55__obwieszczenie_o_wydanej_decyzji_bip.doc


2018-08-13_uzupelnienie_raportu.pdf

zaproszenie_9_sierpnia_2018.pdf
 
obwieszczenie_09_sierpnia_2018.pdf***********************************************************************


2018-05-21_inwentaryzacja_przyrodnicza.doc

***********************************************************************

WÓJT GMINY BROCHÓW

         Brochów 125

    05 – 088 Brochów

 

 Brochów, 21.05.2018  r.

OŚ.6220.8.2017

 

 

 

ZAPROSZENIE

DO UDZIAŁU W KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

 

 

 

            Wójt Gminy Brochów, zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących przedsięwzięcia polegającego na:

 

,,Rozbudowa i przebudowa stawu na działkach ewid. 113, 114 i 115 w miejscowości Śladów gm. Brochów.’’

 

   Z dokumentacją sprawy w tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko, jego uzupełnieniem złożonym dnia 17.05.2018 r., DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ HYDROGEOLOGICZNĄ można zapoznać się oraz składać uwagi i wnioski w terminie do dnia 26.06.2018 roku.

 

   Z dokumentacją sprawy w tym z raportem o oddziaływaniu na środowisko, jego uzupełnieniem i DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ HYDROGEOLOGICZNĄ można się zapoznać, oraz złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w  poniedziałek  8  00   –  16  00,  wtorek  9  00   –  17  00,  środę  8  00  –  16  00,  czwartek  8 00 – 16 00, piątek 8 00 – 16 00, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 224.

 

   Raport o oddziaływaniu na środowisko wyżej wymienionego przedsięwzięcia oraz jego uzupełnienie są również dostępne na stronie internetowej: http://www.brochow.bip.org.pl/ .

 

   Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

-        w formie pisemnej;

-        ustnie do protokołu;

-        za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

 

                                                                                  WÓJT Gminy Brochów

                                                                                  mgr inż. Piotr Szymański

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:
*****************************************************


WÓJT GMINY BROCHÓW

Brochów 125

05 – 088 Brochów

Brochów, 21.05.2018  r.

OŚ.6220.8.2017

 

 

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 21.05.2018 r. Wójta Gminy Brochów informujące o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

 

 

            Wójt Gminy Brochów, działając na podstawie art. 33 ust. 1 i art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), zawiadamia, że w dniu 10.05.2017 r. Pani Aldona i Grzegorz Pyrak złożyli do Wójta Gminy Brochów, wniosek o wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:

,,Rozbudowa i przebudowa stawu na działkach ewid. 113, 114 i 115 w miejscowości Śladów gm. Brochów.’’

   Na podstawie złożonego wniosku w dniu 10.05.2017 roku zostało wszczęte postępowanie.

   Mając na uwadze, opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 08.06.2017 r. oraz opinię sanitarną Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie z dnia 13.06.2017 r., Wójt Gminy Brochów wydał dnia 31.08.2017 r. postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla wyżej wymienionego planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko i określił jednocześnie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

   Raport o oddziaływaniu na środowisko wyżej wymienionego przedsięwzięcia został przygotowany i złożony przez Pana Grzegorza Pyraka w dniu 16.11.2017 r.

   Pan Grzegorz Pyrak wraz z raportem o oddziaływaniu na środowisko złożył również DOKUMENTACJĘ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ HYDROGEOLOGICZNĄ.

   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie wezwaniem z dnia 20 grudnia 2017 r. (data wpływu 28.12.2017 r.) znak: WOOŚ-I.4242.342.2017.JCH wezwał organ prowadzący postępowanie do uzupełnienia raportu o oddziaływaniu wyżej wymienionego przedsięwzięcia na środowisko.

   Dnia 17.05.2018 r. wnioskodawca przedłożył organowi prowadzącemu postępowanie UZUPEŁNIENIE RAPORTU ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PRZEDSIĘWZIĘCIA POLEGAJĄCEGO NA ROZBUDOWIE I PRZEBUDOWIE STAWU ZLOKALIZOWANEGO NA DZIAŁKACH O NR EW. 113, 114, 115 W MIEJSCOWOŚCI ŚLADÓW, GMINA BROCHÓW.

 

   Biorąc powyższe pod uwagę, przystępuje się do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego zamierzenia.

 

   Organem administracji właściwym do wydania decyzji w tej sprawie jest Wójt Gminy Brochów, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnień będą: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, raportem o oddziaływaniu na środowisko, jego uzupełnieniem, DOKUMENTACJĄ BADAŃ PODŁOŻA GRUNTOWEGO Z OPINIĄ HYDROGEOLOGICZNĄ oraz składania uwag i wniosków w  terminie  30  dni od daty publicznego obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów, pokój 27, w poniedziałek 8 00   –  16  00,  wtorek  9  00   –  17  00,  środę  8  00  –  16  00,  czwartek  8 00 – 16 00, piątek 8 00 – 16 00, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 224.

   Publiczne obwieszczenie nastąpiło w dniu 21.05.2018 r.

 

   Zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

-        w formie pisemnej;

-        ustnie do protokołu;

-        za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 

Organem właściwym do rozpatrzenia zgłoszonych uwag i wniosków jest Wójt Gminy Brochów.

 

   Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego wyżej terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

                                                                                                   WÓJT

                                                                                  mgr inż. Piotr Szymański

                                                                                            Sekretarz Gminy

                                                                                 

 

Otrzymują:

  1. Sołtys sołectwa Śladów.
  2. A/a.

 

Do wiadomości:

1.      Wnioskodawcy.

  1. Pozostałe strony postępowania według wykazu osób i podmiotów uznanych za strony postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: ,,Rozbudowa i przebudowa stawu na działkach ewid. 113, 114 i 115 w miejscowości Śladów gm. Brochów’’.

 

Umieszczono:

ü  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów,

ü  na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy Brochów,

ü  na tablicy ogłoszeń sołectwa Śladów.

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

 

 

 

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-05-21 23:33:58
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2018-10-30 09:22:19
  • Liczba odsłon: 1753
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998360]

przewiń do góry