2_-_okregi.pdf

zal_nr_3_do_uzasadnienia_okregi_15_10_2012.doc

zalacznik_nr_4_okregi.pdf

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-10-29 13:46:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-10-29 13:46:58
  • Liczba odsłon: 1617
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4008695]

przewiń do góry