Informacja o wynikach naboru na stanowisko:

Podinspektor ds. gospodarki odpadami

Wójt Gminy Brochów informuje o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze: w wyniku przeprowadzonego naboru na w/w stanowisko wybrana została

Pani Marta Gzula

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Pan Marta Gzula spełniła wszystkie wymagania formalne i niezbędne określone w ogłoszeniu o naborze i uzyskała największą ilość punktów od komisji.

Brochów dn, 11 czerwca 2021r.

******************************************************************************

Lista Kandydatów na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. Gospodarki odpadami, którzy zostali zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Informujemy, że po dokonaniu oceny formalnej złożonych przez kandydatów dokumentów pod katem wymogów stawianych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowały się:

Pani Ilona Jakubiak

Pani Marta Gzula

 

Wójt Gminy Brochów

Piotr Szymański

 

************************************************************************************

Wójt Gminy Brochów

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor ds. gospodarki odpadami

I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów

II. Określenie stanowiska urzędniczego: podinspektor ds. gospodarki odpadami

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

1. Wymagania niezbędne :

1) wykształcenie wyższe I lub II stopnia na kierunku ochrona środowiska lub ekonomiczne, rachunkowość,

2) doświadczenie w pracy biurowej co najmniej 3 lata

3) jest obywatelem polskim,

4) posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

5) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

6) posiada nieposzlakowaną opinię,

7) szkolenie w zakresie selektywnej zbiórki bioodpadów

8) państwowy kurs z podstaw rachunkowości

9) doświadczenie na w/w stanowisku urzędniczym co najmniej 6 miesięcy

 

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość systemu informatycznego DOC.pl

2) znajomość przepisów ustawy o odpadach, ustawy o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy, kodeks postępowania administracyjnego, ustawa o samorządzie gminnym

3) biegła znajomość obsługi komputera w tym pakietu biurowego Open Office

4) wysoka komunikatywność, kultura osobista

5) umiejętność pracy w zespole, odporność na stres

6) znajomość regulaminu o utrzymaniu czystości i porządku na terenie gminy Brochów.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

1. sposób zatrudnienia i wymiaru czasu – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy,

2. wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( Dz. U. z 2018 poz. 936 )

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych - w kwietniu 2021 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

V. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:

 

1) Realizacja postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawy o odpadach, a w szczególności:

a) Zbieranie, weryfikacja i wprowadzanie do systemu Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

b) Przygotowywanie tytułów wykonawczych

c) Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i o odpadach,

d) Prowadzenie ewidencji deklaracji od mieszkańców gminy Brochów

e) Prowadzenie Rejestru Działalności Regulowanej

f) Realizacja uchwały – regulaminu utrzymania porządku i czystości w gminie

 

2) Przygotowywanie projektów umów, powierzeń na odbiór odpadów z terenów i obiektów gminnych oraz nadzór nad ich realizacją

3) Opracowywanie sprawozdań z zakresu wykonywanych zadań

4) Prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji

5) Księgowanie wpłat za gospodarowanie odpadami

6) Bieżąca obsługa interesanta

7) Wykonywanie innych obowiązków zleconych przez przełożonych

 

VI. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny podpisany przez kandydata

2. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej podpisany przez kandydata.

3. kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4. kserokopie świadectw pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem)

5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie , kwalifikacje zawodowe, praktykę, staż ( potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem )

6. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

7. Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne

8. inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach ( poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata )

9. oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10-05-2019 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000).

 

VII. Informacje dodatkowe

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia przysługującemu osobom niepełnosprawnym, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wskazanie, czy o stanowisko, poza obywatelami polskimi, mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - nie

 

W przypadku wyłonienia kandydata na ww. stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem umowy o pracę powinien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o nie figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

 

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny , CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ) powinny być opatrzone klauzulą :

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 10-05-2019 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2018 r. poz. 1000). z dnia 10 maja 2018r.

 

VIII. Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów lub doręczone listownie w terminie do dnia 27 maja 2021 r. do godz:12:00 w zaklejonych kopertach z dopiskiem : „Nabór na stanowisko podinspektor ds. gospodarki odpadami” . Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 

I. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

Kandydaci o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie.

 

II. Wójt Gminy Brochów jest upoważniony do unieważnienia przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze na każdym etapie postępowania.

 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy

Piotr Szymański

Brochów, 13.05.2021r.

 

Załączone pliki:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2021-05-13 14:14:52
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-06-11 12:24:01
  • Liczba odsłon: 962
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 2837631]

przewiń do góry