BP.6733.18.2015

O B W I E S Z C Z E N I E z dnia 18 marca 2016 r.

Wójta Gminy Brochów zawiadamiające o wydaniu decyzji

kończącej postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 9 i 10 § 1 i art. 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. – Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 23) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z póżn. zm.)

z a w i a d a m i a m

 

że na wniosek Pana Kamila Wieczorek członka Zarządu Spółki pod firmą: ,,RWK Inżynierowie” spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie, kod 02-999, przy ul. Kazachskiej 1, lok. 58, działającego jako pełnomocnik Kampinoskiego Parku Narodowego ul. Tetmajera 38, 05-080 Izabelin, w dniu 18.03.2016r.  została wydana kończąca postępowanie administracyjne Decyzja Nr 105.2016 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego obejmującego:

·        budowę obiektów malej retencji kształtujących zasoby wodne: uzupełnienie odsypów wzdłuż Kanału Łasica małej retencji kształtujących zasoby wodne: uzupełnienie odsypów wzdłuż Kanału Łasica oraz wykonanie przepustów na rowach uchodzących do Kanału, wykonanie uzupełnień dróg na groblach z wykonaniem przepustów, wykonanie przekopów w groblach, udrożnienie rowów, wykonanie 5 brodów, wykonanie 4 progów dla zadania pn. „LIFE12 NAT/PL/000084 pn. „Wetlands conservation and restoration in “Puszcza Kampinoska” Natura 2000 site”.(„Ochrona i odbudowa mokradeł w Puszczy Kampinoskiej Obszar Natura 2000”)” na terenie działek według załącznika Nr 1 do niniejszego zawiadomienia położonych w miejscowościach Sianno, Brochów Łąki, Famułki Brochowskie, Władysławów, Bieliny, Miszory, Famułki Łazowskie, Famułki Królewskie Gmina Brochów, w miejscowościach Karolinów, Bieliny Kampinoskie Gmina  Kampinos oraz miejscowości Cisowe Gmina Leoncin

 

 

 

wywieszono na 14 dni na:

1)       – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2)       – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Kampinos

3)       – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Leoncin

4)       – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Bieliny i Sianno

5)       – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Famułki Brochowskie

6)       – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Miszory

7)       – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Famułki Królewskie

8)       – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Bieliny Kampinoskie i Granica

9)       – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Cisowe

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia: 18.03.2016 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

BP.6733.18.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia 23 lutego 2016 r.

Wójta Gminy Brochów informujące o wydanych postanowieniach w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

            Zgodnie z art. 9, 10 § 1 i 49 ustawy z dn. 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 23.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r  o panowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015r. poz. 199 z póżń. zm.) zawiadamiam, że w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowę obiektów małej retencji kształtujących zasoby wodne: uzupełnień odsypów wzdłuż Kanału Łasica oraz wykonanie przepustów na rowach uchodzących do Kanału, wykonanie uzupełnień dróg na groblach z wykonaniem przepustów, wykonanie przekopów w groblach, udrożnienie rowów, wykonanie 5 brodów i 4 progów dla zadania pn. ,,LIFE 12 NAT/PL/000084 pn. ,,Wetlands conservation and restoration in ,,Puszcza Kampinoska” Natura 2000 site. Obszar Oddziaływania Dolna Łasica w miejscowości Sianno, Brochów Łąki, Famułki Brochowskie, Władysławów. Bieliny, Miszory, Famułki Łazowskie, Famułki Królewskie (Gm. Brochów), Karolinów, Bieliny Kampinoskie (Gm. Kampinos), Cisowe (Gm. Leoncin) zostały wydane następujące postanowienia mianowicie:

1.       Postanowienie znak: DOso-4082/04/16 z dnia 12.02.2016 r. Dyrektora Kampinoskiego Parku Narodowego uzgadniające pozytywnie lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamierzenia.

