Brochów, 17.06.2010   r.

 

OŚ.7624/1/10

 

P O S T A N O W I E N I E

 

            Na podstawie art. 123 Kodeksu postępowania administracyjnego (jedn. tekst: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 63 ust. 1 i 4, art. 64 ust. 1, 65, 66 i 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) a także § 3 ust.1 pkt 35, 72, 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii:

-         Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie – Postanowienie znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-NL-6614-699/10 z dnia 09.006.2010 r. (data wpływu: 15.06.2010 r.)

-         Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sochaczewie – pismo znak: ZNS.712-2-20/10 z dnia 27.04.2010   r.

                jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

 

p o s t a n a w i a m

I. Stwierdzić obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na budowie: budynku produkcyjnego, trafostacji wnętrzowej, złącza kablowego, ogrodzenia terenu, utwardzenia dróg wewnętrznych, podziemnego zespołu podczyszczania ścieków technologicznych, przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, podziemnego zbiornika na olej opałowy na terenie działki o numerze ewidencyjnym: 34/1, obręb geodezyjny Malanowo.

II.   zakres raportu o oddziaływaniu na środowisko musi być zgodny z art. 66 ustawy   dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

     

UZASADNIENIE

           W dniu 30.03.2010 r. wpłynął do Wójta Gminy Brochów wniosek złożony przez   UNIWERSBUD S.A., 02 – 002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62b lok 2 o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na budowie: budynku produkcyjnego, trafostacji wnętrzowej, złącza kablowego, ogrodzenia terenu, utwardzenia dróg wewnętrznych, podziemnego zespołu podczyszczania ścieków technologicznych, przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego, podziemnego zbiornika na olej opałowy.

   Planowana inwestycja zgodnie z § 3 ust.1 pkt 35, 72 i 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r. Nr 257, poz. 2573, ze zm.) jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko stwierdza w drodze postanowienia organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, po zasięgnięciu opinii właściwych organów, jednocześnie określając zakres raportu.

  W związku z tym Wójt Gminy Brochów zwrócił się pismem z dnia 13 kwietnia 2010 roku do organów określonych w art. 64 ust. 1 odpowiednio pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

   Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie w postanowieniu z dnia 09.06.2010 r. znak: RDOŚ-14-WOOŚ-II-NL-6614-699/10 z dnia 09.006.2010 r. (data wpływu: 15.06.2010 r.)   wyraził opinię o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko natomiast Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sochaczewie w opinii sanitarnej znak: ZNS.712-2-20/10 z dnia 27.04.2010   r. stwierdził brak potrzeby sporządzenia raportu dla w/w inwestycji.

   Po przeanalizowaniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z kartą informacyjną przedsięwzięcia oraz biorąc pod uwagę wyżej wymienione dokumenty Wójt jako organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Wydając niniejsze postanowienie uwzględnił łącznie następujące uwarunkowania:

1)       rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a) skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji:

   Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na przetwórstwie jaj surowych na pasteryzowany płyn jajeczny oraz jaj na twardo. Dostarczone z ferm kurzych jaja surowe podlegać będą myciu i dezynfekcji. W linii produkcyjnej płynu jajecznego wykonywane będą następujące czynności: wstępne przygotowanie jaj, a następnie przekazanie ich do urządzenia wybijającego, z którego po odfiltrowaniu będą pakowane w pojemniki 5, 25, 100, 1000 l lub bezpośrednio do cystern. Linia produkcyjna jaj na twardo będzie obejmowała wstępne przygotowanie jaj, przekazywanie do urządzenia poddającego jaja obróbce termicznej, a następnie obieranie ze skorupek i pakowanie. Obie linie produkcyjne będą zautomatyzowane. Skorupki jaj będą odprowadzane z pomieszczeń produkcyjnych i odbierane na bieżąco jako produkt wtórny. Planuje się również pakowanie przetworzonych produktów. W przypadku zainstalowania w zakładzie instalacji do pakowania produktów, o zdolności produkcyjnej powyżej 50 ton rocznie, należy przeanalizować oddziaływania ww. instalacji na środowisko. W zakładzie przetwarzanych będzie 1,2 mln jaj/dobę.

   W ramach inwestycji planuje się również budowę podziemnego zbiornika na olej opałowy o pojemności 20 m 3 oraz podziemnego zespołu podczyszczania ścieków technologicznych, przeznaczonego do obsługi 425 równoważnych mieszkańców.

