WÓJT GMINY

    Brochów

Brochów, 01.10.2013 r.

 

OŚ.6220.2.2013

 

 

 

OBWIESZCZENIE

z dnia 01.10.2013 r. Wójta Gminy Brochów informujące o wydaniu decyzji

 

            Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), informuję, że została wydana decyzja Nr 378 z dnia 27.09.2013 r., znak OŚ.6220.2.2013, umarzająca postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

,,Budowie Stacji Uzdatniania  Wody w miejscowości Konary, gmina Brochów”.

 

      Postępowanie  administracyjne  prowadzone było na  wniosek  Gminy  Brochów, Brochów 125, 05 - 088 Brochów, złożony w dniu 08.04.2013 roku, w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla wyżej wymienionego przedsięwzięcia.

   Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Brochów, Brochów  125,  05 – 088  Brochów,  pokój 27,  od poniedziałku do piątku, w godz. 8 00 – 15 30, telefon: (22) 725-70-03, 725-70-51, wew. 24.

   Zgodnie z pouczeniem zamieszczonym w wyżej wymienionej decyzji stronom służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

   Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w  ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), Organ właściwy do wydania decyzji podaje do publicznej wiadomości informację o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią.

   Według art. 85 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy, Organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach podaje do publicznej wiadomości informacje o wydanej decyzji i o możliwościach zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniem dokonanym  z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska oraz opinią organu, o którym mowa w art. 78.

 

 

                                                                                                          WÓJT

                                                                                              mgr inż. Andrzej Fijołek

Wywieszono dnia:  

Zdjęto dnia:

 

Otrzymują:

1.      Wnioskodawca.

2.      Strony postępowania według wykazu stron dostępnego w aktach sprawy.

3.       Sołtys wsi Konary z prośbą o wywieszenie na tablicy ogłoszeń sołectwa i ogłoszenie obwieszczenia w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości

4.      A/a.

 

      Obwieszczenie o wydaniu decyzji:

1.      Wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Brochów, Brochów 125, 05 – 088 Brochów.

2.      Umieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brochów.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Agnieszka Walisiewicz
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-01 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-01 08:27:36
  • Liczba odsłon: 1915
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3995994]

przewiń do góry