********************************************


29-08-2017_lista_kandydatow_spelniajacych_wymogi_formalne.pdf


********************************************


Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

Wójt Gminy Brochów

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:   młodszy referent w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brochowie


I. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów

II. Określenie stanowiska urzędniczego: młodszy referent w Urzędzie Stanu Cywilnego

III. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem urzędniczym:

 

1. Wymagania niezbędne :

 

1)             Wykształcenie wyższe- dopuszczalne jest obecne studiowanie co najmniej na drugim roku studiów na    kierunku administracja   lub średnie, przy wykształceniu średnim co najmniej roczny staż pracy.

2)             jest obywatelem polskim,

3)             posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,

4)             posiada doświadczenie na takim samym lub pokrewnym stanowisku pracy lub co najmniej roczny staż w jednostce administracji publicznej,

5)             nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

6)             posiada nieposzlakowaną opinię,

7)             Zna i potrafi pracować na programach: Żródło, Selwin, USCwin.

 

2. Wymagania dodatkowe:

 

1)             znajomość ustaw: Prawo o Aktach Stanu Cywilnego, Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy,   ustawy o samorządzie gminnym, kodeksie postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt, instrukcji w sprawie organizacji i działania archiwów zakładowych, ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

2)             wysoka komunikatywność, kultura osobista

3)             umiejętność pracy w zespole, odporność na stres

 

       IV.            Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

1.             sposób zatrudnienia i wymiaru czasu – zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony, w pełnym wymiarze czasu pracy,

2.             wynagrodzenie zgodne z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1786)

 

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych -   w lipcu 2017 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6 %.

 

       V.         Zakres zadań wykonywanych na stanowisku obejmuje między innymi:

 

a)             dokonywanie rejestracji urodzeń, zgonów, małżeństw

b)            przygotowywanie materiałów do opracowań statystycznych

c)             wydawanie odpisów zupełnych i skróconych aktów stanu cywilnego

d)            bieżące rejestrowanie i nanoszenie zmian w dokumentacji

e)            rejestrowanie i wysyłanie do innych USC informacji/ przypisków o zarejestrowanych małżeństwach i zgonach

f)             tworzenie archiwum

g)             prowadzenie rejestru korespondencji

h)            meldowanie na pobyt stały i czasowy

i)              przyjmowanie wniosków dowodowych, wydawanie dowodów osobistych

j)              bieżąca obsługa interesantów

k)             wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych

 

VI.           Wymagane dokumenty:

 

1.             list motywacyjny podpisany przez kandydata

2.             CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej podpisany przez kandydata.

3.             kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie

4.             kserokopie świadectw pracy ( poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem )

5.             kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie , kwalifikacje zawodowe, praktykę, staż   ( potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem )

6.             oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

7.             Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie i nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne

8.             inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach ( poświadczone za zgodność z oryginałem przez kandydata )

9.             oświadczenie kandydata, że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 922 ) w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze.

 

VII.          Informacje dodatkowe

Kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia przysługującemu osobom niepełnosprawnym, zobowiązany jest do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

 

Wskazanie, czy o stanowisko, poza obywatelami polskimi, mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - nie

 

 

  W przypadku wyłonienia kandydata na ww. stanowisko pracy, kandydat przed zawarciem umowy o pracę powinien dostarczyć na własny koszt oryginalny dokument o nie figurowaniu w Kartotece Karnej Krajowego Rejestru Karnego.

Dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny , CV ( z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej ) powinny być opatrzone klauzulą :

  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 902 ze zmianą w Dz. U. z 2017 r. poz. 60 )”.


VIII.        Miejsce i termin złożenia dokumentów

Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny być własnoręcznie podpisane i złożone osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05-088 Brochów lub doręczone listownie w terminie do dnia 28 sierpnia 2017 r. do godz:12:00   w zaklejonych kopertach z dopiskiem : „Nabór na stanowisko młodszy referent w Urzędzie Stanu Cywilnego w Brochowie” . Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

I.              Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów.

Kandydaci o terminie rozmowy kwalifikacyjnej zostaną poinformowani telefonicznie.

 

II.             Wójt Gminy Brochów jest upoważniony do unieważnienia przeprowadzonego naboru na   stanowisko urzędnicze na każdym etapie postępowania.

 

 

 

                                                                                                                Wójt Gminy

                                                                                                              Piotr Szymański

 

Brochów, 17.08.2017r.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2017-08-17 19:49:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2017-09-01 13:02:43
  • Liczba odsłon: 2221
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4006739]

przewiń do góry