   Planowane przedsięwzięcie będzie zlokalizowane na działce nr ew. 34/1 obręb 0018 Malanowo. Powierzchnia całkowita działki wynosi 16600 m 2 , z czego pod przetwórnie wraz z terenem utwardzonym przeznaczone będzie 7192   m 2 . Budynek hali produkcyjnej wraz z pomieszczeniami biurowymi będzie posiadał wymiary: 70 m x 30 m i wysokość 8 m.

b) powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań    przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie:

   Z karty informacyjnej przedsięwzięcia nie wynika, aby w rejonie planowanej inwestycji znajdowały się inne przedsięwzięcia.

c ) wykorzystywania zasobów naturalnych:

   Przewidywane zużycie wody do celów produkcyjnych oraz socjalnych wyniesie 15   m 3 /dobę.

d ) emisji i występowania innych uciążliwości:

   Na etapie realizacji planowanego przedsięwzięcia wystąpi emisja hałasu oraz zanieczyszczeń pyłowych i gazowych do powietrza, pochodząca ze środków transportu i pracujących na terenie budowy maszyn. Etap realizacji wiąże się także z wytworzeniem odpadów oraz mas ziemnych, pochodzących z wykopów m.in. pod fudamenty czy zbiornik na olej opałowy.

   Główną uciążliwością związaną z eksploatacją planowanego przedsięwzięcia będzie emisja substancji pyłowych i gazowych do powietrza oraz hałasu związana z pracą urządzeń technologicznych oraz ruchem pojazdów transportujących surowce do przetwórni i odbierające gotowe produkty. W bliskiej odległości od inwestycji znajduje się zabudowa mieszkaniowa, w związku z tym eksploatacja planowanego przedsięwzięcia i związany z nią ruch samochodów ciężarowych może powodować przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu na terenach chronionych akustycznie. W związku z powyższym w celu określenia oddziaływania na środowisko, a także wprowadzenie ewentualnych zabezpieczeń minimalizujących negatywny wpływ inwestycji na tereny chronione, konieczne jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko. Planowana inwestycja może również stanowić źródło uciążliwości ze względu na emisję substancji pyłowych i gazowych do powietrza, pochodzącą m. in. z linii produkcyjnych, kotłowni, ruchu samochodów, zaworów oddechowych zbiornika magazynowego i oczyszczalni ścieków.

   Podziemny zbiornik na olej opałowy może stanowić potencjalne źródło zanieczyszczenia gleby i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi.

e) ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i     stosowanych technologii:

   W karcie informacyjnej przedsięwzięcia brak jest informacji na temat możliwości wystąpienia poważnej awarii na terenie inwestycji.

2. Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

a) obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych:

   W przedłożonej dokumentacji brak jest informacji o występowaniu w miejscu inwestycji obszarów o płytkim zaleganiu wód podziemnych oraz o obszarach wodno-błotnych.

b) obszary wybrzeży:

   Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami wybrzeży.

c) obszary górskie lub leśne:

   Przedmiotowe przedsięwzięcie leży poza obszarami górskimi i leśnymi.

d) obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych:

   Z przedłożonych materiałów nie wynika, aby w rejonie inwestycji występowały obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

e) obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody:

   Planowana inwestycja położona jest poza obszarami chronionymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r., Nr 151, poz. 1220, ze zm.).

f) obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone:

   Z informacji zawartych we wniosku nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz jej najbliższym otoczeniu występowały obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone.

g) obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne:

   Z informacji zawartych we wniosku nie wynika, aby w miejscu realizacji inwestycji oraz jej najbliższym otoczeniu występowały obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne.

h) gęstość zaludnienia:

   Gęstość zaludnienia w gminie Brochów wynosi 36 os./km 2 .

i) obszary przylegające do jezior:

   W zasięgu oddziaływania inwestycji i w jej najbliższej okolicy nie występują jeziora.

j) uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej:

   W rejonie realizacji przedsięwzięcia brak jest uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej.

3. Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a) zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać:

   Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwoli określić zasięg oddziaływania inwestycji, istotny ze względu na bliską zabudowę mieszkaniową.

b) transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze:

   Ze względu na rodzaj planowanej inwestycji oraz jej lokalizację nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie na środowisko.

c) wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej:

   Informacje zawarte we wniosku nie pozwalają określić wielkości lub złożoności oddziaływania inwestycji.

d) prawdopodobieństwa oddziaływania:

   Przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko pozwoli określić rodzaj i skalę oddziaływań.

e) czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania:

   W karcie informacyjnej przedsięwzięcia brak jest danych na temat czasu trwania, częstotliwości oraz odwracalności oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na środowisko.

   Po przeprowadzonej analizie przedłożonych materiałów oraz biorąc pod uwagę powyższe uwarunkowania postanowiono jak w sentencji.

 

  Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie za pośrednictwem Wójta Gminy Brochów w terminie 7 dni licząc od daty jego doręczenia.

