Wójt Gminy Brochów

 

BP.6733.7.2013

 

 

O B W I E S Z C Z E N I E   z dnia   14 października 2013 r.

Wójta Gminy Brochów   zawiadamiające   o wszczęciu postępowania   w sprawie   wydania     decyzji    o     ustaleniu     lokalizacji      inwestycji    celu     publicznego.

 

           Zgodnie z art. 49 i 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego   (jednolity tekst Dz.U. z 2000r Nr.98, poz.1071 z późń. zm.) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 647)

z a w i a d a m i a m

że w dniu   14.10.2013 r.   zostało wszczęte   na   wniosek PGE   Dystrybucja S.A. ul. Grabarska 21 A, 20-340 Lublin postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu   lokalizacji   inwestycji   celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

·          budowa linii napowietrzno -kablowej nN na terenie działek o Nr ewid.: 139, 140/2, 141 położonej w miejscowości Śladów w gminie Brochów.

           

            W związku z powyższym   zawiadamia się strony, że akta sprawy   znajdują się w Urzędzie Gminy Brochów   pokój 25 (tel. 022 725-70-03 w.16)   i strony w terminie 7 dni   licząc od daty podania do publicznej wiadomości   niniejszego obwieszczenia (w sposób zwyczajowo przyjęty) mogą zapoznać się z zamierzeniem inwestycyjnym wnioskodawcy oraz z zebranym w sprawie materiałem dowodowym, składać ewentualne wnioski, wyjaśnienia i dokumenty w sprawie, a także wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

           

            Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Jednocześnie poucza się, że stronom przysługuje prawo uczestniczenia w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz złożenia końcowego oświadczenia.

 

            Zgodnie z art. 41 § 1 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego adresu. W razie zaniechania powyższego obowiązku doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

 

wywieszono na okres 7 dni na:

1) – tablicy   ogłoszeń   Urzędu Gminy Brochów

2) – tablicy ogłoszeń Sołectwa: Śladów

 

                                                                                               Wójt Gminy Brochów

                                                                                                    Andrzej Fijołek

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Robert Marcinkowski
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-14 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Joanna Tarczyk
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-15 14:41:50
  • Liczba odsłon: 1616
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 4008665]

przewiń do góry