Brochów, 06.07.2010 r.

 

OŚ.7624/4/10

 

 

 

 

P O S T A N O W I E N I E

 

            Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.), w związku z art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze. zm., zwanej dalej ,,ustawą ooś''), a także § 3 ust. 1 pkt 63  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 19.05.2010 r. złożonego przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew, Spółka z o.o., 96 – 500 Sochaczew, ul. Rozlazłowska 7

 

postanawiam

 

stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej miedzy stacja wodociągową a ujęciem wody w miejscowości Konary, w Obrębie ewid. Konary Łęg. Gmina Brochów.

 

U Z A S A D N I E N I E

 

         Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew, Spółka z o.o., 96 – 500 Sochaczew, ul. Rozlazłowska 7, w dniu 20 maja 2010 r. zwrócił się do Wójta Gminy Brochów  z wnioskiem o  wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej miedzy stacja wodociągową a ujęciem wody w miejscowości Konary, w Obrębie ewid. Konary Łęg. Gmina Brochów.

    Z karty informacyjnej przedsięwzięcia stanowiącej załącznik do wniosku wynika, iż planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust.1 pkt 63 (kanały odkryte lub rurociągi wodociągowe magistralne do przesyłania wody oraz przewody wodociągowe magistralne doprowadzające wodę od stacji uzdatniania do przewodów wodociągowych rozdzielczych) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, ze zm.) jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być wymagana.

   W związku z tym Wójt Gminy Brochów po zapoznaniu się z charakterystyką przedsięwzięcia, zwrócił się pismem z dnia 2 czerwca 2010 roku do organów określonych w art. 64 ust. 1 odpowiednio pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) o wydanie opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowego zamierzenia.

   Państwowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w opinii sanitarnej znak: ZNS.712-2-27/10 z dnia 11.06.2010 r. stwierdził brak potrzeby sporządzenia raportu dla w/w inwestycji,  również Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w wydanym postanowieniu z dnia 30 czerwca 2010 r. znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-NL-6614-1096/10 (data wpływu: 05.07.2010 r.)  wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

   Po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia, biorąc pod uwagę wyżej wymienione dokumenty oraz § 3 ust.1 pkt 63 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, ze zm.) i uwzględniając łącznie uwarunkowania przedstawione w art. 63 ust. 1 ustawy ,,ooś'', Wójt Gminy Brochów jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej miedzy stacja wodociągową a ujęciem wody w miejscowości Konary, w Obrębie ewid. Konary Łęg. Gmina Brochów.

  Wydając niniejsze postanowienie uwzględnił łącznie następujące uwarunkowania:

   Przedmiotowe przedsięwzięcie polegać będzie na budowie sieci wodociągowej z rur PE o średnicy 225 mm, między stacją wodociągową a ujęciem wody w miejscowości Konary. Łączna długość sieci wodociągowej wyniesie 330 m. Sieć wodociągowa włączona będzie do istniejącego ujęcia wodociągu z rur żeliwnych średnicy 200 mm na terenie działki nr ew. 110/4. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach nr ew.: 55, 72, 110/4 obręb Konary Łęg. Powierzchnia terenu zajmowanego pod planowane zadanie wyniesie 74,25 m2.

  Planowana inwestycja nie jest powiązana z innymi przedsięwzięciami, w związku z tym nie wystąpi możliwość kumulowania się jej oddziaływania z innymi. Jeśli chodzi o wykorzystanie zasobów naturalnych to w trakcie realizacji zadania przewiduje się wykorzystanie około 5 m3 oleju napędowego oraz około 1,5 m3  benzyny.   W trakcie realizacji inwestycji wystąpią w analizowanym rejonie okresowe uciążliwości związane z emisją hałasu oraz substancji do powietrza, spowodowane pracą ciężkiego sprzętu budowlanego oraz przejazdami pojazdów transportujących materiały. Będzie to jednak uciążliwość okresowa i ustąpi po zakończeniu prac budowlanych. W przypadku przedmiotowego zamierzenia nie istnieje możliwość wystąpienia poważnej awarii.

   Przedsięwzięcie będzie realizowane poza miejscem występowania: obszarów wodno – błotnych, obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych, obszarów wybrzeży oraz górskich i leśnych. Z przedłożonych materiałów nie wynika, aby w rejonie inwestycji występowały obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.            Planowane zadanie realizowane będzie poza obszarami objętymi ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220, ze zm.). Z przedłożonych materiałów nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz w jej pobliżu występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone. Z załączonej dokumentacji nie wynika również, aby w miejscu realizacji przedsięwzięcia występowały obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne. W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora i inne naturalne zbiorniki wód stojących. brak jest także uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

   Zasięg przestrzenny oddziaływania przedsięwzięcia ograniczy się do najbliższego otoczenia miejsca jego realizacji. Ze względu na zakres i rodzaj planowanej inwestycji nie istnieje możliwość wystąpienia transgranicznego oddziaływania na środowisko. Informacje zawarte we wniosku stwierdzają brak możliwości wystąpienia oddziaływań o znacznej wielkości lub złożoności. Planowane zadanie nie będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko. Dane przedstawione w karcie informacyjnej przedsięwzięcia wskazują na wystąpienie oddziaływań na etapie realizacji inwestycji. Jednak bezpośrednie oddziaływania będą miały jedynie zasięg lokalny i ograniczą się do najbliższego terenu realizacji oraz okresu budowy. Oddziaływanie powstałe na etapie realizacji przedsięwzięcia będzie krótkotrwałe i ustąpi po zakończeniu prac budowlanych.

   Po przeprowadzonej analizie przedłożonych materiałów oraz biorąc pod uwagę opinie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie jak również powyższe uwarunkowania postanowiono jak w sentencji.

   Podstawę prawną niniejszego postanowienia stanowi art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze. zm.) zgodnie z którym postanowienie wydaje się również, jeżeli organ nie stwierdził potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

 

  Na niniejsze postanowienie nie służy zażalenie a strona może je zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji (art. 142 kpa).

 

                                                                     Wójt Gminy Brochów

                                                                         Andrzej Fijołek

 

 Otrzymują:

1.      Inwestor – Zakład Wodociągów i Kanalizacji

– Sochaczew, Spółka z o.o.

96 – 500 Sochaczew, ul. Rozlazłowska 7.

2.       Skarb Państwa

      ul. Krucza 36/Wspólna 6

      00 -  522 Warszawa

3.       Gmina Miasto Sochaczew

      ul. 1 – go Maja16

      96 – 500 Sochaczew

4.       Polskie Koleje Państwowe S.A.

      ul. Targowa 74

      03 – 734 Warszawa

5.       Sołtys wsi Konary

6.       a/a

7.      Postanowienie zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Brochów i tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Brochów.

 

Do wiadomości:

1.      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00 – 015 Warszawa.

2.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 96 – 500 Sochaczew, ul. Traugutta 18.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-16 13:25:41
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-16 13:25:41
  • Liczba odsłon: 891
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2847616]

przewiń do góry