Brochów, 08.07.2010 r.

 

OŚ.7624/2/10

 

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 8 lipca 2010 r.

 

Wójta Gminy Brochów

 

 

            Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 7 lipca 2010 r. na wniosek inwestora - Gminy Brochów z dnia 06.05.2010 r. wydana została decyzja nr 441 znak sprawy OŚ.7624/2/10 z dnia 07.07.2010 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w obrębie ewidencyjnym Wólka Smolana, Brochocin, Olszowiec, Konary Łęg, Malanowo w gminie Brochów wraz z odprowadzeniem ścieków do istniejącej Oczyszczalni Ścieków poprzez sieć istniejących kanałów kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej w gminie Brochów.

 

   Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią tej decyzji w Urzędzie Gminy Brochów pokój 27 (Tel. 022 725-70-03 wew. 24), w terminie 14 dni licząc od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.

 

  

 

   Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 20, w związku z  art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz.1227 z póź. zm) stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego przewidujący zawiadomienie stron postępowania o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia.

 

 

                                                                          Wójt Gminy Brochów

                                                                               Andrzej Fijołek

 

 

  Otrzymują:

1.      Inwestor - Gmina Brochów w/m.

2.      Sołtys wsi Wólka Smolana - z prośbą o powiadomienie stron w sposób zwyczajowo przyjęty.

3.      Sołtys wsi Brochocin - z prośbą o powiadomienie stron w sposób zwyczajowo przyjęty.

4.      Sołtys wsi Olszowiec - z prośbą o powiadomienie stron w sposób zwyczajowo przyjęty.

5.      Sołtys wsi Konary Łęg - z prośbą o powiadomienie stron w sposób zwyczajowo przyjęty.

6.      Sołtys wsi Malanowo - z prośbą o powiadomienie stron w sposób zwyczajowo przyjęty.

7.      A/a

8.      Obwieszczenie zostanie umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Brochów i tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Brochów.

 

Do wiadomości:

1.      Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, ul. Sienkiewicza 3, 00 – 015 Warszawa.

2.      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny, 96 – 500 Sochaczew, ul. Traugutta 18.

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
  • Data udostępnienia w BIP: 2010-07-16 12:44:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Ścigocka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2010-07-16 12:44:40
  • Liczba odsłon: 1535
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006831]

przewiń do góry