 

  Otrzymują:

 1. UNIWERSBUD S.A.,   02 – 002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62b lok 2.
 2. Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie, ul. Gwardyjska 10, 96 – 500 Sochaczew.
 3. Elżbieta i Andrzej Dybicz, Janów 85, 05 – 088 Brochów.
 4. Danuta Malinowska, Malanowo 16, 05 – 088 Brochów.
 5. Cezary Pyrak, Malanowo 16, 05 – 088 Brochów.
 6. Katarzyna i Dominik Warchałowscy, Malanowo 16 A, 05 – 088 Brochów.
 7. Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki, 05 – 825 Grodzisk Mazowiecki, ul. Traugutta 41 za Wojewódzką Dyrekcję Dróg Miejskich Rejon Drogowy Nowy Dwór Mazowiecki, 05 – 100 Nowy Dwór Mazowiecki, ul. Sportowa 62
 8. Wywieszono na tablicy ogłoszeń: Urzędu Gminy Brochów.
 9. BIP Urzędu Gminy Brochów
 10. a/a

 

Do wiadomości:

 1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie                                    ul. Sienkiewicza 3, 00 – 015 Warszawa
 2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny                                                        96 – 500 Sochaczew, ul. Traugutta 18

            Podstawę prawną niniejszego postanowienia stanowią: art. 63 ust. 1 i 4, art. 64 ust. 1, 65, 66 i 68 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Zgodnie z 63 ust. 1 obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania:

1)       rodzaj i charakterystykę przedsięwzięcia, z uwzględnieniem:

a)       skali przedsięwzięcia i wielkości zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji ,

b)       powiązań z innymi przedsięwzięciami, w szczególności kumulowania się oddziaływań przedsięwzięć znajdujących się na obszarze, na który będzie oddziaływać przedsięwzięcie,

c)        wykorzystywania zasobów naturalnych,

d)       emisji i występowania innych uciążliwości,

e)        ryzyka wystąpienia poważnej awarii, przy uwzględnieniu używanych substancji i     stosowanych technologii,

2)       Usytuowanie przedsięwzięcia, z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla środowiska, w szczególności przy istniejącym użytkowaniu terenu, zdolności samooczyszczania się środowiska i odnawiania się zasobów naturalnych, walorów przyrodniczych oraz uwarunkowań miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – uwzględniające:

b)       obszary wodno-błotne oraz inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych,

c)        obszary górskie lub leśne,

d)       obszary objęte ochroną, w tym strefy ochronne ujęć wód i obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych,

e)        obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody,

f)         obszary, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone,

g)       obszary o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne,

h)       gęstość zaludnienia,

i)         obszary przylegające do jezior,

j)         uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej,

3)       Rodzaj i skalę możliwego oddziaływania rozważanego w odniesieniu do uwarunkowań wymienionych w pkt 1 i 2, wynikające z:

a)               zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać: zasięgu oddziaływania – obszaru geograficznego i liczby ludności, na którą przedsięwzięcie może oddziaływać,

b)               transgranicznego charakteru oddziaływania przedsięwzięcia na poszczególne elementy przyrodnicze ,

c)               wielkości i złożoności oddziaływania, z uwzględnieniem obciążenia istniejącej infrastruktury technicznej,

d)               prawdopodobieństwa oddziaływania,

e)               czasu trwania, częstotliwości i odwracalności oddziaływania,

   Według art. 63 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy w postanowieniu, o którym mowa w ust. 1, organ określa jednoznacznie zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. W tym przypadku stosuje się przepisy art. 68.

   Natomiast na podstawie art. 64 ust. 1 postanowienia, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2, wydaje się po zasięgnięciu opinii:

1)       regionalnego dyrektora ochrony środowiska;

2)       organu, o którym mowa w art. 78, w przypadku przedsięwzięć wymagających decyzji,   o których mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1-3, 10, 11 i 13.

   Zgodnie z art. 65 postanowienie, o którym mowa w art. 63 ust. 1 i 2, wydaje się w terminie 30 dni od dnia wszczęcia postępowania w sprawie w wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Przepisy art.35 § 5 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio. Na postanowienie, o którym mowa w art. 63 ust. 1, przysługuje zażalenie. Uzasadnienie postanowień, o których mowa w art. 63 ust. 1 i 2, niezależnie od wymagań wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego, powinny zawierać informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 63 ust. 1, uwzględnionych przy wydawaniu postanowień.

