GMINA BROCHÓW

05 – 088 Brochów

powiat Sochaczew, woj. mazowieckie

NIP 837-169-27-23


 


Brochów, dnia  02.09.2016 r.


  OŚ.271.6.2016


 


OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU  POSTĘPOWANIA


 


 


Gmina  Brochów  zgodnie  z   zapisami  zawartymi   w  pkt  14  ppkt  1)  i   pkt  16  ppkt 1)   zapytania   ofertowego

na opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: ,,Budowa zbiornika wodnego  „Łasice” informuje,  że  prowadzone  przez gminę  postępowanie  o udzielenie zamówienia publicznego


 


 


zostało  unieważnione.


 


 


 


   Wójt Gminy Brochów

                                                                                                                      mgr inż. Piotr Szymański


...............................................................................................................................................................

GMINA BROCHÓW

05 – 088 Brochów

powiat Sochaczew, woj. mazowieckie

NIP 837-169-27-23

 

Brochów, dnia 29.08.2016 r.

OŚ.271.6.2016

 

Wszyscy oferenci zainteresowani zapytaniem ofertowym

 

 

   dotyczy: zapytania ofertowego na opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  pn.: ,,Budowa zbiornika wodnego „Łasice”.

 

 

 

   Wójt Gminy Brochów informuje, że w wyżej wymienionym zapytaniu ofertowym wpłynęły kolejne zapytania o treści:

 

Pytanie nr 1

Czy Inwestor dysponuje aktualnymi materiałami z inwentaryzacji przyrodniczej?

 

Odpowiedź: Inwestor nie dysponuje aktualnymi materiałami z inwentaryzacji przyrodniczej.

 

 

Pytanie nr 2

   Zaproponowany termin zakończenia raportu nie uwzględnia okresu, w którym zgodnie z metodyka należy wykonywać inwentaryzację przyrodniczą w terenie.

Optymalny termin przypada na czas sezonu wegetacyjnego roślin i okresu lęgowego ptaków.

Czy w takiej sytuacji Inwestor przewiduje wydłużenie terminu realizacji raportu ?

 

Odpowiedź: Inwestor wydłuża termin realizacji zamówienia:

- opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - do dnia 14.07.2017 r.

- udzielanie porad i współpraca z Zamawiającym – do czasu wydania decyzji o   środowiskowych uwarunkowaniach. 

 

 

 

   Jednocześnie  Wójt  Gminy  Brochów zawiadamia, że zmienia termin składania ofert z dnia 31.08.2016 r., godz. 11:00 na dzień 02.09.2016 r., godz. 11:00 i otwarcia ofert z dnia 31.08.2016 r., godz. 11:15  na 02.09.2016 r., godz. 11:15.

 

   W związku z tym, w Zapytaniu ofertowym na opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  pn.: ,,Budowa zbiornika wodnego „Łasice”, dokonano zmiany treści zapytania ofertowego oraz zmieniono projekt umowy.

                                 

Wójt Gminy Brochów

    mgr inż. Piotr Szymański 


zapytanie_ofetowe_po_zmianie_terminow_29.08.2016.docx


 
--------------------------------------------------------------

GMINA BROCHÓW

05 – 088 Brochów

powiat Sochaczew, woj. mazowieckie

NIP 837-169-27-23

 

Brochów, dnia 26.08.2016 r.

OŚ.271.6.2016

 

 

 

Wszyscy oferenci zainteresowani zapytaniem ofertowym

 

 

 

   Wójt Gminy Brochów informuje, że w zapytaniu ofertowym na opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: ,,Budowa zbiornika wodnego ,,Łasice” wpłynęło zapytanie o treści:

 

Pytanie nr 1

w nawiązaniu do zaproszenia do złożenia oferty na "opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: Budowa zbiornika wodnego "Łasice", zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie treści Projektu Budowlanego (szczególnie części graficznej) w formacie cyfrowym.

 

Odpowiedź:

Zamawiający w załączeniu udostępnia PROJEKT WYKONAWCZY  oraz skan DECYZJI Nr 393/2005 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: PB.GG.7331/35/05 z dnia 16.09.2005 r. i skan Decyzji Nr 327/2007 znak: BP.GG.7331/51/07 z dnia 22.11.2007 r. zmieniającej decyzję Nr 393/2005 z dnia 16.09.2005 r. znak: BP.GG.7331/35/05 .

