BP.6733.13.2017

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 28 lipca 2017 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

 ZAWIADAMIAM

że na wniosek firmy PGE DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie, w imieniu której działa pełnomocnik Pani Marta Antoniak wykonująca prace projektowe dla Biura Projektów PROZAW, ul. Kochanowskiego 46, 96-500 Sochaczew w dniu 28.07.2017 r. została wydana kończąca postępowanie administracyjne Decyzja Nr 254.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

  • budowę kontenerowej stacji transformatorowej SN15kV/0,4kV, budowie odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, budowie odcinków kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV oraz przebudowę odcinka napowietrznej linii elektroenergetycznej nN0,4kV na terenie działek nr ewid. 247/6, 300/2 w miejscowości Brochów oraz działek nr ewid. 31, 35, 29/3, 29/9 w miejscowości Malanowo, gm. Brochów.


 

Wywieszono na 14 dni na:

1) – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń wsi Brochów

3) – tablicy ogłoszeń wsi Malanowo

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


BP.6733.13.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

 z dnia 17 lipca 2017 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9, 10 §1 i 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1073)

ZAWIADAMIAM

że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN15kV/0,4kV, budowie odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, budowie odcinków kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 247/6, 300/2 w miejscowości Brochów oraz działek nr ewid. 31, 35, 29/3, 29/9 w miejscowości Malanowo, gm. Brochów , zostały wydane postanowienia:

  1. Postanowienie znak: DOso-4082/55/17 z dnia 11.05.2017 r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego uzgadniające pozytywnie lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia.

 Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Brochów pokój nr 27, w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu, strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.

 

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń wsi Brochów

3) – tablicy ogłoszeń wsi Malanowo

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BP.6733.13.2017

 

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 26 maja 2017 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wszczęciu postępowania

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) 

ZAWIADAMIAM

 

że w dniu 26.05.2017 r. zostało wszczęte z wniosku firmy PGE DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie , w imieniu której działa pełnomocnik Pani Marta Antoniak wykonująca prace projektowe dla Biura Projektów PROZAW, ul. Kochanowskiego 46, 96-500 Sochaczew postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

  •   budowie kontenerowej stacji transformatorowej SN15kV/0,4kV, budowie odcinka kablowej sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, budowie odcinków kablowej sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV na terenie działek nr ewid. 247/6, 300/2 w miejscowości Brochów oraz działek nr ewid. 31, 35, 29/3, 29/9 w miejscowości Malanowo, gm. Brochów.

 W związku z powyższym zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów pokój nr 27 i strony w terminie 7 dni licząc od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty) mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń wsi Brochów

3)  tablicy ogłoszeń wsi Malanowo

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Monika Błaszczyk
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-05-26 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Błaszczyk Monika
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-07-28 11:26:32
  • Liczba odsłon: 881
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2836693]

przewiń do góry