   Według art. 66

1. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać:

1)   opis planowanego przedsięwzięcia, a w szczególności:

      a) charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie        budowy i eksploatacji lub użytkowania,

      b) główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,

      c) przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń, wynikające z funkcjonowania planowanego       przedsięwzięcia;

2)    opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego        oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, w tym elementów        środowiska        objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody;

3)    opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego      przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i     opiece nad zabytkami;

4)    opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku niepodejmowania przedsięwzięcia;

5)    opis analizowanych wariantów, w tym:

      a) wariantu proponowanego przez wnioskodawcę oraz racjonalnego wariantu wariantu   alternatywnego,

      b) wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem ich wyboru;

6)   określenie przewidywanego oddziaływania na środowisko analizowanych wariantów, w tym również w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, a także możliwego transgranicznego oddziaływania na środowisko;

7) uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego       oddziaływania na środowisko, w szczególności na:

      a) ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,

      b) powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat i krajobraz,

      c) dobra materialne,

      d) zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem lub ewidencją zabytków,

      e) wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa, w lit. a-d;

8)   opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych     znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący        bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótko-, średnio-, i długoterminowe, stałe i      chwilowe oddziaływania na środowisko, wynikające z:

      a) istnienia przedsięwzięcia,

      b) wykorzystywania zasobów środowiska,

      c) emisji;

9)   opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację            przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności na cele i przedmiot   ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

10) dla dróg będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na    środowisko:

      a) określenie założeń do:

      - ratowniczych badań zidentyfikowanych zabytków znajdujących się na obszarze planowanego przedsięwzięcia, odkrywanych w trakcie robót budowlanych,

      - programu zabezpieczenia istniejących zabytków przed negatywnym oddziaływaniem planowanego przedsięwzięcia oraz ochrony krajobrazu kulturowego,

      b) analizę i ocenę możliwych zagrożeń i szkód dla zabytków chronionych na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, w szczególności zabytków archeologicznych, w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia;

11) jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji, porównanie      proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania, o których mowa w art. 143    ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska;

12) wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru          ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. -        Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie          przeznaczenia terenu, wymagań technicznych dotyczących obiektów budowlanych i sposobów    korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej;

13) przedstawienie zagadnień w formie graficznej;

14) przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i   szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe             przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

15) analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem;

16) przedstawienie propozycji monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie          jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele i przedmiot ochrony        obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

17) wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy,   jakie napotkano, opracowujących raport;

18) streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie, w odniesieniu do            każdego elementu raportu;

19) nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;

20) źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

2. Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4-8, powinny uwzględniać przewidywane oddziaływanie analizowanych wariantów na cele i przedmiot ochrony Natura 2000 oraz integralność tego obszaru.

3. W razie stwierdzenia możliwości transgenicznego oddziaływania na środowisko, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 16, powinny uwzględniać określenie oddziaływania planowanego przedsięwzięcia poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania, do raportu powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest konieczne utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej.

5. Jeżeli planowane przedsięwzięcie jest związane z użyciem instalacji objętej obowiązkiem uzyskania pozwolenia zintegrowanego, raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien zawierać porównanie procentowej techniki z najlepszymi dostępnymi technikami.

6. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji, eksploatacji lub użytkowania oraz likwidacji.

   Zgodnie z art. 68

 1. Organ, określając zakres raportu, uwzględnia stan współczesnej wiedzy i metod badań oraz istniejące możliwości techniczne i dostępność danych.
 2. Organ, określając zakres raportu, może – kierując się usytuowaniem, charakterem i skalą oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko:

1) odstąpić od wymagań co do zawartości raportu, o których mowa w art. 66 ust. 1 pkt 4, 13, 15 i 16; nie dotyczy to dróg publicznych oraz linii kolejowych – będących przedsięwzięciami mogącymi zawsze znacząco oddziaływać na środowisko;

2) wskazać:

a) rodzaje wariantów alternatywnych wymagających zbadania,

b) rodzaje oddziaływań oraz elementy środowiska wymagające szczególnej analizy,

c) zakres i metody badań.

   Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257, poz. 2573, z późn. zm.) z § 3 ust.1 pkt 35 – instalacje do magazynowania lub dystrybucji ropy naftowej, produktów naftowych lub substancji chemicznych, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 22, z wyłączeniem stacji paliw na gaz płynny; pkt 72 instalacje do oczyszczania ścieków, niewymienione w § 2 ust. 1 pkt 38, przewidziane do obsługi nie mniej niż 400 równoważnych mieszkańców i pkt 81 instalacje do przetwórstwa owoców, warzyw, surowych ryb lub produktów pochodzenia zwierzęcego, z wyłączeniem tłuszczów zwierzęcych, o zdolności produkcyjnej nie niższej niż 50 ton rocznie.

 

Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Joanna Ścigocka
 • Data udostępnienia w BIP: 2010-06-21 12:26:24
 • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
 • Data ostatniej aktualizacji: 2017-05-19 09:05:28
 • Liczba odsłon: 1573
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 3998436]

przewiń do góry