OŚ.7624/2/10

 

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E

z dnia 7 maja 2010 r. Wojta Gminy Brochów zawiadamiające strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks Postępowania Administracyjnego ( tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 ze zm.) na podstawie art. 49 kpa oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 04.05.2010 r. zostało wszczęte na żądanie Gminy Brochów postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla   przedsięwzięcia polegające na:

 

budowie sieci kanalizacji sanitarnej ci ś nieniowej w obr ę bie ewidencyjnym Wólka Smolana, Brochocin, Olszowiec, Konary Ł ę g, Malanowo w gminie Brochów wraz z odprowadzeniem ś cieków do istniej ą cej Oczyszczalni Ś cieków poprzez sie ć istniej ą cych kanałów kanalizacji sanitarnej ci ś nieniowej i grawitacyjnej w gminie Brochów.

 

na działkach wyszczególnionych w wykazie stron postępowania administracyjnego

 

   Informuję więc Państwa o uprawnieniach stron tego postępowania wynikających z art. 10 k.p.a., polegających na prawie do czynnego udziału w każdym jego stadium.

   W związku z powyższym zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów, pokój 27 (Tel. (022) 725-70-03 wew. 24) i strony w terminie 14 dni licząc od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty) mogą zapoznać się z aktami, składać ewentualne wyjaśnienia, wnioski i dokumenty w sprawie.

 

   Wyżej wymienione przedsięwzięcie zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 72a (kanały zbiorcze przeznaczone do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocznych) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego sporządzenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko może być wymagane.

   Na podstawie art. 72 ust. 1 pkt   3 (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następuje przed uzyskaniem decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wydawanej na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

   Zgodnie z art. 64 ust. 1 odpowiednio pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) postanowienie o nałożeniu obowiązku lub nie stwierdzeniu potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przędsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wydaje się po zasięgnięciu opinii:

-         Regionalnego Dyrktora Ochrony Środowiska

-         Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 § 5 kpa do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień, spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Na podstawie art. 41 § 1 kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. Zgodnie z § 2 w razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

Otrzymują:

 1. I nwestor - Gmina Brochów w/w.
 2. Sołtys wsi Wółka Smolana - z prośbą o powiadomienie stron w sposób zwyczajow przyjęty.
 3. Sołtys wsi Brochocin - z prośbą o powiadomienie stron w sposób zwyczajow przyjęty.
 4. Sołtys wsi Olszowiec - z prośbą o powiadomienie stron w sposób zwyczajow przyjęty.
 5. Sołtys wsi Konary Łęg - z prośbą o powiadomienie stron w sposób zwyczajow przyjęty.
 6. Sołtys wsi Malanowo - z prośbą o powiadomienie stron w sposób zwyczajow przyjęty.
 7. Strona internetowa Urz ę du Gminy Brochów.
 8. Tablica informacyjna Urz ę du Gminy Brochów.
 9. A/a
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kopka Łukasz
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-05-07 14:55:09
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-19 09:05:12
 • Liczba odsłon: 1617
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998370]

przewiń do góry