2.       Postanowienie znak: DP.5151.17.2016.AT z dnia 10.02.2016 r. Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków umarzające postepowanie w sprawie uzgodnienia projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowego zamarzania z  powodu bezprzedmiotowości postępowania.

           

            Uprzejmie zawiadamiam, że w ciągu 7 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia w Urzędzie Gminy Brochów, w dniach (od poniedziałku do piątku w godz.

830 – 1530 natomiast we wtorki  w godz. 900 – 1630 ) strony postępowania mają prawo zapoznać się ze zgromadzoną w przedmiotowej sprawie dokumentacją i wypowiedzieć w formie końcowego oświadczenia odnośnie zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowej inwestycji.

            Po upływie tego terminu Wójt Gminy Brochów rozpatrzy zebrany materiał dowodowy i wyda stosowną decyzję.


 

wywieszono na 7 dni na:

1)       – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2)       – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Kampinos

3)       – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Leoncin

4)       – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Bieliny i Sianno

5)       – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Famułki Brochowskie

6)       – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Miszory

7)       – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Famułki Królewskie

8)       – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Bieliny Kampinoskie i Granica

9)       – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Cisowe

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:
-------------------------------------------------------------------------------

BP.6733.18.2015

 

O B W I E S Z C Z E N I E  z dnia  28 grudnia 2015 r.

Wójta Gminy Brochów  zawiadamiające  o wszczęciu postępowania w sprawie

 wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

            Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U z 2013 r. poz. 260 z późn. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) 

 

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 28.12.2015 r. zostało wszczęte  na  wniosek  z dnia 28.12.2015 r. Pana Kamila Wieczorek działającego jako pełnomocnik Kampinoskiego Parku Narodowego, postępowanie administracyjne w sprawie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

·        budowie obiektów malej retencji kształtujących zasoby wodne: uzupełnienie odsypów wzdłuż Kanału Łasica małej retencji kształtujących zasoby wodne: uzupełnienie odsypów wzdłuż Kanału Łasica oraz wykonanie przepustów na rowach uchodzących do Kanału, wykonanie uzupełnień dróg na groblach z wykonaniem przepustów, wykonanie przekopów w groblach, udrożnienie rowów, wykonanie 5 brodów, wykonanie 4 progów dla zadania pn. „LIFE12 NAT/PL/000084 pn. „Wetlands conservation and restoration in “Puszcza Kampinoska” Natura 2000 site”.(„Ochrona i odbudowa mokradeł w Puszczy Kampinoskiej Obszar Natura 2000”)” na terenie działek według załącznika Nr 1 do niniejszego zawiadomienia położonych w miejscowościach Sianno, Brochów Łąki, Famułki Brochowskie, Władysławów, Bieliny, Miszory, Famułki Łazowskie, Famułki Królewskie Gmina Brochów, w miejscowościach Karolinów, Bieliny Kampinoskie Gmina  Kampinos oraz miejscowości Cisowe Gmina Leoncin

 

W związku z powyższym  zawiadamia się strony, że akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów  pokój nr 25 (tel. 022 725-70-03 w.16)  i strony w terminie 7 dni  licząc od daty podania do publicznej wiadomości  niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty)  mogą zapoznać się z zebranymi w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne  wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

            Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały. Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

            Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

VERTE

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1)       – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Brochów

2)       – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Kampinos

3)       – tablicy  ogłoszeń  Urzędu Gminy Leoncin

4)       – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Bieliny i Sianno

5)       – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Famułki Brochowskie

6)       – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Miszory

7)       – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Famułki Królewskie

8)       – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Bieliny Kampinoskie i Granica

9)       – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Cisowe

 

 

 

Wywieszono na tablicy ogłoszeń dnia:  28.12.2015 r.

Zdjęto z tablicy ogłoszeń dnia:

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Magdalena Cętkowska
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-12-28 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Łukasz Kopka
  • Data ostatniej aktualizacji: 2016-03-18 13:06:06
  • Liczba odsłon: 1770
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4008734]

przewiń do góry