Brochów, dnia 19.06.2018r.

Gmina Brochów

05-088 Brochów

…………………………..

(pieczęć zamawiającego)

ZP.GN.273.3.2018

(znak sprawy)

 

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 23 maja 2018r.

na wykonania zamówienia w ramach zadania pod nazwą:

 Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót na zadaniach inwestycyjnych przy wykonywaniu zadania pn. Przebudowa  i rozbudowa Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych w Brochowie

 

realizowanego w ramach projektu pt. „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w gminie Brochów w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Gmina Brochów informuje o unieważnieniu zapytania ofertowego z dnia 23.05.2018r. na wykonania zamówienia w ramach zadania pod nazwą: „Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót na zadaniach inwestycyjnych przy wykonywaniu zadania pn. Przebudowa i rozbudowa Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych w Brochowie” dla Projektu pn. „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w gminie Brochów w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.2 „Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

UZASADNIENIE

Unieważnienie odbywa się zgodnie z zapisem zawartym w rozdziale XIV „Pozostałe postanowienia i informacje” punkt 3 ww. zapytania ofertowego, w którym Zamawiający zastrzegł sobie prawo do unieważnienia zapytania ofertowego w każdym czasie bez podania przyczyny.

Od decyzji podjętej przez Zamawiającego nie przysługuje odwołanie. Wszelkie pisma składane przez Wykonawców mające charakter odwołania od rozstrzygnięć, Zamawiający pozostawi bez rozpatrzenia.

 

WÓJT

     Piotr Szymański
********************************************

Brochów, 04.06.2018 r.

Gmina Brochów

Brochów 125

05-088 Brochów

 

            Wszyscy Wykonawcy zainteresowani przetargiem

 

 

Dotyczy zapytania ofertowego na: PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT NA ZADANIACH INWESTYCYJNYCH PRZY WYKONYWNIU ZADANIA PN. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEGO CENTRUM USŁUG SPOŁECZ

NYCH I ADMINISTRACYJNYCH W BROCHOWIE

realizowanego w ramach projektu pt. „Rozwój infrastruktury technicznej                            na obszarach rewitalizowanych w gminie Brochów w celu ich aktywizacji społecznej                          i gospodarczej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego                                         Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

 

Zamawiający informuje, że omyłkowo w ogłoszeniu wpisano - Cena oferty 100%, a powinno być - Cena oferty 50%, Termin przyjazdu na plac budowy 30 %, Doświadczenie w zakresie prowadzenia samodzielnych funkcji w budownictwie zgodnie z posiadanymi uprawnieniami Wykonawcy 20%.

Jednocześnie informuję, że poprawne opisy zawarte są w SIWZ do niniejszego zapytania ofertowego.

 

 

 

                                                                                                                  Wójt Gminy Brochów

                                                                                                                         Piotr Szymański

 


*******************************************************

 

ZP.GN.273.3.2018

 

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM NA PEŁNIENIE FUNKCJI INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ROBÓT NA ZADANIACH INWESTYCYJNYCH PRZY WYKONYWNIU ZADANIA PN. PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA GMINNEGO CENTRUM USŁUG SPOŁECZNYCH I ADMINISTRACYJNYCH W BROCHOWIE

 

realizowanego w ramach projektu pt. „Rozwój infrastruktury technicznej                            na obszarach rewitalizowanych w gminie Brochów w celu ich aktywizacji społecznej                          i gospodarczej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                   w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego                                         Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Z A P Y T A N I E   O F E R T O W E

 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego

o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30.000 euro.

 

 

Gmina Brochów w celu wyboru wykonawcy zaprasza do złożenia ofert cenowych wykonania zamówienia w ramach zadania pod nazwą:

 

„Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót na zadaniach inwestycyjnych przy wykonywaniu zadania pn. Przebudowa   i rozbudowa Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych   w Brochowie”

 

realizowanego w ramach projektu pt. „Rozwój infrastruktury technicznej na obszarach rewitalizowanych w gminie Brochów w celu ich aktywizacji społecznej i gospodarczej” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VI „Jakość życia” Działania 6.2 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

 

Gmina Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów ogłasza zapytanie ofertowe                             na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót na zadaniach inwestycyjnych przy wykonywaniu zadania pn. Przebudowa i rozbudowa Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych w Brochowie

 

Termin realizacji całości zamówienia:  -     28.02.2020 r.

Termin płatności   -    do  30 dni 


Uprawnieni do kontaktów z oferentami

Joanna Tarczyk   e-mail: j.tarczyk@brochow.pl

Marta Józwik   e-mail: m.jozwik@brochow.pl

w godz. 8.00 – 16.00 w dni powszednie

 

Zapytanie ofertowe zostało zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów www.brochow.bip.org.pl – zakładka Zapytania ofertowe

 

 Zamkniętą kopertę z ofertą oznaczoną „Zapytanie ofertowe na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót na zadaniach inwestycyjnych przy wykonywaniu zadania pn. Przebudowa i rozbudowa Gminnego Centrum Usług Społecznych i Administracyjnych w Brochowie”

 

Termin składania ofert upływa 07.06.2018 r. o godz. 11.00

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.06.2018 r. o godz. 11.15 w siedzibie Zamawiającego

Kryteria oceny ofert:

Cena oferty 100%

 

 

Wójt Gminy Brochów

                  Piotr Szymański

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia ………………………. do dnia ……………………..

 

  zapytanie_ofertowe_i_zalaczniki_nadzor_inwestorski_budynek_gcusia_30.05.2018.doc
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-30 14:17:26
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-06-19 17:00:39
  • Liczba odsłon: 1758
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3996052]

przewiń do góry