BP.6733.23.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 13 lutego 2017 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

 

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)

 

ZAWIADAMIAM

 

że na wniosek Gminy Brochów, Brochów 125, 08-088 Brochów reprezentowanej przez Wójta Gminy Brochów P. Piotra Szymańskiego, w dniu 13.02.2017 r. została wydana kończąca postępowanie administracyjne Decyzja Nr 20.2017 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

budowę sieci wodociągowej na terenie działek: Nr ewid.: 98/1, 72, 48, 45, 32/1, 32/5, 19 w miejscowości Konary, gm. Brochów.

 


wywieszono na okres 14 dni na:

1)       – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2)       – tablicy ogłoszeń sołectwa Konary

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BP.6733.23.2016

 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 31 stycznia 2017 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9, 10 § 1 i 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : Budowie sieci wodociągowej w miejscowości Konary, gm. Brochów na terenie działek: Nr ewid.: 98/1, 72, 48, 45, 32/1, 32/5, 19 obręb: nr 0014 KONARY – ŁĘG zostały wydane następujące postanowienia mianowicie:

1.     Postanowienie znak: DOso-4082/09/17 z dnia 19.01.2017 r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego uzgadniające przedmiotową inwestycję celu publicznego.

2.     Postanowienie znak PZD.D2.426.7.2017 z dnia 26.01.2017 r. Zarządu Powiatu Sochaczewskiego uzgadniające ww. inwestycję w pasie drogi i poza pasem drogi powiatowej Nr 3805W Brochów – Wólka Smolana – Stojec – Wola Pasikońska (dz. nr ewid. 45) pod warunkiem uzyskania zezwolenia Zarządy Drogi na lokalizację przedmiotowego urządzenia w pasie drogowym..

 

Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach (od poniedziałku do piątku w godz. 8:30 – 15:30 natomiast we wtorki w godz. 9:00 – 16:30) strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.


wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń wsi Konary

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BP.6733.23.2016

O B W I E S Z C Z E N I E   z dnia 21 grudnia 2016 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U z 2006 r. poz. 23 z późm. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.)  

 

ZAWIADAMIAM

 

że w dniu 21.12.2016 r. zostało wszczęte z wniosku Gminy Brochów , Brochów 125, 08-088 Brochów reprezentowanej przez Wójta Gminy Brochów P. Piotra Andrzeja Szymańskiego, postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

 

·          budowie sieci wodociągowej z rur i kształtek PCV o średnicy ⌀ 110 – 160 mm i całkowitej długości ok. 120 m w miejscowości Konary gm. Brochów

 

W związku z powyższym   zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów   pokój nr 25 (tel. 022 725-70-03 w.16) i strony w terminie 7 dni licząc od daty podania do publicznej wiadomości   niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty) mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy   ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Konary

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:  

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Cętkowska Magdalena
  • Data udostępnienia w BIP: 2016-12-21 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Cętkowska Magdalena
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-02-13 14:33:50
  • Liczba odsłon: 1556
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998446]

przewiń do góry