BP.6733.3.2015

                

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 16 kwietnia 2015 r.

Wójta Gminy Brochów  zawiadamiające  o wszczęciu postępowania w sprawie  wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

            Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199) 

z a w i a d a m i a m

że w dniu 10.04.2015 r. zostało wszczęte  na  wniosek firmy PGE  DYSTRYBUCJA S.A. z siedzibą w Lublinie, która udzieliła pełnomocnictwa firmie JCELECTRIC- Jarosław Chmielewski z siedzibą ul. Lipowa 45 a, 08-800 Pruszków, postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

·         budowie linii kablowej niskiego napięcia i złącza kablowego jako dobudowa do istniejącej linii napowietrznej na terenie działek o Nr  ewid. 24/9, 24/18, 24/20, 24/21 położonych w miejscowości Andrzejów  obręb 0001 ANDRZEJÓW gmina Brochów

 

            W związku z powyższym  zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów  pokój nr 25 (tel. 022 725-70-03 w.16)  i strony w terminie 7 dni  licząc od daty podania do publicznej wiadomości  niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty)  mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne  wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

           

            Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

 

            Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

 

 

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Andrzejów

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:  16.04.2015 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Łukasz Kopka
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-16 16:05:27
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2015-04-16 16:05:27
  • Liczba odsłon: 1645
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998418]

przewiń do góry