 

                                 

Wójt Gminy Brochów

    mgr inż. Piotr Szymański


lasice_-_tab.2.jpg


lasice_-_tab.3.jpg


lasice_-_projekt_wykonawczy.doc


scan350.pdf


scan351.pdf


scan352.pdf


scan353.pdf


scan354.pdf


scan355.pdf
-------------------------------------------------------------------------------------------------GMINA BROCHÓW

05 – 088 Brochów

powiat Sochaczew, woj. mazowieckie

NIP 837-169-27-23

 

Brochów, dnia 24.08.2016 r.

OŚ.271.6.2016

 

Wszyscy wykonawcy zainteresowani zapytaniem ofertowym

 

dotyczy: zapytania ofertowego na opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  pn.: ,,Budowa zbiornika wodnego „Łasice”.

 

   Zawiadamiam, że  w  projekcie umowy załączonym do zapytania ofertowego, w § 1 dokonano zmiany treści oraz dodano do projektu umowy Załącznik nr 1 Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia.

 

   Dotychczasowy § 1 projektu umowy w brzmieniu:

,,Przedmiotem umowy jest opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  pn.: „Budowa zbiornika wodnego „Łasice”, wraz z udzielaniem Zamawiającemu wszelkich niezbędnych konsultacji w zakresie odnoszącym się do przedmiotu zamówienia, w tym udzielenia wyjaśnień, uzupełnień i odpowiedzi na wezwania i pytania organów przeprowadzających postępowania z wykorzystaniem przedmiotu umowy.”

 

zmieniono w następujący sposób:

,,Przedmiotem umowy jest opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko  pn.: „Budowa zbiornika wodnego „Łasice”, wraz z udzielaniem Zamawiającemu wszelkich niezbędnych konsultacji w zakresie odnoszącym się do przedmiotu zamówienia, w tym udzielenia wyjaśnień, uzupełnień i odpowiedzi na wezwania i pytania organów przeprowadzających postępowania z wykorzystaniem przedmiotu umowy.

Szczegółowy zakres przedmiotu zam ówienia określa załącznik nr 1 do umowy.”

 

W związku z powyższym dokonano wymiany umowy po wprowadzeniu w/w zmian.

 

 Wójt Gminy Brochów

                                                                                                   mgr inż. Piotr Szymański

 
 

2016-08-24_zmieniona_umowa.docx**************************************************************

O G Ł O S Z E N I E

 

Gmina Brochów

Brochów 125

05-088  Brochów

tel. (022) 725-70-51, 725-70-03, fax.(022) 725-70-03 wew. 13

 

ogłasza zapytanie ofertowe na :

 

opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko pn.: ,,Budowa zbiornika wodnego ,,Łasice” wraz z udzielaniem zamawiającemu wszelkich niezbędnych konsultacji w zakresie odnoszącym się do przedmiotu zamówienia, w tym udzielania wyjaśnień, uzupełnień i odpowiedzi na wezwania i pytania organów przeprowadzających postępowanie z wykorzystaniem przedmiotu zamówienia.

 

Termin realizacji zadania do dnia: 30.04.2017 r.

 

Termin składania ofert upływa dnia:            31.08.2016 r. , godz. 11:00

 

Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną:

oferta na: „opracowanie raportu o oddziaływaniu

przedsięwzięcia na środowisko pn.: Budowa zbiornika wodnego „Łasice”.

 

Nie otwierać przed: 31.08.2016 r., godz. 11:15.

 

należy złożyć w pokoju Nr 27 Urzędu Gminy Brochów lub przesłać pocztą. W przypadku korzystania z usług pocztowych za termin złożenia oferty Zamawiający uznawać będzie datę i godzinę wpływu oferty do sekretariatu.

 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu:            31.08.2016 r. , godz. 11:15

w siedzibie Zamawiającego                        Sala konferencyjna, pokój nr 15, parter

 

zapytanie ofertowe wraz z szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia i innymi z załącznikami udostępnione jest na stronie internetowej www.brochow.bip.org.pl


Kryteria oceny ofert:

1)                 cena brutto oferty       – 90 %

2)                 termin wykonania       – 6 %

3)                 posiadane doświadczenie      – 4 %

 

Termin płatności: do 30 dni

 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

Agnieszka Walisiewicz –  inspektor ds. ochrony środowiska i rolnictwa, w godz.  9.00 – 15.00  w dni powszednie.

 

 

 Wójt Gminy Brochów

                                                                                                   mgr inż. Piotr Szymański

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 19.08.2016 r.


2016-08-19_zapytanie_ofertowe_i_zalaczniki.docx

2016-08-19_karta_informacyjna_przedsiewziecia.doc

2016-08-19_opinia_i_postanowienie.pdf
 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Agnieszka Walisiewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-08-19 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-09-02 14:50:47
  • Liczba odsłon: 1764
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006871]

przewiń do góry